FANDOMOtázka č. 11: Sociální právní systémy a sociální události; právní vývoj systémů sociální ochrany na území ČR, prameny, organizace sociální správy, financování sociální správy, sociální události obecně, právo na důstojnost

{C}
Právní vývoj systémů sociální ochrany na území ČR

===Systém sociální ochrany na území ČR ===

·         R-U: Marie Terezie, Josef II. – penzijní normály upravující státní zaopatření poskytované vojákům a stáním úředníkům

·         Chudinská péče – povinná domovská obec – Zákon. o domovském právu, Zák.č. 59/1868 čes.z.z. – systém – obec – okres-země. Obec musí povolit, abych se mohla stát občanem na daném území.

===R-U: Moderní systém sociálního pojištění: ===

Ministerský předseda E. Taafe. Zavedeny zákony:

·         o pojišťování dělníků pro případ úrazu (pojištění platili zaměstnavatelé, asi 10% jen zaměstnanec dle svého výdělku, hradila se újma, která vznikla zraněním či smrtí formou důchodu)

·         o pojišťění dělníků pro případ nemoci či smrti (pohřebné či nemocenská podpora, takto pojištění dostával od začátku nemoci potřebná léčiva a pomůcky zdarma – 60% denní mzdy)

·         zákon o bratrských pokladnách

·         Penzijní pojištění – o penzijním pojištění zřízenců ve službách soukromých a některých zřízenců ve služebných veřejných

·         Pracovní právo – novela ABGH(1916) – rozštěpení námezdní smlouvy na služební smlouvu a smlouvu o dílo

·         1859 – přijat živnostenský řád

===Aspekty sociální ochrany ČR v roce 1918 upravené právními předpisy ===

·         Sociální pojištění – směřuje především k zabezpečení při úrazu a nemoci

·         Chudinskou péči – svěřená jako povinnost obcí, kde měl dotyčný trvalé bydliště

·         Ochranu některých pracovních podmínek – vychází z patentu Marie Terezie

·         Koaliční svobody

===Reformy po vzniku samostatného ČR: ===

·         Povinnost postarat se o válečné poškozence a nasměrování spol. z hospodářské a sociální krize

·         Zákony:
1922: zákon o pojištění u báňských a bratrských pokladen (povinně pojištěni zaměstnanci na základě pracovního poměru – trvalost;
1924: zákon o pojištění i domáckých dělníků a živnostníků), o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří;
1925: zákon o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců

===Reformy po II. světové válce ===

·         Zákon č. 99/1948 Sb. zákonů a norem o národním pojištění – na svou dobu velmi pokrokový zákon  - povinné pojištění

·         Nositel pojištění – Ústřední národní pojišťovna se sídlem v Praze

·         Jednotný celostátní plán zdravotní péče

·         Zákon o přebudování národního pojištění – oddělení důchodového od nemocenského pojištění – ROH (revoluční ochranné hnutí) navazuje na něho zákon o jednotné preventivní a léčebné péči

===Sociální zabezpečení podle sovětského vzoru ===

·         Zákon  O sociálním zabezpečení – zrušil systém sociálního pojištění a veškeré dávky byly vypláceny ze státního rozpočtu

·         Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

·         Zákon o péči o zdraví lidu – základní právní norma, platí až dodnes

·         Zákon o sociálním zabezpečení

===Znaky systému sociálního zabezpečení v 80. letech: ===

·         Výsadní role státu

·         Financování ze státního rozpočtu

·         Centralizace – systémy zabezpečení byly řízeny z vrchu

·         Nejednotnost právní úpravy

·         Nerovnost účastníků

·         Neefektivita, stále se prohlubující se krize – díky špatnému hospodaření

·         Zakonzervování pracovněprávních vztahů – zaměření na jedno odvětví

·         Absence reálného sociálního dialogu

·         Neschopnost reforem kvůli politické nepřijatelnosti

===Demokratizační reformy po roce 1989 ===

Transformace sociální ochrany v moderní pružný a dobře fungující sociální systém má 3 základní programové pilíře:

·         Aktivní politika zaměstnanosti

·         Politika v oblasti pracovních příjmů, rodinná politika

·         Politika sociálního zabezpečení

Prameny

===LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – 4 HLAVA: ===

Listina obsahuje práva politická, sociální, hospodářská, občanská a právo na soudní ochranu.

·         zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky (Zákoník práce)

·         ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při hledání práce

·         občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení  ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele

·         každý, kdo se ocitne v hmotné nouzi, má právo na pomoc k zjištění základních životních potřeb (hmotná nouze = příjem pod hranicí životního minima, nárok na peněžité nebo věcné dávky)

·         každý má právo na ochranu zdraví, občané mají právo na základní veřejné pojištění a na bezplatnou zdravotní péči (zdravotní pojištění) a zdravotní pomůcky

·         rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana mladistvích je zaručena. Děti narozená v manželství i mimo ně mají stejná práva. Rodiče, kteří pečují o děti mají nárok na pomoc od státu. Těhotné ženě je zaručena ochrana v pracovních vztazích. Děti mají právo na rodičovskou výchovu, práva rodičů mohou být omezena

z.č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

§  stát se podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji při některých dalších sociálních situacích

§  přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné

z.č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

§  upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením

§  příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku

z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

§  upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory FO v nepříznivé sociální situaci a příspěvku na péči,  podmínky pro vydání oprávnění k poskytování soc.služeb, výkon veřejné správy v oblasti SS, inspekci poskytování SS a předpoklady pro výkon činnosti SS

§  Primární je poskytnutí relevantních informací osobě, která se ocitla v nepříznivé soc. situaci, aby ji mohla řešit sama a vlastními silami → když informace nestačí, nastupují sociální služby

§  příspěvek na péči, sociální služby (sociál. poradenství, služby soc.péče, služby soc. prevence)

 z.č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

§  upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek FO, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi

§  příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc

z.č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu

§  upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního nebo  existenčního minima

z.č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

§  upravuje nemocenské pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj

§  nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

z.č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

§  upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele

§  starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí

z.č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění

§  upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním

z.č. 48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění

§  upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž poskytována zdravotní péče, způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění

z.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

§  upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti

z.č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

§  zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

§  Zaměstnanec má právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

z.č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění

§  upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

z.č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

§  upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; právní vztahy kolektivní povahy; zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce

z.č. 500/2004 Sb. Správního řádu

§  řízení ve věcech nemocenského pojištění

z.č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

§  Kontrolní orgán na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva  a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností

Organizace sociální správy

===Sociální správa ===

·         Poměrně nový termín

·         Postupy orgánů st. správy, samosprávy a nestátních subjektů, které vedou k realizaci práv a povinností plynoucích z právních vztahů vznikajících v oblasti sociální ochrany

·         Všechny instituce, které organizují proces sociálního transferu, ať veřejnoprávní nebo soukromoprávní povahy (Tomeš)

===Členění SS dle povahy jednotlivých subjektů ===

{C}
===Státní správa v SS ===

1)       Ministerstva (MPSV, M zdravotnictví, M vnitra, M spravedlnosti)

2)       Česká správa sociálního zabezpečení

3)       Úřady práce – zprostředkování zaměstnání, vyplácení podpory

4)       Inspektoráty práce – pro 2 kraje, Zlínský a Jihomoravský kraj – v Brně, při pracovním úrazu

5)       Výkon státní správy v přenesené působnosti (krajské úřady, obce)

===Subjekty ===

Samospráva v sociální správě

o    Působí pouze v oblasti sociální pomoci - snaha o individualizaci

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

o    Stojí v systému SS zcela zvlášť, zřízena zákonem, není státní organizací

o    PO provádějící zdravotní pojištění, není státním orgánem

o    Ředitele VZP volí, odvolává Poslanecká sněmovna

===Soukromá správa v SS ===

·         V posledních letech rozvoj

·         Nedostatkem – kontrola úrovně poskytovaných služeb

·         Penzijní pojištění

·         Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny

·         Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona o sociálních službách

·         Agentury práce

Financování sociální správy

Definice sociální ochrany v rámci Evropské zprávy o rozvoji

§ Tato zpráva definuje sociální ochranu takto: „

§ Specifická sada akcí zaměřených na zranitelnost života lidí prostřednictvím sociálního pojištění na ochranu před riziky a nepříznivými situacemi během života;

§ prostřednictvím sociální pomoci v podobě plateb a věcných dávek na podporu a pomoc chudým;

§ a prostřednictvím začleňovacího úsilí pro zlepšení přístupu marginalizovaných osob k sociálnímu pojištění a pomoci.“

Sociální ochrana pracovních migrantů ve


Spojeném královstvíSociální ochrana… (jsou) všechny veřejné i soukromé snahy a iniciativy, které vedou  k přesunům spotřeby či příjmu směrem k chudým, chrání zranitelné před existenčními problémy a vylepšují sociální postavení a práva marginalizovaných skupin obyvatel. Obecným cílem je snížení ekonomické a sociální zranitelnosti příslušníků chudých, zranitelných a přehlížených skupin

(Dvereux, Ntale a Sabates-Wheeler 2002, citace dle Sabates-Wheeler a Waite, 2003)

Tuto definici lze rozdělit na 4 částí :

1)       přístup k sociálního zabezpečení

2)       přenositelnost této institucionální ochrany

3)       podmínky na pracovním trhu

4)       neformální sítě a podpora

==Sociální ochrana ==

-          právo občana založeno na solidaritě

Jako systém přerozdělování je financována z těchto zdrojů:

1)       Z povinného pojistného

2)       Ze státního rozpočtu

3)       Ze zdrojů účastníků právních vztahů sociálního práva

===(1)Financování z pojistného ===

       Nástroj, kterým stát nutí své občany, aby se finančně zajistili pro případ budoucí sociální události sami

       Využívány 2 základní modely financování:

A.       fondové financování

B.       průběžné financování („pay as you go“)

====(A)    Průběžné financování ====

·    založeno na průběžce finančních prostředků, kdy sociální systém přerozdělí prostředky od jednoho subjektu, který momentálně přispívá do systému pojištění k druhému, který je momentálně čerpá. Její výhodou je finanční spolehlivost!

·    Garance, že tento systém se nedá vytunelovat, ovšem negativem je zvýšená citlivost k demografickému vývoji (kdyby bylo méně těch, co přispívají než těch, co čerpají = dofinancovávání ze SR). Používají ho všechny evropské země.

{C}

====(B)     Fondování ====

·    Tento typ sociálního pojištění spočívá v tom, že se finanční prostředky střádají na osobním účtu pojištěnce a do té doby, než pojištěnci vznikne nárok na čerpání těchto dávek, jsou tyto prostředky zhodnocovány kapitálovým investováním fondu, který prostředky spravuje.

·    Blíží se spoření a zhodnocování finančních prostředků v bance. Finanční tok je stejný: na začátku se platí pojistné nějakému fondu, který může být v různé míře kontrolován státem, podle toho vede fond individuální účet pro pojištěnce, který si pojištěnec může kontrolovat.

·    Není tak citlivý na demografický vývoj, ovšem je hodnoceno odborníky, že by toto financování mohlo být lepší – citlivé na ekonomický vývoj (nepříznivá situace).

·    Deficit financován přes SR nebo dotace od menších správních celků (např. zdravotnictví).

====Financování důchodového pojištění ====

{C}            {C}                                        {C}

·    Dva systémy – základní a doplňkový – penzijní připojištění se státním příspěvkem

·    ZÁKLADNÍ: Zaměstnavatel a zaměstnanec platí pojišťovně pojistné,který jde do SROV. Organizací, která spravuje je ČSSZ, ta vybírá pojistné a vyplácí důchody (starobní, invalidní,..). Následně nastane nějaká sociální událost (nemoc, důchodový věk), mám nárok na dávku

·    DOPLŇKOVÝ: Zaměstnavatelé dávají zaměstnancům tzv. zaměstnanecký bendit, prostřednictvím penzijních fondů, které vedou účty jednotlivým pojištěncům. Vybrané peníze zhodnotí v investicích na kapitálovém trhu. Je zde garance státu (bezpečně uložené finanční prostředky). V současné době velmi oblíbená forma pojištění.

====Finanční toky v nemocenském pojištění ====

·    Spravuje OSSZ i vyplácí. Systém je financován oběžně a je vázán na státní rozpočet.  Nastane událost a pojištěnci je vyplácena peněžitá dávka, na kterou má nárok.

{C}

====Financování zdravotního pojištění ====

·    V ČR zdravotní pojištění odděleno od pojištění nemocenského!!

·    Zdrav. pojištění je financováno z pojistného ze zdrav. pojištění, jež je hrazeno příslušné zdrav. pojišťovně

·    VZP + resortní pojišťovny (8)
 Jedna pojišťovna se státní účastí (VZP – princip optic out), každý kdo splňuje podmínky účasti je VZP povinna pojistit = všichni. Následně, pokud chce pojištěnec změnit pojišťovnu, tak mu v tom nikdo nebrání a může přejít pod jakoukoliv resortní pojišťovnu, kterou si vybral.

·    Pojistné hradí povinně zaměstnanci i zaměstnavatelé.

·    Mohou nastat situace, že za některé osoby hradí pojištění stát (studenti)

·    Povinně vytvořen rezervní fond (hrazena péče, léčiva)

·    Ze zdravotního pojištění se nehradí žádné přímé peněžité dávky!

·    Povinná solidarita mezi pojišťovnami – na základně věkové skladby pojištěnců – výhoda pro VZP, kde zůstává nejvíce starých lidí (potřeba větší zdravotní péče a tím i více prostředků)

===(2)FINANCOVÁNÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ===

       ČR vynakládá asi 20 % HDP

       Zdrojem finančních prostředků pro všechny systémy sociální ochrany

       Státní rozpočet  financuje:

Ø  sociální pojištění prostřednictvím garance systému a přeléváním prostředků přes státní rozpočet

Ø  financování státní sociální podpory

Ø  sociální pomoc prostřednictvím krajských a obecních rozpočtů

===(3)JINÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ===

       Z prostředků zaměstnavatele (ochrana zdraví a bezpečnosti při práci, vlastní péče o zaměstnance –závodní jídelna, předškolní zařízení, závodní lékař, poukázky na sport/rekreaci)

       Zaměstnavatel hradí buď celou částku nebo formou příspěvků (stravenky, zřízení provozu a hrazení určitých % z celkové částky)

       Přímá úhrada od klienta (doplatky na léky, nadstandardní zdravotní péče) – hrazena poměrná část nebo opět celá částka

       Sponzorské dary (lze se odepsat z daní)

Sociální události obecně

===Sociální událost ===

Sociální událost = právní skutečností, která  zakládá, mění nebo ruší právní vztahy sociálního práva. Každá sociální událost rodiny/celku, která by mohla ohrozit společnost v případě, že by nebyla nějak ošetřena.

Základní sociální události:

-          řazeny podle toho, jak se odráží v průběhu lidského života

Ø  Rodičovství a mateřství – souvisí s počátkem lidského života (náklady, uzpůsobení života, omezení volného času)

Ø  Rodina a nezaopatřenost

Ø  Nemoc a úraz (invalidita, stáří) – spojeno se zhoršením zdravotního stavu, které způsobuje neschopnost pracovat, péče sám u sebe

Ø  Invalidita

Ø  Stáří

Ø  Smrt

 

Právo na důstojnost

-          pojem důstojnost nemá explicitní legální definici

-          Důstojnost - nezcizitelná hodnota lidské bytosti

-          pojetí důstojnosti patří mezi závazky, které ČR plynou z mezinárodního práva

-          z hlediska pojmu důstojnost je v Ústavě relevantní preambule a čl.1, kde jsou popsány hodnoty na kterých je ČR postavena - nedotknutelná hodnota lidské důstojnosti a svobody je zdrojem práv a svobod člověka a občana.

-          Pro pochopení pojmu důstojnost a jeho místu v českém právním řádu dobře poslouží i znění slibu soudce Ústavního soudu → Soudce slibuje na svou čest a svědomí chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana.

-          Ustanovení tedy nejen chrání přirozená práva a tedy i jejich zdroj - nedotknutelnou hodnotu lidské důstojnosti

-          V Listině ZPS je pojem důstojnost použit v preambuli, v čl.1 a čl.10 → Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

-          v Trestím zákoně - obsahuje oddíl trestné činy proti lidské důstojnosti (obsahuje trestné činy: Znásilnění, Pohlavní zneužívání, Soulož mezi příbuznými)

-          Pojem lidská důstojnost je obsažen v § 11 Občanského zákoníku - Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

-          důstojnosti dítěte ( Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství) . Povinnosti manželů jsou: žít spolu, být si věrni a vzájemně respektovat svoji důstojnost (§18 Zákona o rodině)

-          V Zákonu o policii - v oddíle povinnosti policisty následující text: Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je policista povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní

-          V Zákonu o pohřebnictví je určena povinnost zacházet s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky důstojně a důstojnost lze vykládat jako povinnost úcty a vážnosti pohřebiště a tedy zákaz jeho znevažování

-          Z Charty lidských práv bylo vyvozeno, že lidská přirozenost obsahuje tyto prvky: svobodu, důstojnost (a rovnost v důstojnosti) a nezcizitelná práva (a rovnost v těchto právech). Důstojnost člověka je zdrojem lidských práv. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki