FANDOM


1. Struktura a instituce EU

základy struktury EU, Evropská rada a její poslání, organizace činnosti Rady EU, funkce EK a organizace její činnosti, Evropský parlament, jeho struktura a pravomoci.


2. Prameny práva ES/EU a tvorba práva

prameny primárního a sekundárního práva, vývojové tendence komunitárního práva a tzv. soft-law, význam principů subsidiarity a proporcionality, obecné zásady legislativy EU; Legislativní postupy.


3. Povaha a účinky práva EU

přímý účinek a jeho význam, přímý účinek jednotlivých pramenů práva EU; právo EU a harmonizace právních řádů členských států, metody harmonizace práva.


4. Soudy a soudní kontrola v rámci EU

struktura soudů EU, řízení o porušení Smlouvy, řízení o žalobě na neplatnost, řízení o žalobě na nečinnost, řízení o náhradu škody, řízení o předběžné otázce.


5. Ochrana základních lidských práv v EU

úloha ESD při vývoji ochrany základních lidských práv lidská práva uznávaná judikaturou ESD, obecné zásady právní identifikované ESD, národní soudy a uznávání primátu práva EU, Listina základních lidských práv EU).


6. Spolupráce členských států EU v oblasti justice a vnitra

Schengenský systém a jeho začlenění do rámce práva EU, cíle v rámci spolupráce v oblasti justice a vnitra, hlava IV SES a její komunitarizace, sjednocení právních nástrojů a změny v rozhodovacím a legislativním postupu, vybrané otázky azylové politiky, policejní a justiční spolupráce v trestních věcech.


7. Základní pojmy a základy duševní hygieny manažera, self-management

manažerská psychologie v systému psychologických oborů, teoretické a aplikované psychologické obory, manažerská psychologie a psychologie práce, historie manažerské psychologie, definice a náplň manažerské psychologie; Cesty sebepoznání, relaxace, techniky pro zlepšování pozornosti a paměti, nežádoucí myšlenky a negativní emoce a jejich zvládání, strategie řešení problémů, efektivní využití času – time-management, zvládání stresu, druhy stresu, stresory, workoholismus.


8. Neverbální a verbální komunikace v práci manažera

definice NK, účely NK, metakomunikace, paralingvistika, řečový registr, kategorie NK, proxemické zóny, rozsazení dvojice u stolu z pohledu NK, podávání rukou, interpretace řeči těla, lhaní a NK, NK s nadřízeným, image manažera; definice VK, neřízený a řízený rozhovor, fáze rozhovoru, registrace rozhovoru, techniky vedení rozhovoru, typy otázek, naslouchání, pochopení komunikace, komunikační manévry a taktiky, fáze vyjednávání, typy vyjednávání, příprava vyjednávání, skupinová diskuse.


9. Konflikty a asertivita

definice konfliktu, podoby konfliktu, fáze konfliktu, příčiny konfliktů, typy konfliktů, zásady správného rozhodování, styly řešení konfliktů, vyhrocení konfliktu, zmírnění konfliktu, frustrace, způsoby reagování na frustrační situace, adaptační mechanismy, facilitace, mediace, arbitráž; definice asertivity, historie asertivity, cíle výcviků asertivity, mýty o asertivitě, druhy asertivního jednání, asertivní práva, otevřená agrese, nepřímá agrese, pasivní chování, asertivní chování, komponenty asertivního chování, základní asertivní techniky.


10. Pracovní skupiny a pracovní týmy a osobnost manažera

definice pracovní skupiny a týmu, klasifikace skupin, skupinové členství, znaky efektivní a tvořivé pracovní skupiny, skupinové role, konflikty rolí, společenský statut, skupinové myšlení, přizpůsobení se jedince skupině, fáze vývoje skupiny, teambuilding. manažerské vlastnosti a dovednosti, temperament, typologie temperamentu, typy manažerů, výhody a nevýhody jednotlivých osobnostních typů v aplikaci na pracovní prostředí, gender problematika.


11. Metodika psychologie práce a psychologie prodeje, inženýrská psychologie, ergonomie a pracovní prostředí

dotazování, pozorování, experiment, výkonové testy, osobnostní testy, projektivní testy, škálování, sociometrie, studium objektivních materiálů, studium průběhu a výsledků pracovní činnosti, profesiografie, metody psychologické intervence a výcviku; Chování prodejce, chování spotřebitele, psychologie zboží, využití psychologie při výzkumu trhu, typy problémových zákazníků a komunikace s nimi, psychologie reklamy, psychologické otázky pracovního prostředí, využití poznatků inženýrské psychologie a ergonomie v praxi, spolehlivost pracovního výkonu, bezpečnost práce, projevy a příčiny únavy, prevence pracovní únavy.


12. Specifické a problematické situace v pracovním procesu

výběr zaměstnanců, metody výběru, přijímací pohovor, assessment centra, hodnocení zaměstnanců, jednání s problematickými zaměstnanci, diskriminace na pracovišti, mobbing, bossing, rasismus, sexuální harassment, interkulturní komunikace na pracovišti.


13. Motivace, tvořivost v práci manažera, morální aspekty práce manažera

definice motivace, pozitivní a negativní motivace, motivace a cíl, teorie motivace a jejich aplikace na pracovní prostředí: Maslowova teorie hierarchického uspořádání lidských potřeb, motivace v organizacích, faktory pracovní spokojenosti.; Podstata tvořivosti, styly tvůrčího myšlení, fáze tvořivého procesu, tvořivá osobnost, facilitátory a bariéry tvořivosti, metody podporující tvůrčí myšlení využití kreativity při řešení problémů; Etika v práci manažera, globální, organizační a individuální etika, abnormální osobnosti z hlediska morálky a společenských norem, odpovědnost, důvěra, odvaha, cíle, hodnoty, postoje, svědomí, zralost osobnosti manažera.


14. Sociální právní systémy a sociální události

právní vývoj systémů sociální ochrany na území ČR, prameny, organizace sociální správy, financování sociální správy, sociální události obecně, právo na důstojnost.


15. Rodičovství a mateřství

těhotenství, jako změna pracovní schopnosti, nezaopatřenost dítěte.


16. Ochrana zdraví

nemoc, invalidita Stáří, smrt, nezaměstnanost, chudoba.


17. Procesy v sociální správě

druhy, zásady, procesní podmínky; správní proces – řízení podle správního řádu, řízení ve správním soudnictví; druhy procesů v sociální správě – řízení ve věcech ochrany práce, nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.


18. Pracovní poměr

vznik, změny a skončení pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.


19. Pracovní doba a doba odpočinku

délka a rozvržení pracovní doby, práce přesčas, druhy a výměra dovolené, čerpání dovolené.


20. Odměňování za práci

minimální mzda, zaručená mzda, mzda a plat, splatnost a výplata mzdy, ochrana mzdových nároků, náhrada mzdy.


21. Pracovněprávní odpovědnost

odpovědnost zaměstnance za škodu (obecná, zvláštní), odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, náhrada škod.


22. Kolektivní pracovní právo

odborové organizace a rady zaměstnanců, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy, řešení kolektivních sporů.


23. Právní úprava zaměstnanosti

právo na zaměstnání, zprostředkování zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki