Fandom

Ekonomický klub Wiki

Podstata podniku a podnikání

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Podstata podniku a podnikání Podstata podniku a podnikání; podnikání a jeho rysy, podnikatel, podnik, znaky podniku, podnikové funkce, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky.

Podnikání a jeho rysy Podnikání je charakterizováno několika podstatnými rysy: (Synek, Podniková ekonomie, str.3, Základy ekonomiky podniku, Martinovičová, str.9) - základním motivem podnikání je snaha o dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady - zisk se dociluje uspokojováním potřeb zákazníků - potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami prostřednictvím trhu, což vede k tomu, že musí čelit riziku. Podnikatel se snaží prostřednictvím strategií snížit riziko na minimální úroveň. - Podnikatel na začátku svého podnikání vkládá do svého podniku kapitál, a to vlastní nebo vypůjčený. Velikost kapitálu závisí na předmětu podnikání Snaha podnikatele vede ke zhodnocení kapitálu, který byl do podnikání vložen, a to především kapitálu vlastního. Podnikání je v ČR upraveno obchodním zákoníkem. Podnikání je praktickou realizací podnikavosti. Je prostředkem k uspokojování svých potřeb uspokojováním cizích potřeb.

Podnikatel Podnikatel je tedy rozhodujícím faktorem hospodářského rozvoje. Činnost podnikatele je založena na vysoké kvalifikaci, odbornosti, informovanost a úsilí. Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku: podnikající na základě živnostenského oprávnění provozující zemědělskou výrobu zahraniční osoby mající právo podnikat v zahraničí Podnikatel odpovídá za rozhodnutí předmětu podnikání, proč a jaké produkty a pro koho vyrábět, na jakém trhu prodávat, kolik a jakých produktů vyrábět, s jakými zdroji a s jakou jejich alokací vyrábět, jak podnikat.

Podnik je instituce vzniklá k výkonu podnikatelské činnosti, tedy institucionalizované podnikání. Podniky byly vytvořeny proto, aby vyráběly peníze. V obchodním zákoníku je definován jako soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva, jiné majetkové hodnoty. Mezi zájmové skupiny podniku patří akcionáři, zaměstnanci, stát a obce, management, dodavatelé, zákazníci.

Mezi hlavní podnikové funkce patří: 1. Prodejní – prodej výrobků a služeb 2. Výrobní – zhotovení výrobků, provozní funkce u nevýrobních podniků 3. Zásobovací – pořízení surovin, materiálů, příjem, skladování, předání do výroby 4. Personální – zajištění a hodnocení spolupracovníků 5. Finanční – obstarávání potřebného množství finančních zdrojů 6. Vědeckotechnická – technický vývoj, příprava výroby, aplikovaný výzkum 7. Investiční – zajištění potřebného dlouhodobého majetku 8. Správa – controlling, plánování, účetnictví, statistika


Znaky podniku 1. Podnik je obklopen okolím – geografické, technologické, sociální, politické a právní, ekonomické, ekologické, etické, kulturně-historické okolí 2. Podnik se skládá z prvků, které vyplývají z výrobního procesu. Každý výrobní proces má vstupy a výstupy. Prvotní vstupy jsou vstupy, které samy nejsou výstupem výroby(přírodní zdroje). Kapitálové statky jsou vstupy, které jsou samy výstupy výroby. 3. Podnik má cílové chování – podnikatel určuje cíle podnikání, kterých chce dosáhnout a podle kterých se musí řídit, hlavní cíle podniku by měly znát všichni zaměstnanci podniku. 4. Podnik má určitou strukturu, kde prvky podniku jsou v určitém vzájemném vztahu 5. Podnik musí být dynamický (aktivní jednání), efektivní, dosažení cíle s minimálními prostředky 6. Podnik má sociální charakter – je součástí lidské společnosti 7. Dění v podniku je možné sledovat z různých hledisek - hmotně energetické(vstupy z pořizovacích trhů, transformační proces, výstupy pro trh) - sociální (mezilidské vztahy) - komunikační (přenos informací mezi podnikem a okolím) - hodnotové (finanční stránka)

Výrobní faktory podniku a jejich klasifikace (z hlediska podnikové ekonomiky) (Martinovičová, str.22)

1. dispozitivní výrobní faktor – řídící práce - část originální neboli původní – řízení podniku vlastníky, jejichž rozhodovací pravomoc je odvozena z vlastnictví výrobních prostředků - část odvozená – práce manažerů, jejichž rozhodovací pravomoc je více či méně omezována příkazy vlastníků 2. elementární výrobní faktory – výkonná práce (práce vztažení k objektu), dlouhodobý hmotný majetek, materiály

V síti Wikia

Náhodná Wiki