Fandom

Ekonomický klub Wiki

Zemědělsko ekonomická

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Zemědělství a agrární sektor; vymezení, definice, výrobně-technická a ekonomická charakteristika odvětví prvovýroby a navazujících fází zpracování, základní funkce a specifické faktory ovlivňující vývoj zemědělství a jeho postavení v ekonomice, vliv globalizace na formování současného modelu zemědělství, 2. Biologicky determinovaný reprodukční proces; přístupy k využití přírodních zdrojů, výrobní cyklus, výrobní proces, rizika spojená s biologickým charakterem výroby, diferenciace v kvalitě agroekologických podmínek a jejich výrobní a ekonomické důsledky, vnitřní a vnější faktory vývoje podnikatelského prostředí zemědělských podniků a limity nabídky 3. Agrární trhy; typy trhů a konkurenční struktura, faktory ovlivňující formování trhu zemědělských výrobků a potravin, specifika nabídky a poptávky, nabídkově a poptávkově determinovaný model zemědělství, komoditní vertikály a sítě agrobyznysu, vliv tržní síly v rámci vertikály na konkurenční pozici zemědělských a potravinářských výrobců. 4. Trh výrobních faktorů; půda jako výrobní faktor, základní charakteristika, ekonomická a agroekologická východiska tvorby úřední ceny půdy, principy oceňování na bázi produkční účinnosti, trh půdy a jeho specifika, tržní cena půdy, souvislosti s trhem výrobků a služeb, specifika trhu práce v zemědělství 5. Evropský model zemědělství; produkční a multifunkční pojetí, sociálně ekonomická struktura výrobců, velikostní struktura a základní typy výrobního zaměření zemědělských podniků, vývoj konkurenčního prostředí a projevy tržních selhání, vliv agrobyznysu, postavení na světovém trhu, mezinárodní obchod zemědělskými a potravinářskými komoditami 6. Podmínky rozvoje zemědělství a potravinářství v Evropě; východiska, počátky státních zásahů v 19. století, strategie Evropských zemí a jejich důsledky ve struktuře zemědělství, hlavní rysy vývoje ve 20. století, integrační procesy v Evropě, důvody a cíle společné zemědělské politiky (SZP), výchozí koncepce, principy, instituce, financování, podstata reforem po roce 1990 Evropský model zemědělství; produkční a multifunkční pojetí, sociálně ekonomická struktura výrobců, velikostní struktura a základní typy výrobního zaměření zemědělských podniků, vývoj konkurenčního prostředí a projevy tržních selhání, vliv agrobyznysu, postavení na světovém trhu, mezinárodní obchod zemědělskými a potravinářskými komoditami 7. Zemědělství a potravinářství členských zemí EU; produkční, cenové a institucionální souvislostí vývoje evropského agrárního trhu, postavení českého zemědělství, globální souvislosti změny pozice EU na světových trzích rozhodujících rostlinných a živočišných komodit, vývoj produkce a cen zemědělských výrobců u vybraných komodit v původních a nových členských zemích. 8. Historie ochrany životního prostředí; vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, vývoj lidské populace a nároky na životní prostředí, základní etapy vývoje, lidské potřeby, jejich růst a hierarchie. 9. Udržitelnost v ochraně životního prostředí; koncepce udržitelného rozvoje, udržitelnost ekologická, ekonomická, sociální, indikátory udržitelnosti, ekologická stopa, nástroje udržitelné spotřeby a výroby, prevence vzniku odpadů a znečištění – čistší produkce. 10. Právní a ekonomický rámec ochrany životního prostředí; vývoj environmentální legislativy, základní zákony, složkové zákony, orgány státní správy, státní a národní programy, NGO, EIA, SEA, EVVO, ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, ekonomické důsledky poškozování životního prostředí, internalizace externalit, environmentální účetnictví, poplatky, pokuty, granty a fondy. 11. Ekologie, environmentalistika, ochrana přírody a krajiny; základy ekologie a environmentalistiky, biosféra, bioakumulace, potravní řetězce, vývoj ochrany přírody a krajiny, obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny, systémy ekologické stability, Natura 2000, účast veřejnosti 12. Zemědělství a potravinářství; tradiční versus industriální zemědělství, udržitelné zemědělství versus zemědělství volného trhu, společná zemědělská politika, právní a spotřebitelské prostředí, ekofarmy, biopotraviny, základní parametry a problematika ochrany v potravinářství, hygiena, deratizace, desinfekce, desinsekce, zpracování z potravinářských surovin, vedlejších produktů a odpadů. 13. Základní složky životního prostředí; hydrosféra – základní pojmy a parametry, znečišťující faktory, úloha vody ve výživě lidí a zvířat, pitná a užitková voda, úprava a čištění vody, technologie a zařízení, atmosféra – základní pojmy a parametry, znečišťující faktory, rozptyl škodlivin, způsoby čištění emisí do ovzduší, technologie a zařízení, pedosféra a horninové prostředí, základní pojmy a parametry, znečišťující faktory, vliv zemědělské činnosti na půdní prostředí, kontaminace půdy, odpady – katalog a kategorizace odpadů, tuhé, kapalné, plynné odpady, průmyslové odpady, odpady ze zemědělství, lesnictví a veterinární praxe, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady, způsoby úpravy, využití a zneškodňování odpadů.

V síti Wikia

Náhodná Wiki