FANDOM


Soustava veřejných rozpočtů Editovat

Zahrnuje centrální státní rozpočet , rozpočty územně správních celků (kraje, obce) a rozpočty mimorozpočtových fondů. Soustava rozpočtů se v ČR skládá z ústředního rozpočtu v ČR, rozpočtů územních samospráv, krajů a obcí, rozpočtů organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací a organizací, u kterých je zřizovatelem územně správní celek.

Mimorozpočtové fondy Editovat

Fondy nacházející se mimo rozpočet, požívají jisté autonomie, jsou zařizován pro pokrytí jistých významných výdajů.

 • Státní finanční účelové fondy
 • Fondy zdravotního pojištění
 • Fondy územní samosprávy
 • Fondy sociálního zabezpečení
 • Svěřenecké fondy

Jiné dělení:

 1. Státní mimorozpočtové fondy
  1. Státní zemědělský intervenční fond
  2. SF životného prostředí
  3. SF dopravní infrastruktury
  4. SF rozvoje bydlení
  5. SF Kultury
  6. SF na podporu kinematografie
  7. SF pro zúrodnění půdy
 2. Fondy na podporu podnikání
  1. Česká exportní banka
  2. Exportní garanční a pojišťovací společnost
  3. Konsolidační banka
 3. Privatizační fondy
  1. Fond národního majetku
  2. Pozemkový fond
 4. Svěřenecké fondy
  1. Fond veřejného zdravotního pojištění
  2. Sond sociálního zabezpečení
  3. Fond pojištění na podporu v nezaměstnanosti

Zákon o státním rozpočtu Editovat

Zákon o státním rozpočtu je schvalován každoročně. Funguje na principu nedobrovolnosti (nikdo se neptá, chci-li být účasten na tomto rozpočtu zejm. jako plátce), neekvivalentnosti (bez vazvy příjmů a výdajů) a nenávratnosti (výdaje =/= příjmy). Plnění rozpočtu je sledováno, po ukončení fiskální roku je předkládána zpráva – Státní závěrečný účet.

Schvalování rozpočtu Editovat

(Data znamenají nejzazší termíny)
 • Zakládá se na výhledu, který je překládán s každým rozpočtem na další 2 roky dopředu – je zajištěna základní kontinuita
 • 15. Dubna – MF předkládá návrh základního rámce
 • 30. Dubna – vláda projedná návrh MF
 • 31. Května – MF zpracuje předběžné rozdělení příjmů a výdajů do kapitol
 • 20. Června – vláda schválí předběžné rozdělení do kapitol
 • 30. Června – MF oznámí správcům kapitol rámce
 • 31. Července – správci kapitol vypracují rozpočty svých kapitol
 • 31. Srpna – MF předloží vládě návrh státního rozpočtu a střednědobého výhledu
 • 30. Září – vláda předkládá zákon o SR do Poslanecké sněmovny
 • Schvalování v PS
  • 1. Čtení – schvaluje se základní rámec – příjmy a výdaje v souhrnné výši
  • 2. Čtení – podrobná rozprava, mohou se měnit výše jednotlivých kapitol, přičemž základní rámec by se již neměl měnit. „porcování medvěda“
  • 3. Čtení – technické úpravy a opravy.
  • Senát NEHLASUJE

Neschválí-li se rozpočet do začátku nového roku, nastává rozpočtové provizorium , výdaje se potom počítají měsíčně jako 1/12 výdajů minulého roku. Tvorba rozpočtu je řešena zejm. v zákonech: zákon o rozpočtových pravidlech (218/2000 Sb.), zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.), zákon o rozpočtovém určení daní (243/2000Sb.). Rozpočet má v každém roce formu zákona. Rozpočet má své příjmy a výdaje . Těmi jsou:

 • Přijmy
  • Daňové příjmy
   • Přímé daně (DPFO, DPPO, majetkové daně, příspěvek na sociální zabezpečení)
   • Nepřímé daně (DPH, spotřební daně)
  • Nedaňové příjmy
 • Výdaje
  • Běžné
  • Kapitálové

Rozpočtové zásady Editovat

 1. zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu
 2. zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu
 3. zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu
 4. zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu
 5. zásada efektivnosti a hospodárnosti
 6. zásada publicity rozpočtu
 7. zásada přehlednosti

Rozpočtová skladba Editovat

Třídí příjmy a výdaje z následujících hledisek

 • odpovědnostního
  • Odpovědnost správců kapitol
  • Pouze u státního rozpočtu
 • druhového,
  • Dle druhů příjmů a výdajů
 • odvětvového,
  • vychází z účelu, na který se vynakládají finanční prostředky z rozpočtu (odpovídá logice rozpočtu EU)
   1. Zemědělství a lesní hospodářství,
   2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství,
   3. Služby pro obyvatelstvo,
   4. Sociální věci a politika zaměstnanosti,
   5. Bezpečnost státu a právní ochrana,
   6. Všeobecná veřejná správa a služby.
 • Konsolidačního.

Fiskální federalismus Editovat

Definována v USA, fiskální soustava je z principu věci federální, věci jsou rozděleny mezi různé úrovně řízení Systémy místní správy

 • systém angloamericky: silné samosprávné funkce
 • systém francouzsky: územní samospráva a dekoncentráty
 • smíšeny systém místní správy

Do poloviny minulého století posilování centrální vlády a centrálního rozpočtu Od 60. let decentralizační tendence a preference subsidiarity (EU) Současně dochází k diverzifikaci VF do složek fondového financování Přeexponování trendu = fragmentace VF Centralizovaný model st. Správy – vše vybírá stát a ten postupně dotuje nižší stupně. Nižší stupně jsou méně zapojeny do procesu, nekonkurují si, ale je zde prostor pro lobbying a může tak dojít ke špatnému rozdělení prostředků. Daně jsou vybírány v celém státně jednotně. Decentralizovaný model má oproti tomu vlastní příjmy a vlastní výdaje, místní vlády jsou zodpovědné za maximální využití prostředků, ale je oslaben vertikální vztah a je zde možnost konkurence, migrace obyvatelstva (výhoda i nevýhoda) Kombinovaný model – užíván v ČR, část prostředků ÚSC dostávají přímo z daní, část formou dotací.

Tiebourtova hypotéza – občané státu jsou ochotni stěhovat se do místa, které jim poskytuje nejlepší zázemí za minimum daní, proto konkurence mezi regiony působí na zvyšování efektivity státní správy, je proto vhodní decentralizovat. Model ovšem počítal s vysokou mobilitou občanů a s ekonomickými důvody jako zásadním motivem mobility, přičemž tak tomu často není. Oatsův decentralizační teorém obhajuje decentralizovaný systém na ekonomickém vysvětlení toho, že centrální řízení je oproti místnímu nepružné. Stát nemá informace o přesných potřebách v konkrétních regionech.

Dobré povídání o obou hypotézách je ve 3. Kapitole této práce http://is.muni.cz/th/55020/esf_d/disert.prace19.3.2006_konecna_verze.doc

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki