FANDOM


1. Zemědělství a agrární sektor; vymezení, definice, výrobně-technická a ekonomická charakteristika odvětví prvovýroby a navazujících fází zpracování, základní funkce a specifické faktory ovlivňující vývoj zemědělství a jeho postavení v ekonomice, vliv globalizace na formování současného modelu zemědělství, 2. Biologicky determinovaný reprodukční proces; přístupy k využití přírodních zdrojů, výrobní cyklus, výrobní proces, rizika spojená s biologickým charakterem výroby, diferenciace v kvalitě agroekologických podmínek a jejich výrobní a ekonomické důsledky, vnitřní a vnější faktory vývoje podnikatelského prostředí zemědělských podniků a limity nabídky 3. Agrární trhy; typy trhů a konkurenční struktura, faktory ovlivňující formování trhu zemědělských výrobků a potravin, specifika nabídky a poptávky, nabídkově a poptávkově determinovaný model zemědělství, komoditní vertikály a sítě agrobyznysu, vliv tržní síly v rámci vertikály na konkurenční pozici zemědělských a potravinářských výrobců. 4. Trh výrobních faktorů; půda jako výrobní faktor, základní charakteristika, ekonomická a agroekologická východiska tvorby úřední ceny půdy, principy oceňování na bázi produkční účinnosti, trh půdy a jeho specifika, tržní cena půdy, souvislosti s trhem výrobků a služeb, specifika trhu práce v zemědělství 5. Evropský model zemědělství; produkční a multifunkční pojetí, sociálně ekonomická struktura výrobců, velikostní struktura a základní typy výrobního zaměření zemědělských podniků, vývoj konkurenčního prostředí a projevy tržních selhání, vliv agrobyznysu, postavení na světovém trhu, mezinárodní obchod zemědělskými a potravinářskými komoditami 6. Podmínky rozvoje zemědělství a potravinářství v Evropě; východiska, počátky státních zásahů v 19. století, strategie Evropských zemí a jejich důsledky ve struktuře zemědělství, hlavní rysy vývoje ve 20. století, integrační procesy v Evropě, důvody a cíle společné zemědělské politiky (SZP), výchozí koncepce, principy, instituce, financování, podstata reforem po roce 1990 Evropský model zemědělství; produkční a multifunkční pojetí, sociálně ekonomická struktura výrobců, velikostní struktura a základní typy výrobního zaměření zemědělských podniků, vývoj konkurenčního prostředí a projevy tržních selhání, vliv agrobyznysu, postavení na světovém trhu, mezinárodní obchod zemědělskými a potravinářskými komoditami 7. Zemědělství a potravinářství členských zemí EU; produkční, cenové a institucionální souvislostí vývoje evropského agrárního trhu, postavení českého zemědělství, globální souvislosti změny pozice EU na světových trzích rozhodujících rostlinných a živočišných komodit, vývoj produkce a cen zemědělských výrobců u vybraných komodit v původních a nových členských zemích. 8. Historie ochrany životního prostředí; vývoj přístupu k ochraně životního prostředí, vývoj lidské populace a nároky na životní prostředí, základní etapy vývoje, lidské potřeby, jejich růst a hierarchie. 9. Udržitelnost v ochraně životního prostředí; koncepce udržitelného rozvoje, udržitelnost ekologická, ekonomická, sociální, indikátory udržitelnosti, ekologická stopa, nástroje udržitelné spotřeby a výroby, prevence vzniku odpadů a znečištění – čistší produkce. 10. Právní a ekonomický rámec ochrany životního prostředí; vývoj environmentální legislativy, základní zákony, složkové zákony, orgány státní správy, státní a národní programy, NGO, EIA, SEA, EVVO, ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, ekonomické důsledky poškozování životního prostředí, internalizace externalit, environmentální účetnictví, poplatky, pokuty, granty a fondy. 11. Ekologie, environmentalistika, ochrana přírody a krajiny; základy ekologie a environmentalistiky, biosféra, bioakumulace, potravní řetězce, vývoj ochrany přírody a krajiny, obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny, systémy ekologické stability, Natura 2000, účast veřejnosti 12. Zemědělství a potravinářství; tradiční versus industriální zemědělství, udržitelné zemědělství versus zemědělství volného trhu, společná zemědělská politika, právní a spotřebitelské prostředí, ekofarmy, biopotraviny, základní parametry a problematika ochrany v potravinářství, hygiena, deratizace, desinfekce, desinsekce, zpracování z potravinářských surovin, vedlejších produktů a odpadů. 13. Základní složky životního prostředí; hydrosféra – základní pojmy a parametry, znečišťující faktory, úloha vody ve výživě lidí a zvířat, pitná a užitková voda, úprava a čištění vody, technologie a zařízení, atmosféra – základní pojmy a parametry, znečišťující faktory, rozptyl škodlivin, způsoby čištění emisí do ovzduší, technologie a zařízení, pedosféra a horninové prostředí, základní pojmy a parametry, znečišťující faktory, vliv zemědělské činnosti na půdní prostředí, kontaminace půdy, odpady – katalog a kategorizace odpadů, tuhé, kapalné, plynné odpady, průmyslové odpady, odpady ze zemědělství, lesnictví a veterinární praxe, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady, způsoby úpravy, využití a zneškodňování odpadů.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki