FANDOM


1. Podstata podniku a podnikání Podstata podniku a podnikání; podnikání a jeho rysy, podnikatel, podnik, znaky podniku, podnikové funkce, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky.

Podnikání a jeho rysy Podnikání je charakterizováno několika podstatnými rysy: (Synek, Podniková ekonomie, str.3, Základy ekonomiky podniku, Martinovičová, str.9) - základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady - zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků - potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Podnikatel se snaží prostřednictvím strategií snížit riziko na minimální úroveň. - Podnikatel na začátku svého podnikání vkládá do svého podniku kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený. Velikost kapitálu závisí na předmětu podnikání Snaha podnikatele vede ke zhodnocení kapitálu, který byl do podnikání vložen, a to především kapitálu vlastního. Podnikání je v ČR upraveno obchodním zákoníkem. Podnikání je praktickou realizací podnikavosti. Je prostředkem k uspokojování svých potřeb uspokojováním cizích potřeb.

Podnikatel Podnikatel je tedy rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje. Činnost podnikatele je založena na vysoké kvalifikaci, odbornosti, informovanost a úsilí. Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku: podnikající na základě živnostenského oprávnění provozující zemědělskou výrobu zahraniční osoby mající právo podnikat v zahraničí Podnikatel odpovídá za rozhodnutí předmětu podnikání, proč a jaké produkty a pro koho vyrábět, na jakém trhu prodávat, kolik a jakých produktů vyrábět, s jakými zdroji a s jakou jejich alokací vyrábět, jak podnikat.

Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání. Podniky byly vytvořeny proto, aby vyráběly peníze. V obchodním zákoníku je definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva, jiné majetkové hodnoty. Mezi zájmové skupiny podniku patří akcionáři, zaměstnanci, stát a obce, management, dodavatelé, zákazníci.

Mezi hlavní podnikové funkce patří: 1. Prodejní – prodej výrobků a služeb 2. Výrobní – zhotovení výrobků, provozní funkce u nevýrobních podniků 3. Zásobovací – pořízení surovin, materiálů, příjem, skladování, předání do výroby 4. Personální – zajištění a hodnocení spolupracovníků 5. Finanční – obstarávání potřebného množství finančních zdrojů 6. Vědeckotechnická – technický vývoj, příprava výroby, aplikovaný výzkum 7. Investiční – zajištění potřebného dlouhodobého majetku 8. Správa – controlling, plánování, účetnictví, statistika


Znaky podniku 1. Podnik je obklopen okolím – geografické, technologické, sociální, politické a právní, ekonomické, ekologické, etické, kulturně-historické okolí 2. Podnik se skládá z prvků, které vyplývají z výrobního procesu. Každý výrobní proces má vstupy a výstupy. Prvotní vstupy jsou vstupy, které samy nejsou výstupem výroby(přírodní zdroje). Kapitálové statky jsou vstupy, které jsou samy výstupy výroby. 3. Podnik má cílové chování – podnikatel určuje cíle podnikání, kterých chce dosáhnout a podle kterých se musí řídit, hlavní cíle podniku by měly znát všichni zaměstnanci podniku. 4. Podnik má určitou strukturu, kde prvky podniku jsou v určitém vzájemném vztahu 5. Podnik musí být dynamický (aktivní jednání), efektivní, dosažení cíle s minimálními prostředky 6. Podnik má sociální charakter – je součástí lidské společnosti 7. Dění v podniku je možné sledovat z různých hledisek - hmotně energetické(vstupy z pořizovacích trhů, transformační proces, výstupy pro trh) - sociální (mezilidské vztahy) - komunikační (přenos informací mezi podnikem a okolím) - hodnotové (finanční stránka)

Výrobní faktory podniku a jejich klasifikace (z hlediska podnikové ekonomiky) (Martinovičová, str.22)

1. dispozitivní výrobní faktor – řídící práce - část originální neboli původní – řízení podniku vlastníky, jejichž rozhodovací pravomoc je odvozena z vlastnictví výrobních prostředků - část odvozená – práce manažerů, jejichž rozhodovací pravomoc je více či méně omezována příkazy vlastníků 2. elementární výrobní faktory – výkonná práce (práce vztažení k objektu), dlouhodobý hmotný majetek, materiály

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki