FANDOMOtázka č. 13: Státní sociální podpora; přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, nárok na dávku, správní delikty související se státní sociální podporou


Přídavek na dítě

jedná se o základní dlouhodobou dávku poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí

-          nárok na přídavek má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny; pro nárok na dávku je posuzován příjem za předchozí kalendářní rok, je za něj považován i rodičovský příspěvek

-          je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte, a to:

o    do 6 let 500 Kč měsíčně

o    od 6 do 15 let 610 Kč měsíčně

o    od 15 do 26 let 700 Kč měsíčně

-          pro rodinu s oběma rodiči platí následující životní minima:

o    jedno dítě do 6 let – životní minimum 7710, hranice rozhodného příjmu 18504

o    dvě děti – 5 a 8 let – ŽM 9850, H 23640

o    tři děti – 5, 8 a 12 let – ŽM 11990, H 28776

o    čtyři děti – 5, 8, 12 a 16 let – ŽM 14440, H 34656

Příspěvěk na bydlení

-          přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy

-          jeho poskytování podléhá testování příjmů rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí, za příjem se považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek

-          má na něj nárok vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu za předpokladu, že:

o    jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (Praha 0,35)

o    součin rozhodného příjmu v rodině a koef. 0,30 (0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení

-          N na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, u družstevních a vlastních bytů jsou srovnatelné náklady vyčíslené v zákoně o státní sociální podpoře; u všech bytů se do N zahrnuje i vodné, stočné, energie, odpady a vytápění; pro nárok a výši se berou v úvahu průměrné N zaplacené za předchozí čtvrtletí

-          normativní N jsou stanoveny jako průměrné N na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti; zahrnují částku nájemného a pro družstevní a vlastní byty obdobné náklady, dále jsou zahrnuty ceny služeb a energií; jsou propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 pro

         I.            Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

Nad 100.000

50.000 – 99.999

10.000 – 49.999

do 9.999

1

7.068

5.616

5.352

4.563

4.379

2

10.144

8.157

7.796

6.715

6.464

3

13.813

11.214

10.742

9.330

9.001

4 a více

17.269

14.135

13.565

11.862

11.466

        II.            V družstevních bytech a bytech vlastníků

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Kč měsíčně

Počet osob v rodině

Počet obyvatel obce

Praha

Nad 100.000

50.000 – 99.999

10.000 – 49.999

do 9.999

1

4.053

4.053

4.053

4.053

4.053

2

6.042

6.042

6.042

6.042

6.042

3

8.421

8.421

8.421

8.421

8.421

4 a více

10.699

10.699

10.699

10.699

10.699

Rodičovský příspěvek

-          nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte

-          pro stanovení nároku a výše je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle z. o nemocenském pojištění; pokud alespoň jednomu rodiči lze stanovit k datu narození nejmladšího dítěte 70 % 30násobku DVZ, může si rodič volit výši i délku pobírání příspěvku

-          max měsíční výše příspěvku se stanoví ve vazbě na DVZ:

o    pokud 70 % 30násobku DVZ je nižší nebo rovno 7600 Kč, příspěvek činí nejvýše 7600 Kč

o    pokud 70 % 30násobku převyšuje 7600 Kč, je výše příspěvku omezena částkou, max může činit 11500 Kč měsíčně

-          rodič může pobírat příspěvek do výše 7600 i v případě, kdy ke dni narození nejmladšího dítěte nelze stanovit DVZ proto, že během pobírání příspěvku z titulu péče o dříve narozené dítě uplynula podpůrčí doba pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství a nárok na příspěvek na nejmladší dítě vzniká bezprostředně po nároku na rodičovský příspěvek náležející na starší dítě

-          pokud nelze stanovit DVZ ani jednomu rodiči, náleží příspěvek v pevných měsíčních částkách 7600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3800 do 4 let věku dítěte

-          pokud dojde ke změně osob, které jsou považovány za rodiče, stanoví se příspěvek od následujícího kal. měsíce podle nově splněných podmínek

-          volbu výše příspěvku může provést jen rodič, který uplatnil nárok na příspěvek, měnit volbu lze jednou za tři měsíce

-          pokud dítěti náleží příspěvek na péči, nenáleží mu rodičovský příspěvek

-          podmínkou udělení příspěvku je bydliště na území ČR jak rodiče, tak dítěte

-          podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží i v měsíci, v němž:

o    se dítě narodilo

o    rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem

o    osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí přísl. orgánu

o    dítě dovršilo 4 roky

o    dítě nebo rodič zemřeli

o    rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo svěřeno do péče jiné osoby nebo umístěno v ústavu či více než 3 měsíce v péči zdravotnického zařízení

-          příspěvek náleží i v případech, kdy:

o    dítě mladší dvou let navštěvuje jesle nebo jiné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin měsíčně

o    dítě pravidelně navštěvuje rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu či třídu zřízenou pro postižené děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně

o    zdravotně postižené dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepř. 6 hodin denně

o    dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepř. 4 hodiny denně, pokud jsou rodiče závislí na pomoci jiné osoby

o    rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje

Dávky pěstounské péče

-          forma náhradní rodinné výchovy, kdy soud svěřuje dítě pěstounovi na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí postarat; dávky jsou čtyři a jsou určeny ke krytí N svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady

-          Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

-          nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče, poskytuje se do dosažení zletilosti nebo nejdéle do 26 let, jestliže jde o nezaopatřené dítě, které žije v domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem

-          výše příspěvku činí 2,3násobek životního minima dítěte, v případě zdravotně postiženého dítěte se koeficient, kterým se násobí minimum, zvyšuje podle stupně závislosti na pomoci jiné osoby a činí 2,35 u dítěte ve stupni I, 2,90 u dítěte ve stupni II a 3,10 u dítěte ve stupni III nebo IV; výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé dítě se stanoví jako součin minima a koeficientu 1,40

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle věku a zdravotního stavu dítěte (stupně závislosti dítěte na pomoci jiné osoby) měsíčně v Kč

Nezaopatřené dítě ve věku

Zdravé dítě

Ve stupni závislosti I

Ve stupni závislosti II

Ve stupni závislosti III nebo IV

Koef. 2,30

Koef. 2,35

Koef. 2,90

Koef. 3,10

Do 6 let

4.002

4.089

5.046

5.394

Od 6 do 15 let

4.922

5.029

6.206

6.634

Od 15 do 26 let

5.635

5.758

7.105

7.595

Odměna pěstouna

-          odměna osobě pečující o cizí dítě; výše odměny je součin životního minima jednotlivce a koef. 1,0 za každé dítě, tj. 3410 Kč za jedno dítě

-          na odměnu má nárok pěstoun, který pečuje alespoň o 3 děti nebo alespoň o jedno, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III, IV; odměna pěstouna činí součin částky minima a koef. 5,5; za každé další dítě se odměna zvyšuje o 0,5 minima a o 0,75, jde-li o další dítě se stupněm závislosti II, III, IV

-          odměna ve zvláštních případech náleží pouze za předpokladu, že pěstoun není po celý měsíc výdělečně činný

Počet dětí v pěstounské péči

Výše odměny pěstouna v Kč/měsíc

1

3.410

2

6.820

3 nebo 1 závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III, IV

18.755

4

20.460

Příspěvek při převzetí dítěte

-          účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče

Věk dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte v Kč

Do 6 let

8.000

6 – 15 let

9.000

15 – 26 let

10.000

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

-          náleží pěstounovi, která má v péči nejméně čtyři děti; další podmínkou je, že vozidlo nesmí používat pro výdělečnou činnost

-          je poskytován ve výši 70 % pořizovací ceny vozidla, resp. opravy vozidla, nejvýše však 100 000 Kč

Porodné

-          dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady spojené s narozením prvního dítěte

-          nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kal. čtvrtletí předcházejícím kal. čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny, nezapočítává se rodičovský příspěvek a přídavek na dítě

-          náleží ženě, která porodila své první živé dítě nebo které se současně s prvně narozeným živým dítětem narodilo další živé dítě nebo děti; pokud žena při porodu zemře, má nárok otec dítěte

-          nárok má také osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů

-          náleží rodině pouze jednou, a to buď na první živě narozené dítě nebo na první dítě převzaté do trvalé péče

-          je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, narodí-li se další dítě nebo děti, činí porodné 19 500 Kč

Pohřebné

-          dávka poskytovaná na náklady spojené s vypravením pohřbu, je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč, příjem rodiny se nesleduje

-          náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR

Nárok na dávku

-          odvíjí se od typu dávky, vše dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

-          přídavek na dítě: „nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.“

-          příspěvek na bydlení: „Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a)       jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, a

b)       součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.“

-          rodičovský příspěvek: „Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.“ (podmínka celodenní a řádné péče je splněna i tehdy, pokud rodič zajistil péči jinou zletilou osobou; za rodiče je kromě biologických rodičů považována i osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů)

-          dávky pěstounské péče

o    příspěvek na úhradu potřeb dítěte: „Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě svěřené do pěstounské péče.“

o    odměna pěstouna: „Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má i pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený příspěvek.“

o    příspěvek při převzetí dítěte: „Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má pěstoun, který převzal dítě do pěstounské péče; příspěvek při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží jen jednou.“

o    příspěvek na zakoupení motorového vozidla: „Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun, který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodů péče o čtyři děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna podle §40, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.“

-          porodné: „Nárok na porodné má, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40, žena,

a)       která porodila své první živé dítě,

b)       které se současně s prvním živě narozeným dítětem narodilo další živé dítě nebo děti, pokud jí před tímto porodem nevznikl nárok na porodné podle § 45 odst. 1.

§44 (2) Nárok na porodné má rovněž otec prvního živě narozeného dítěte nebo dětí, které se narodily současně s prvním dítětem ženy, jestliže žena, která dítě (děti) porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavci 1 a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.“ (nárok na porodné vzniká dnem porodu)

-          pohřebné: „Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

a)       dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo

b)       osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt (§ 3) na území  České republiky.“ (Pokud vypravovatelů bylo několik,vyplácí se té osobě, která  uplatnila nárok jako první.)

       obecné podmínky nároku na dávku a její výplatu

o    dle části čtvrté, společná ustanovení o dávkách: §49 a dále zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

o    o nároku rozhodují orgány státní sociální podpory podle místa, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu /krajské pobočky úřadu práce/  na základě žádosti o přiznání dávky

o    Nárok na dávku vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem.

o    Nárok na výplatu dávky vzniká splněním podmínek stanovených tímto zákonem pro vznik nároku na dávku a na její výplatu a podáním žádosti o přiznání dávky.“

o    podmínky nároku na výplatu dávky: „písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům státní sociální podpory , pokud o dávce rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, výši příjmu těchto osob, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle §68, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě.

Mělo-li nezaopatřené dítě nárok na dávku před dovršením zletilosti, náleží mu výplata dávky po dovršení zletilosti, udělí-li takové dítě písemný souhlas podle věty první.

Věta druhá platí obdobně pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku rodiče po dovršení 16 let.“

o    „Nárok na dávku nezaniká časem, kromě: zaniká, nebyl-li uplatněn do jednoho roku

a)     ode dne převzetí dítěte nebo ode dne právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, jde-li o příspěvek při převzetí dítěte,

b)    ode dne zakoupení motorového vozidla nebo zaplacení opravy motorového vozidla, jde-li o příspěvek na zakoupení motorového vozidla,

c)     ode dne narození dítěte, jde-li o porodné,

d)    ode dne převzetí dítěte do péče, jde-li o porodné,

e)    ode dne pohřbení podle zvláštního právního předpisu,[48a] jde-li o pohřebné.

Ø   Roční lhůta neplatí, jde-li o případ uvedený v § 53 odst. 1 (tj. dávka neprávem a) přiznaná v nižší částce, než v jaké náleží;  b) nevyplácená nebo vyplacená v nižší částce, než v jaké náleží, c) odepřená, nebo d) přiznaná od pozdějšího data, než od jakého náleží.“

o    Nedosahují-li dávky za kalendářní měsíc částky 50 Kč, náležejí v této částce.“

o    „Nárok na dávky nelze postoupit ani dát do zástavy.“ „Nároky na dávky nejsou předmětem dědictví.“

o    jakým způsobem se postupuje, pokud byla dávka přiznána ve špatné výši, neprávem apod., stejně jako přesné postupy pro prokazování rozhodných příjmů (tedy časové rozdělení), najdeme v zákoně

Správní delikty související se státní sociální podporou

-          dle části čtvrté (společná ustanovení o dávkách), hlavy druhé, díl čtvrtý (§ 65a-§65c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

-          dělí se na přestupky (u FO) a správní delikty PO a podnikajících FO

-          přestupky

o    Fyzická osoba, s výjimkou osob uvedených v odstavci 2, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit podle §63 odst. 1 bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.

(2)      Fyzická osoba, kterou je oprávněná osoba, osoba společně posuzovaná nebo příjemce dávky, se dopustí přestupku tím, že

a)       nesplní povinnost osvědčit skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu nebo ohlásit změny v těchto skutečnostech podle §61 odst. 1 až 4 ve stanovené lhůtě, nebo

b)       nepodrobí se ve stanovené lhůtě vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření v případech uvedených v §61 odst. 5.

o    Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

-          správní delikty PO a podnikajících FO

o    „Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost sdělit podle §63 odst. 1 bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu.

o    Je-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba příjemcem dávky, dopustí se správního deliktu, jestliže nesplní ohlašovací povinnost uvedenou v §61 odst. 1[file:///C:/Users/Borinka/Desktop/Humanitn%C3%AD%20specializace/Ot%C3%A1zka%20%C4%8D.13%20-%20St%C3%A1tn%C3%AD%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20podpora.doc#_ftn1 [1]] nebo nesplní povinnost vyhovět výzvě podle §61 odst. 2[file:///C:/Users/Borinka/Desktop/Humanitn%C3%AD%20specializace/Ot%C3%A1zka%20%C4%8D.13%20-%20St%C3%A1tn%C3%AD%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20podpora.doc#_ftn2 [2]].

o    Za správní delikt podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 250 000 Kč.“

-          společná ustanovení

o    Právnická osoba za delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

o    Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

o    Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže orgán státní sociální podpory o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

o    Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

o     K řízení o správních deliktech je v prvním stupni příslušný

a)           orgán státní sociální podpory, který ke sdělení údajů vyzval, jde-li o správní delikt podle §65a odst. 1 a §65b odst. 1,

b)          orgán státní sociální podpory, kterému měly být rozhodné skutečnosti sděleny nebo osvědčeny, nebo který vyzval k vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, jde-li o správní delikty podle § 65a odst. 2.

o    Pokuty vybírá orgán státní sociální podpory, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.“


[file:///C:/Users/Borinka/Desktop/Humanitn%C3%AD%20specializace/Ot%C3%A1zka%20%C4%8D.13%20-%20St%C3%A1tn%C3%AD%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20podpora.doc#_ftnref1 [1]] „§61 (1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu.“

[file:///C:/Users/Borinka/Desktop/Humanitn%C3%AD%20specializace/Ot%C3%A1zka%20%C4%8D.13%20-%20St%C3%A1tn%C3%AD%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20podpora.doc#_ftnref2 [2]] „§61 (2) Byl-li příjemce dávky vyzván příslušným orgánem státní sociální podpory, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, je povinen této výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán státní sociální podpory delší lhůtu; neučiní-li tak v určené lhůtě, může být výplata dávky zastavena, dávka může být odejmuta nebo nepřiznána, jestliže příjemce byl ve výzvě na tento následek prokazatelně upozorněn.“

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki