FANDOM


1. Správní právo a organizace veřejné správy

správní právo: pojem a členění správního práva, prameny správního práva, formy realizace veřejné správy. Organizace veřejné správy – subjekty veřejné správy, jejich působnosti a pravomoc, ústřední a decentralizované správní orgány. Obecné zřízení – obce, jejich postavení, působnost, hospodaření s majetkem, orgány obce, právní předpisy obce. Krajské zřízení – kraje, jejich postavení, působnost, hospodaření s majetkem, orgány kraje, právní předpisy kraje.


2. Kontrola veřejné správy a správní delikty

vnitřní a vnější kontrola, správní soudnictví, ústavní soudnictví, Nejvyšší kontrolní úřad, Veřejný ochránce práv, kontrola občany. Správní delikty – druhy správních deliktů, přestupky, druhy přestupků, sankce za přestupky, přestupkové řízení.


3. Správní řízení

správní řízení – správní řád a jeho použití, správní orgány, účastníci řízení, vedení řízení a úkony subjektů. Průběh správního řízení – zahájení řízení, podklady pro rozhodnutí, zajištění účelu a průběhu řízení. Správní rozhodnutí – lhůty pro vydání rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí, právní moc a vykonavatelnost rozhodnutí, usnesení, příkaz, smír. Přezkoumání správních rozhodnutí – opravné prostředky řádné (odvolání, rozklad) a mimořádné (obnova řízení a přezkumné řízení), správní soudnictví. Správní exekuce – podmínky exekuce, exekuce na peněžitá a nepeněžitá plnění, exekuční výzva a příkaz, způsoby provedené exekuce.


4. Správní řízení a jeho aplikace ve VS

živnostenské řízení – živnostenská oprávnění, živnostenská správa, živnostenský rejstřík. Katastrální řízení – katastr nemovitostí, zápisy právních vztahů k nemovitostem, vyvlastňovací řízení, pozemkové úpravy. Územní a stavební řízení – nástroje územního plánování, průběh územního řízení, stavební řízení podle charakteru stavby, užívání staveb.


5. Region, regionalistka

regionální disparity, tradiční pojetí regionalismu, neoregionalismus, region, hranice regionu, homogenní regiony, nodální regiony, makroregiony, mezoregiony, mikroregiony, regionální struktura ČR a regionální centra, teorie regionálního rozvoje.


6. Regionální a strukturální politika EU

regionální politika – vývoj přístupu ke koordinaci regionální politiky na úrovni Společenství, typy regionální politiky, nástroje regionální politiky, příčiny vzniku problémových regionů, financování regionální a strukturální politiky; cíle, nástroje a formy pomoci v rozpočtovém období 2000–2006; cíle, nástroje a formy pomoci v rozpočtovém období 2007–2013. Územní aspekty Regionální a strukturální politiky EU – Podporované regiony dle systematiky NUTS, kritéria pro zařazení regionu do systematiky NUTS, NUTS v ČR, podporované regiony v rámci národní regionální politiky, programové dokumenty regionálního rozvoje.


7. Programování podpory regionálního rozvoje

princip programování, aplikace principu programování, programové dokumenty pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR, programové dokumenty na úrovni státu a krajů, operační programy, strategie regionálního rozvoje ČR, státní program regionálního rozvoje ČR, strategie rozvoje kraje, program rozvoje územního obvodu kraje, řídící orgán, zprostředkující subjekt, platební a certifikační orgán, auditní orgán, monitorovací výbor, konečný příjemce.


8. Projekt v procesu implementace Regionální a strukturální politiky EU

program versus projekt, investiční projekt, neinvestiční projekt, velký projekt, individuální projekt, grantové schéma, mikroprojekt, globální cíl projektu, dílčí cíle projektu, metodika SMART, monitorovací indikátory, fáze projektového cyklu dle metodiky EK/OECD.


9. Základní techniky projektování

projektová fiche, matice logického rámce, harmonogram projektu, rozpočet projektu, rizika projektu, horizontální témata, udržitelnost projektu, přidaná hodnota a inovativnost projektu, multiplikační efekty, indikátory výstupu, indikátory výsledku a indikátory dopadu.


10. Finanční a ekonomické plánování projektů

ekonomická versus finanční analýza, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, statické metody finanční analýzy, dynamické metody finanční analýzy, analýza nákladů a přínosů.


11. Administrace a řízení projektu

výzvy k podávání projektových žádostí, posouzení formálních náležitostí, posouzení přijatelnosti, věcné hodnocení projektu dle kvality, smlouva o financování, realizace projektu, provoz výstupů a výsledků projektu.


12. Právní zakotvení systému veřejné správy

právo, právní systém, principy legality a legitimity a způsob tvorby zákonných norem, orientace v ústavním pořádku, zákonných a podzákonných předpisech, pojmy účinnost a platnost normy, vymezení působnosti a pravomoci subjektů VS.


13. Moderní stát a politický systém

charakteristika moderního státu, vnitřní členění státu, uzavřený a otevřený politický systém, volby, volební systémy, volební právo, aktivní a pasivní volební právo.


14. Systém veřejné správy

teoretické směry studia veřejné správy, technicko-organizační principy VS, spojený a rozděleny model VS, výhody a nevýhody jednotlivých přístupů. Reforma systému veřejné správy po roce 1997 – 1. a 2. etapa reformy uzemní správy a reforma ústředních správních úřadů, vymezení pravomocí a působnosti přecházejících v rámci na jednotlivé úrovně VS.


15. Vymezení územní samosprávy a její zakotvení v systému VS

definice obce a kraje a její zařazení ve veřejné správě, samostatná a přenesená působnost obce, obec 1., 2. a 3. stupně.


16. Role prvků veřejné správy při výkonu vybraných politik

role obcí, krajů a centra při výkonu politiky v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy a dalších.


17. Financování veřejné správy

vztahy státních a municipálních financí, příjmová a výdajová stránka rozpočtů v rámci reformy VS, včetně příspěvku na přenesenou působnost jako specifického nástroje financování.


18. Budoucnost a trendy rozvoje VS

vize rozvoje VS, komoditizace státu - změny působnosti státu a VS

s ohledem na změnu pojetí veřejných a kvaziveřejných statků, elektronizace veřejné správy, systém centrálních registrů, datové schránky.


19. Teorie finančního trhu a úrokových sazeb

finanční trh, finanční systém, finanční investice, trh cenných papírů, teorie úrokových sazeb, druhy úrokových sazeb, vývoj světového finančního systému, perspektivy světového finančního systému.


20. Instituce finančního trhu

regulatorní instituce, komerční instituce, centrální banka, komerční banky, nebankovní spořitelní instituce, pojišťovny, penzijní fondy, instituce kolektivního investování, ostatní instituce finančního trhu.


21. Teorie finančních investic a finančních instrumentů

investiční a neinvestiční instrumenty, investiční trojúhelník, metody hodnocení výnosnosti investic, metody hodnocení rizikovosti investic, investiční rizika, diverzifikace portfolia, likvidita, rozdělení finančních instrumentů.


22. Dluhopisy, cenné papíry kolektivního investování

dluhopisy, dělení dluhopisů, analýza dluhopisů, dluhopisová rizika, cenné papíry kolektivního investování, financování rozpočtů veřejné správy.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki