FANDOM


OboryEditovat

EI Ekonomická informatika


Otázky k programuEditovat

1. Teorie managementu; klasické teorie, postklasické teorie, význam pro současnost. 2. Techniky managementu; techniky orientované na vedení lidí, techniky orientované na řízení procesů, techniky orientované na řízení organizací. 3. Manažer; obsah práce, funkce, role, kompetence. 4. Prostředí managementu; charakteristika a klasifikace faktorů prostředí, situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí, strukturální analýza odvětví, SWOT analýza. 5. Manažerské funkce; plánování – stanovení cílů, time management, organizování – organizační a řídící struktury, organizační kultura, vedení lidí – způsoby a techniky vedení, kontrola, rozhodování a rozhodovací analýza. 6. Management organizačního rozvoje; management změn, postoje ke změnám, modely zavádění změn, krizový management, příčiny a řešení podnikových krizí. 7. Mezinárodní management; podnikání na zahraničních trzích, mezikulturní rozdíly, obsazování manažerských pozic. 8. Podstata podniku a podnikání – podnikání a jeho rysy, podnikatel, podnik, znaky podniku, podnikové funkce, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky. 9. Typologie podniků – podniky dle právní formy, dle sektorů a hospodářských odvětví, CZ NACE, dle velikosti, dle převládajícího výrobního faktoru, dle typu výroby, sdružení podniků. 10. Aktiva podniku – majetková struktura podniku, dlouhodobý majetek, oběžný majetek, likvidnost, likvidita, opotřebení dlouhodobého majetku, oceňování dlouhodobého majetku, odpisy, oceňování oběžného majetku. 11. Finanční zdroje podniku – struktura vlastního kapitálu, struktura cizích zdrojů a příčiny jejich použití, náklady na finanční zdroje, optimální kapitálová struktura. 12. Základní ekonomické veličiny podniku – náklady (charakteristika, klasifikace nákladů, faktory určující výši nákladů, nástroje řízení nákladů, modelování nákladů), výnosy, výsledek hospodaření (funkce zisku, faktory ovlivňující výši zisku, rozdělení zisku po zdanění, druhy výsledku hospodaření), analýza bodu zvratu. 13. Podnikové činnosti – výrobní (provozní) činnost, nákupní činnost, personální činnost, investiční činnost, vědecká činnost. 14. Konstrukce počítače; základní konstrukční celky počítače, paměti, procesory, sběrnice, vstupní a výstupní zařízení. 15. Vývoj počítačů; počítače, výpočetní technika, ICT. Kvantitativní charakteristiky osobního počítače. 16. Vnitřní reprezentace dat v paměti počítače; pojem informace, informační entropie, číselné soustavy, uložení různých typů dat (číselných, znakových, zvukových, obrazových), objektová reprezentace dat, bloková zařízení, souborové systémy. 17. Operační systémy; architektura, klasifikace, uživatelská rozhraní, OS třídy UNIX, MS Windows, druhy příkazů. 18. Aplikační programové vybavení; komerční řešení, MS Office, open řešení, tvorba vlastního SW, algoritmy, programy. 19. Zpracování textových dokumentů; typografie, typografické pojmy, logická a fyzická stavba dokumentu, zpracování textu nástrojem MS Word, optimální postup pořizování textu, korekturní a editorské nástroje, formátování logickým značkováním – styly, export/import textu. 20. Tabulkové procesory; manipulace s tabulkou, typy dat, formátování buněk, adresace buněk a oblastí, výpočty (matematické, statistické, logické a další funkce). 21. Datová komunikace a počítačové sítě; technologie sítí LAN, HW komponenty počítačových sítí, systém WWW, možnosti komunikace (pošta, chat, IP telefonie, atd.). 22. Matematická logika; jazyk výrokové a predikátové logiky, formy zápisu formulí, úplné systémy logických spojek, deduktivní soustava výrokové a predikátové logiky. 23. Teorie množin; pojem množina, množinové operace, kartézský součin, relace, zobrazení, operace. 24. Teorie grafů; definice grafu a jeho vlastnosti, reprezentace grafu, stromy a jejich aplikace, prohledávání grafu, hledání nejkratší cesty, minimální kostra. 25. Systém; formalizace, prvky, vazby, vlastnosti, druhy systémů. Systémová věda; systémové teorie, systémové aplikace.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki