FANDOMOtázka č. 12: Sociální služby; příspěvek na péči, sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence, kontrola využívání příspěvku, životní a existenční minimum
Sociální služby upravuje zákon č. 108/2006 Sb., který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči.

Sociální služba = činnost, kterou se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci

Sociální služby zahrnují:

a)       Sociální poradenství

b)       Služby sociální péče

c)       Služby sociální prevence

Sociální službou se podle tohoto zákona rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Působnost v oblasti sociálních služeb

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají:

a)       Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"),

b)       krajské úřady,

c)       obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

d)       okresní správy sociálního zabezpečení,

e)       Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).

Příspěvek na péči

Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění sociálních služeb nebo jiných forem pomoci podle tohoto zákona při zvládání základních životních potřeb osob.

Stupně závislosti – podle úkonů, které je schopen člověk vykonávat z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnost

·         Stupeň I – lehká závislost (nezvládá 3 nebo 4 základní životní potřeby)

·         Stupeň II – středně těžká závislost (nezvládá 3 nebo 4 základní životní potřeby)

·         Stupeň III – těžká závislost (nezvládá 3 nebo 4 základní životní potřeby)

·         Stupeň IV – úplná závislost (nezvládá 3 nebo 4 základní životní potřeby)

Výše příspěvku

Osoba do 18 let, za každý kalendářní měsíc:

I. stupeň                                -                 3 000,- Kč

II. stupeň               -                 6 000,- Kč

III. stupeň              -                9 000,- Kč

IV. stupeň              -              12 000,- Kč

Osoba starší 18 let, za každý kalendářní měsíc:

I. stupeň                                -                    800,- Kč

II. stupeň               -                 4 000,- Kč

III. stupeň              -                 8 000,- Kč

IV. stupeň              -              12 000,- Kč

Příspěvek:

·         Nepodléhá výkonu rozhodnutí.

·         Nemůže být předmětem dohody o srážkách

·         Vyplácí měsíčně za měsíc, za který náleží.

·         Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodnutí o příspěvku.

·         V české měně.

·         Příjemcem je oprávněná osoba.

·         Krajská pobočka Úřadu práce kontroluje, zda příspěvek byl využit k zajištění pomoci, zda pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče, zda způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti, zda pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek.

Sociální poradenství

Sociální poradenství zahrnuje:

a)       základní sociální poradenství,

b)       odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Poskytují ze zákona všichni poskytovatelé sociálních služeb, např. informace o sociálních dávkách, sociálních službách atd.

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob.

Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, poradenství pro osoby se zdravotním postižením, chronickou nemocí nebo seniory.

Služba zahrnuje i sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.  (kompenzační – vyvažující, vyrovnávající)

Poskytují instituce, které mají zkušenosti s konkrétním typem zdravotního postižení, hlavně u méně častých typů postižení je pro jedince a jeho rodinu důležité získat přesné a správné informace a seznámit s nimi okolí

Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba je bezúplatná.

 _____

Formy poskytování sociálních služeb:

a)     Pobytové služby - spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, kde člověk žije, např. domovy pro seniory

b)    Ambulantní služby – služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován, např. poradny a denní centra

c)     Terénní služby – služby, které jsou poskytované osobě v jejím přirozeném sociálním prostředí, tam kde člověk žije tj. v domácnosti, např. pečovatelská služba či osobní asistence

Služby sociální péče

Napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

Osobní asistence

-       terénní služba

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. => Převážně důchodci a zdravotně postižení

-       Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

-       Osobní asistenti pomáhají člověku zvládnout péči o sebe a umožňují účastnit se života společnosti, tj. pomoc při péči o vlastní osobu, osobní hygienu, stravu, chod domácnosti,kontakt se společenským prostředím.

Pečovatelská služba

-       Terénní služba (někdy i ambulantní)

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

-       Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

-       Pečovatelé pomáhají zvládnout péči o sebe a o domácnost, tj. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygienu nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, stravu nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Tísňová péče

-       terénní služba

-       nepřetržitá  telefonická a jiná elektronická komunikace s lidmi, kteří jsou vystaveni stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

-       Pomocí této komunikace je možné zprostředkovat neodkladnou pomoc v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Průvodcovské a předčitatelské služby

-       terénní nebo ambulantní služba

-       osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace v prostoru nebo komunikace

-       služba napomáhá zejména při obstarávání osobních záležitosti

Podpora samostatného bydlení (podobná pečovatelské službě)

-       terénní služba

-       poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

-       Pomoc při posilování osobních schopností člověka samostatně bydlet. – pomoc při chodu domácnosti, kontakt se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv

Odlehčovací služby

-       terénní, ambulantní nebo pobytové služby

-        poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí

-       cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek, tj. sdílí péči či na určitou dobu převezmou péči o člověka, který má sníženou soběstačnost

Centra denních služeb

-       ambulantní služba

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

-       využívaní služby je možnost v průběhu dne – pravidelně i občasně

-       pomoc s osobní hygienou a vyřízením osobních záležitostí či nabídkou sociálně terapeutických činností

Denní stacionáře

-       ambulantní služby

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

-       navštěvování je pravidelné

-       v průběhu dne je zabezpečovaná komplexní péče s ohledem na potřeby uživatelů a současně nabízí výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

Týdenní stacionáře

-       pobytová služba

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

-       pobyt obvykle po dobu pracovních dnů

-       komplexní péče a výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

-       pobytová služba – celoroční provoz

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

-       Poskytnutí ubytování, komplexní péče -strava, hygiena… a výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

-       Určena pro lidi, kterým nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném sociální prostředí

Domovy pro seniory – jako domovy pro ZP

-       pobytová služba  celoroční provoz

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

-       Poskytnutí ubytování, komplexní péče -strava, hygiena… a výchovné, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti

Domovy se zvláštním režimem – jako domovy pro ZP a seniory

-       pobytová služba

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, s Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

-       Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob

-       Provoz této služby může být součástí domova pro seniory či pro zdravotně postižené

Chráněné bydlení

-       pobytová služba

-       osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

-       Osoby mají schopnost žít víceméně samostatně v prostředí, které je svým charakterem totožné s běžným bytem.

-       Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

-       Pobytová služba

-       Osobám, které se neobejdou bez pomoci jiné osoby a současně nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení, protože v danou chvíli není možné zabezpečit péči v domácnosti či v zařízení sociálních služeb.

-       Osoby již nemusí vyžadovat lůžkovou péči, jen neodpovídá jejich zdravotní stav

Za pobytové služby poskytované v:

a)       týdenních stacionářích

b)       domovech pro osoby se zdravotním postižením

c)       domovech pro seniory

d)       domovech se zvláštním režimem

e)       zdravotnických zařízeních lůžkové péče

hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Za poskytování:

a)       osobní asistence

b)       pečovatelské služby

c)       tísňové péče

d)       průvodcovských a předčitatelských služeb

e)       podpory samostatného bydlení

f)        odlehčovacích služeb

g)       služeb v centrech denních služeb

h)       služeb v denních stacionářích

i)         pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb

j)         služeb v chráněném bydlení

hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

Služby sociální prevence

-       napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů

-       člověk se nachází v takové dlouhodobé nebo okamžité situaci, že potřebuje pomoc s jejím vyřešením, ale nejedná se o pomoc s zajištěním péče o vlastní osobu nebo soběstačnost. Člověk nemá sníženou soběstačnost, je zdravý.

Raná péče

-       terénní služba, případně i ambulantní

-       poskytovaná rodičům a dítěti do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu

-       zaměřena na podporu rodiny a pomoc zvládnout potřeby spojené s vývojem dítěte

-       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kontakt se společenským prostředím, obstarávání osobních záležitostí

Telefonická krizová pomoc

-       terénní služba

-       poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

-       Jedná se především o linky důvěry, a podobné telefonní služby

Tlumočnické služby

-       terénní, popřípadě ambulantní služba

-       osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

-       Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při vyřizování osobních záležitostí

Azylové domy

-       pobytová služba

-       poskytovaná na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

-       Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

-       Existují azylové domy pro rodiče s dětmi, pro ženy, pro muže, pro osoby mladší 18 let

Domy na půl cesty

-       pobytová služba

-       pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.

-       Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

-       Mají poskytnout podmínky pro úspěšný samostatný start do běžného života

Kontaktní centra

-       Ambulantní služba, popřípadě terénní

-       osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

-       Cílem je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.

Krizová pomoc

-       terénní, ambulantní nebo pobytová služba

-       na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

-       poskytnutí ubytování, stravy nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti a při obstarávání osobních záležitostí.

Intervenční centra

-       terénní, ambulantní nebo pobytová služba

-       pomoc osobám ohroženým násilným chováním osoby vykázané ze společného obydlí

-       pomoc nabídnuta nejpozději do 48 hodin od doručení kopie o vykázání intervenčnímu centru nebo na základě žádosti ohrožené osoby

-       sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

-       poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

-       Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie i ostatními orgány veřejné správy.

Nízkoprahová denní centra

-       ambulantní, popřípadě terénní služby

-        pro osoby bezpřístřeší.

-       Pomoc se zajištěním osobní hygieny, stravy a vyřízením nezbytných osobních záležitostí

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

-       ambulantní, popřípadě terénní služby

-       dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy (kriminalita, drogy, alkohol…)

-       Cílem je zlepšit kvalitu jejich života, nabízet smysluplné využití volného času, pomoc se změnou životního stylu

-       Služba je i anonymní

Noclehárny

-       ambulantní služba

-       osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

Služby následné péče

-       ambulantní nebo pobytová služba

-       osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují

-       pomoc při zvládnutí běžných životních podmínek a prevence „recidivy“

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

-       terénní, popřípadě ambulantní služba

-       poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

-       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti,pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

-       ambulantní, popřípadě terénní služba

-       poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

-       Pomoc zvládnutí běžných životních situací tak, aby nedošlo k jejich ohrožení sociálním vyloužením.

Sociálně terapeutické dílny

-       ambulantní služba

-       osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení,

-       účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie

-       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností

Terapeutické komunity

-       pobytová služba

-       i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

-       poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Terénní programy

-       poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

-       Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny.

-        Cílem je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života a vytvořit podmínky pro začlenění do společnosti. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Sociální rehabilitace

-       soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností a posilováním návyků potřebných pro samostatný život.

-       Služba je určena osobám se zdravotním postižením, ale také osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z jiného důvodu např. etnické příslušnosti, chudoby, dlouhodobě nezaměstnané apod.

-       terénní a ambulantní služby, nebo pobytové služby poskytované v centrech sociálně rehabilitačních služeb

Obsahuje tyto základní činnosti:

a)       nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

b)       zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c)       výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d)       pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje dále tyto základní činnosti:

a)       poskytnutí ubytování,

b)       poskytnutí stravy,

c)       pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU

Krajská pobočka úřadu práce kontroluje, zda

a)       příspěvek byl využit k zajištění pomoci,

b)       pomoc je poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče – FO, starší 18 let, zdravotně způsobilá, povinnost uzavřít písemnou smlouvu s osobu, které poskytuje pomoc (§ 83)  nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů  sociálních služeb anebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu nebo dětským domovem

c)       pomoc je poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek

d)       způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti, a zda je

e)       zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat

f)        v případě, kdy je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče, je tato osoba zdravotně způsobilá; za zdravotně způsobilou osobu k poskytování pomoci se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže by lékařským posudkem bylo řečeno

g)       byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb,

-       Zaměstnanci státu zařazení k výkonu práce v krajské pobočce Úřádu práce nebo pracovník ministerstva jsou na základě souhlasu osoby oprávněni vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, za účelem kontroly využívání příspěvku. Tyto osoby se musí prokázat služebním průkazem.

-       O výsledku kontroly provede krajská pobočka Úřadu práce záznam do spisu, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny. Záznam o výsledku kontroly podepisují osoby, které kontrolu provedly. Se záznamem musí být kontrolovaný seznámen.

-       Zjistí-li krajská pobočka Úřadu práce při kontrole závažné nedostatky v poskytovaných sociálních službách nebo že sociální služby jsou poskytovány bez oprávnění, je povinen neprodleně písemně informovat  příslušný krajský úřad.

-       Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, krajská pobočka Úřadu práce vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu této péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti; v tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Pro účely důchodového pojištění se v potvrzení uvede též údaj o výši příspěvku, která oprávněné osobě v době poskytování pomoci náležela.

-       Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu vydávání příspěvku prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci – dokladem o vyplacení příspěvku FO nebo PO, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, uvedeným v žádosti o příspěvek, a to nejvýše 1 rok zpětně, anebo využitím platební funkce karty sociálních systémů.

Životní a existenční minimum

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění

nařízením vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

·         Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

·         Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Tento institut byl vedle životního minima zaveden z důvodu větší motivace pro dospělé osoby v hmotné nouzi.

Existenční minimum nelze použít:

-          u nezaopatřeného dítěte

-          u poživatele starobního důchodu

-          u osoby invalidní ve třetím stupni

-          u osoby starší 68 let

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení.

Ochrana v oblasti bydlení je řešena příspěvkem na bydlení nebo doplatkem na bydlení.

Využití:

·         v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina

·         v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře při zjišťování nároku na dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích (zejména u přídavku na dítě a porodného). V případě dávek pěstounské péče tvoří i základ pro výpočet jejich výše

·         v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

Částky životního minima platné od 1. ledna 2012 v Kč za měsíc

Jednotlivec                                                                                                                         3 410

1.osoba                                                                                                                               3 140

2.osoba a další os.v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem                     2 830

Nezaopatřené dítě

-          do 6 let                                                         1 740

-          6 – 15 let                                                     2 140

-          15 – 26 let (nezaopatřené)                      2 450

Životní minimum je  pak součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

Částka existenčního minima platná od 1. ledna 2012

existenční minimum 2 200 Kč / měsíc

Společně posuzované osoby:

·         rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,

·         manželé nebo registrovaní partneři

·         rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,

·         jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

·         Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Započitatelné  a nezapočitatelné příjmy živ.minima:

1.       'Započitatelné - S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.)

2.       'Nezapočitatelné:

-          příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky

-          příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,

-          náhrada škody a finanční prostředky na odstranění následků živelní pohromy

-          peněžní pomoc obětem trestné činnosti

-          sociální výpomoc poskytované zaměstnavatelem

-          podpora z prostředků nadací a občanských sdružení

-          stipendia

-          odměna za darování krve

-          daňový bonus

-          příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)

-          část příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů

-          příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku

-          zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa

-          příjmy plynoucí na základě rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva z titulu spravedlivého zadostiučinění nebo z titulu smírného urovnání záležitostí

Valorizace

-       Životní a existenční minimum je zvyšováno nařízením vlády.

-       Při zvyšování částek životního a existenčního minima se zachovává jejich reálná úroveň.

-       Vláda je zmocněna zvyšovat částky životního a existenčního minima od 1. ledna podle skutečného vývoje spotřebitelských cen, pokud nárůst nákladů na výživu a na ostatní základní osobní potřeby přesáhne ve stanoveném rozhodném období 5 %.

-       Částky životního a existenčního minima může vláda za mimořádných okolností zvýšit také mimo termín pravidelné valorizace.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki