Fandom

Ekonomický klub Wiki

Společnost a způsob jejího poznání

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.


Otázka č. 11: Sociální právní systémy a sociální události; právní vývoj systémů sociální ochrany na území ČR, prameny, organizace sociální správy, financování sociální správy, sociální události obecně, právo na důstojnost

{C}
Právní vývoj systémů sociální ochrany na území ČR

===Systém sociální ochrany na území ČR ===

·         R-U: Marie Terezie, Josef II. – penzijní normály upravující státní zaopatření poskytované vojákům a stáním úředníkům

·         Chudinská péče – povinná domovská obec – Zákon. o domovském právu, Zák.č. 59/1868 čes.z.z. – systém – obec – okres-země. Obec musí povolit, abych se mohla stát občanem na daném území.

===R-U: Moderní systém sociálního pojištění: ===

Ministerský předseda E. Taafe. Zavedeny zákony:

·         o pojišťování dělníků pro případ úrazu (pojištění platili zaměstnavatelé, asi 10% jen zaměstnanec dle svého výdělku, hradila se újma, která vznikla zraněním či smrtí formou důchodu)

·         o pojišťění dělníků pro případ nemoci či smrti (pohřebné či nemocenská podpora, takto pojištění dostával od začátku nemoci potřebná léčiva a pomůcky zdarma – 60% denní mzdy)

·         zákon o bratrských pokladnách

·         Penzijní pojištění – o penzijním pojištění zřízenců ve službách soukromých a některých zřízenců ve služebných veřejných

·         Pracovní právo – novela ABGH(1916) – rozštěpení námezdní smlouvy na služební smlouvu a smlouvu o dílo

·         1859 – přijat živnostenský řád

===Aspekty sociální ochrany ČR v roce 1918 upravené právními předpisy ===

·         Sociální pojištění – směřuje především k zabezpečení při úrazu a nemoci

·         Chudinskou péči – svěřená jako povinnost obcí, kde měl dotyčný trvalé bydliště

·         Ochranu některých pracovních podmínek – vychází z patentu Marie Terezie

·         Koaliční svobody

===Reformy po vzniku samostatného ČR: ===

·         Povinnost postarat se o válečné poškozence a nasměrování spol. z hospodářské a sociální krize

·         Zákony:
1922: zákon o pojištění u báňských a bratrských pokladen (povinně pojištěni zaměstnanci na základě pracovního poměru – trvalost;
1924: zákon o pojištění i domáckých dělníků a živnostníků), o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří;
1925: zákon o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců

===Reformy po II. světové válce ===

·         Zákon č. 99/1948 Sb. zákonů a norem o národním pojištění – na svou dobu velmi pokrokový zákon  - povinné pojištění

·         Nositel pojištění – Ústřední národní pojišťovna se sídlem v Praze

·         Jednotný celostátní plán zdravotní péče

·         Zákon o přebudování národního pojištění – oddělení důchodového od nemocenského pojištění – ROH (revoluční ochranné hnutí) navazuje na něho zákon o jednotné preventivní a léčebné péči

===Sociální zabezpečení podle sovětského vzoru ===

·         Zákon  O sociálním zabezpečení – zrušil systém sociálního pojištění a veškeré dávky byly vypláceny ze státního rozpočtu

·         Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

·         Zákon o péči o zdraví lidu – základní právní norma, platí až dodnes

·         Zákon o sociálním zabezpečení

===Znaky systému sociálního zabezpečení v 80. letech: ===

·         Výsadní role státu

·         Financování ze státního rozpočtu

·         Centralizace – systémy zabezpečení byly řízeny z vrchu

·         Nejednotnost právní úpravy

·         Nerovnost účastníků

·         Neefektivita, stále se prohlubující se krize – díky špatnému hospodaření

·         Zakonzervování pracovněprávních vztahů – zaměření na jedno odvětví

·         Absence reálného sociálního dialogu

·         Neschopnost reforem kvůli politické nepřijatelnosti

===Demokratizační reformy po roce 1989 ===

Transformace sociální ochrany v moderní pružný a dobře fungující sociální systém má 3 základní programové pilíře:

·         Aktivní politika zaměstnanosti

·         Politika v oblasti pracovních příjmů, rodinná politika

·         Politika sociálního zabezpečení

Prameny

===LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – 4 HLAVA: ===

Listina obsahuje práva politická, sociální, hospodářská, občanská a právo na soudní ochranu.

·         zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky (Zákoník práce)

·         ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při hledání práce

·         občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení  ve stáří, při nezpůsobilosti k práci a při ztrátě živitele

·         každý, kdo se ocitne v hmotné nouzi, má právo na pomoc k zjištění základních životních potřeb (hmotná nouze = příjem pod hranicí životního minima, nárok na peněžité nebo věcné dávky)

·         každý má právo na ochranu zdraví, občané mají právo na základní veřejné pojištění a na bezplatnou zdravotní péči (zdravotní pojištění) a zdravotní pomůcky

·         rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana mladistvích je zaručena. Děti narozená v manželství i mimo ně mají stejná práva. Rodiče, kteří pečují o děti mají nárok na pomoc od státu. Těhotné ženě je zaručena ochrana v pracovních vztazích. Děti mají právo na rodičovskou výchovu, práva rodičů mohou být omezena

z.č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře

§  stát se podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji při některých dalších sociálních situacích

§  přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné

z.č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

§  upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením

§  příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku

z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

§  upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory FO v nepříznivé sociální situaci a příspěvku na péči,  podmínky pro vydání oprávnění k poskytování soc.služeb, výkon veřejné správy v oblasti SS, inspekci poskytování SS a předpoklady pro výkon činnosti SS

§  Primární je poskytnutí relevantních informací osobě, která se ocitla v nepříznivé soc. situaci, aby ji mohla řešit sama a vlastními silami → když informace nestačí, nastupují sociální služby

§  příspěvek na péči, sociální služby (sociál. poradenství, služby soc.péče, služby soc. prevence)

 z.č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

§  upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek FO, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi

§  příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc

z.č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu

§  upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního nebo  existenčního minima

z.č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

§  upravuje nemocenské pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj

§  nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

z.č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

§  upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele

§  starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, sirotčí

z.č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění

§  upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem u penzijních fondů, činnost penzijních fondů a státní dozor nad penzijním připojištěním

z.č. 48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění

§  upravuje veřejné zdravotní pojištění, rozsah a podmínky, za nichž poskytována zdravotní péče, způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění

z.č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

§  upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti

z.č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

§  zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

§  Zaměstnanec má právo na uspokojení splatných mzdových nároků nevyplacených mu jeho zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

z.č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění

§  upravuje právní vztahy úrazového pojištění zaměstnanců pro případ poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

z.č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

§  upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; právní vztahy kolektivní povahy; zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce

z.č. 500/2004 Sb. Správního řádu

§  řízení ve věcech nemocenského pojištění

z.č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

§  Kontrolní orgán na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva  a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností

Organizace sociální správy

===Sociální správa ===

·         Poměrně nový termín

·         Postupy orgánů st. správy, samosprávy a nestátních subjektů, které vedou k realizaci práv a povinností plynoucích z právních vztahů vznikajících v oblasti sociální ochrany

·         Všechny instituce, které organizují proces sociálního transferu, ať veřejnoprávní nebo soukromoprávní povahy (Tomeš)

===Členění SS dle povahy jednotlivých subjektů ===

{C}
===Státní správa v SS ===

1)       Ministerstva (MPSV, M zdravotnictví, M vnitra, M spravedlnosti)

2)       Česká správa sociálního zabezpečení

3)       Úřady práce – zprostředkování zaměstnání, vyplácení podpory

4)       Inspektoráty práce – pro 2 kraje, Zlínský a Jihomoravský kraj – v Brně, při pracovním úrazu

5)       Výkon státní správy v přenesené působnosti (krajské úřady, obce)

===Subjekty ===

Samospráva v sociální správě

o    Působí pouze v oblasti sociální pomoci - snaha o individualizaci

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

o    Stojí v systému SS zcela zvlášť, zřízena zákonem, není státní organizací

o    PO provádějící zdravotní pojištění, není státním orgánem

o    Ředitele VZP volí, odvolává Poslanecká sněmovna

===Soukromá správa v SS ===

·         V posledních letech rozvoj

·         Nedostatkem – kontrola úrovně poskytovaných služeb

·         Penzijní pojištění

·         Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny

·         Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona o sociálních službách

·         Agentury práce

Financování sociální správy

Definice sociální ochrany v rámci Evropské zprávy o rozvoji

§ Tato zpráva definuje sociální ochranu takto: „

§ Specifická sada akcí zaměřených na zranitelnost života lidí prostřednictvím sociálního pojištění na ochranu před riziky a nepříznivými situacemi během života;

§ prostřednictvím sociální pomoci v podobě plateb a věcných dávek na podporu a pomoc chudým;

§ a prostřednictvím začleňovacího úsilí pro zlepšení přístupu marginalizovaných osob k sociálnímu pojištění a pomoci.“

Sociální ochrana pracovních migrantů ve


Spojeném královstvíSociální ochrana… (jsou) všechny veřejné i soukromé snahy a iniciativy, které vedou  k přesunům spotřeby či příjmu směrem k chudým, chrání zranitelné před existenčními problémy a vylepšují sociální postavení a práva marginalizovaných skupin obyvatel. Obecným cílem je snížení ekonomické a sociální zranitelnosti příslušníků chudých, zranitelných a přehlížených skupin

(Dvereux, Ntale a Sabates-Wheeler 2002, citace dle Sabates-Wheeler a Waite, 2003)

Tuto definici lze rozdělit na 4 částí :

1)       přístup k sociálního zabezpečení

2)       přenositelnost této institucionální ochrany

3)       podmínky na pracovním trhu

4)       neformální sítě a podpora

==Sociální ochrana ==

-          právo občana založeno na solidaritě

Jako systém přerozdělování je financována z těchto zdrojů:

1)       Z povinného pojistného

2)       Ze státního rozpočtu

3)       Ze zdrojů účastníků právních vztahů sociálního práva

===(1)Financování z pojistného ===

       Nástroj, kterým stát nutí své občany, aby se finančně zajistili pro případ budoucí sociální události sami

       Využívány 2 základní modely financování:

A.       fondové financování

B.       průběžné financování („pay as you go“)

====(A)    Průběžné financování ====

·    založeno na průběžce finančních prostředků, kdy sociální systém přerozdělí prostředky od jednoho subjektu, který momentálně přispívá do systému pojištění k druhému, který je momentálně čerpá. Její výhodou je finanční spolehlivost!

·    Garance, že tento systém se nedá vytunelovat, ovšem negativem je zvýšená citlivost k demografickému vývoji (kdyby bylo méně těch, co přispívají než těch, co čerpají = dofinancovávání ze SR). Používají ho všechny evropské země.

{C}

====(B)     Fondování ====

·    Tento typ sociálního pojištění spočívá v tom, že se finanční prostředky střádají na osobním účtu pojištěnce a do té doby, než pojištěnci vznikne nárok na čerpání těchto dávek, jsou tyto prostředky zhodnocovány kapitálovým investováním fondu, který prostředky spravuje.

·    Blíží se spoření a zhodnocování finančních prostředků v bance. Finanční tok je stejný: na začátku se platí pojistné nějakému fondu, který může být v různé míře kontrolován státem, podle toho vede fond individuální účet pro pojištěnce, který si pojištěnec může kontrolovat.

·    Není tak citlivý na demografický vývoj, ovšem je hodnoceno odborníky, že by toto financování mohlo být lepší – citlivé na ekonomický vývoj (nepříznivá situace).

·    Deficit financován přes SR nebo dotace od menších správních celků (např. zdravotnictví).

====Financování důchodového pojištění ====

{C}            {C}                                        {C}

·    Dva systémy – základní a doplňkový – penzijní připojištění se státním příspěvkem

·    ZÁKLADNÍ: Zaměstnavatel a zaměstnanec platí pojišťovně pojistné,který jde do SROV. Organizací, která spravuje je ČSSZ, ta vybírá pojistné a vyplácí důchody (starobní, invalidní,..). Následně nastane nějaká sociální událost (nemoc, důchodový věk), mám nárok na dávku

·    DOPLŇKOVÝ: Zaměstnavatelé dávají zaměstnancům tzv. zaměstnanecký bendit, prostřednictvím penzijních fondů, které vedou účty jednotlivým pojištěncům. Vybrané peníze zhodnotí v investicích na kapitálovém trhu. Je zde garance státu (bezpečně uložené finanční prostředky). V současné době velmi oblíbená forma pojištění.

====Finanční toky v nemocenském pojištění ====

·    Spravuje OSSZ i vyplácí. Systém je financován oběžně a je vázán na státní rozpočet.  Nastane událost a pojištěnci je vyplácena peněžitá dávka, na kterou má nárok.

{C}

====Financování zdravotního pojištění ====

·    V ČR zdravotní pojištění odděleno od pojištění nemocenského!!

·    Zdrav. pojištění je financováno z pojistného ze zdrav. pojištění, jež je hrazeno příslušné zdrav. pojišťovně

·    VZP + resortní pojišťovny (8)
 Jedna pojišťovna se státní účastí (VZP – princip optic out), každý kdo splňuje podmínky účasti je VZP povinna pojistit = všichni. Následně, pokud chce pojištěnec změnit pojišťovnu, tak mu v tom nikdo nebrání a může přejít pod jakoukoliv resortní pojišťovnu, kterou si vybral.

·    Pojistné hradí povinně zaměstnanci i zaměstnavatelé.

·    Mohou nastat situace, že za některé osoby hradí pojištění stát (studenti)

·    Povinně vytvořen rezervní fond (hrazena péče, léčiva)

·    Ze zdravotního pojištění se nehradí žádné přímé peněžité dávky!

·    Povinná solidarita mezi pojišťovnami – na základně věkové skladby pojištěnců – výhoda pro VZP, kde zůstává nejvíce starých lidí (potřeba větší zdravotní péče a tím i více prostředků)

===(2)FINANCOVÁNÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ===

       ČR vynakládá asi 20 % HDP

       Zdrojem finančních prostředků pro všechny systémy sociální ochrany

       Státní rozpočet  financuje:

Ø  sociální pojištění prostřednictvím garance systému a přeléváním prostředků přes státní rozpočet

Ø  financování státní sociální podpory

Ø  sociální pomoc prostřednictvím krajských a obecních rozpočtů

===(3)JINÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ===

       Z prostředků zaměstnavatele (ochrana zdraví a bezpečnosti při práci, vlastní péče o zaměstnance –závodní jídelna, předškolní zařízení, závodní lékař, poukázky na sport/rekreaci)

       Zaměstnavatel hradí buď celou částku nebo formou příspěvků (stravenky, zřízení provozu a hrazení určitých % z celkové částky)

       Přímá úhrada od klienta (doplatky na léky, nadstandardní zdravotní péče) – hrazena poměrná část nebo opět celá částka

       Sponzorské dary (lze se odepsat z daní)

Sociální události obecně

===Sociální událost ===

Sociální událost = právní skutečností, která  zakládá, mění nebo ruší právní vztahy sociálního práva. Každá sociální událost rodiny/celku, která by mohla ohrozit společnost v případě, že by nebyla nějak ošetřena.

Základní sociální události:

-          řazeny podle toho, jak se odráží v průběhu lidského života

Ø  Rodičovství a mateřství – souvisí s počátkem lidského života (náklady, uzpůsobení života, omezení volného času)

Ø  Rodina a nezaopatřenost

Ø  Nemoc a úraz (invalidita, stáří) – spojeno se zhoršením zdravotního stavu, které způsobuje neschopnost pracovat, péče sám u sebe

Ø  Invalidita

Ø  Stáří

Ø  Smrt

 

Právo na důstojnost

-          pojem důstojnost nemá explicitní legální definici

-          Důstojnost - nezcizitelná hodnota lidské bytosti

-          pojetí důstojnosti patří mezi závazky, které ČR plynou z mezinárodního práva

-          z hlediska pojmu důstojnost je v Ústavě relevantní preambule a čl.1, kde jsou popsány hodnoty na kterých je ČR postavena - nedotknutelná hodnota lidské důstojnosti a svobody je zdrojem práv a svobod člověka a občana.

-          Pro pochopení pojmu důstojnost a jeho místu v českém právním řádu dobře poslouží i znění slibu soudce Ústavního soudu → Soudce slibuje na svou čest a svědomí chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana.

-          Ustanovení tedy nejen chrání přirozená práva a tedy i jejich zdroj - nedotknutelnou hodnotu lidské důstojnosti

-          V Listině ZPS je pojem důstojnost použit v preambuli, v čl.1 a čl.10 → Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

-          v Trestím zákoně - obsahuje oddíl trestné činy proti lidské důstojnosti (obsahuje trestné činy: Znásilnění, Pohlavní zneužívání, Soulož mezi příbuznými)

-          Pojem lidská důstojnost je obsažen v § 11 Občanského zákoníku - Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.

-          důstojnosti dítěte ( Zákon o rodině, Zákon o registrovaném partnerství) . Povinnosti manželů jsou: žít spolu, být si věrni a vzájemně respektovat svoji důstojnost (§18 Zákona o rodině)

-          V Zákonu o policii - v oddíle povinnosti policisty následující text: Při provádění služebních zákroků a služebních úkonů je policista povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní

-          V Zákonu o pohřebnictví je určena povinnost zacházet s lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky důstojně a důstojnost lze vykládat jako povinnost úcty a vážnosti pohřebiště a tedy zákaz jeho znevažování

-          Z Charty lidských práv bylo vyvozeno, že lidská přirozenost obsahuje tyto prvky: svobodu, důstojnost (a rovnost v důstojnosti) a nezcizitelná práva (a rovnost v těchto právech). Důstojnost člověka je zdrojem lidských práv. 

V síti Wikia

Náhodná Wiki