FANDOM


1. Význam, funkce obchodu a rizika v obchodní činnosti

definice obchodu, funkční a institucionální pojetí obchodu, národohospodářský a podnikatelský pohled na obchod, třídění obchodu, efektivnost obchodu, transakcionální teorie, historie obchodu, druhy rizik a možnosti zajištění splnění závazku – zejména smluvní pokuta a úroky z prodlení.


2. Obchodní kategorie

prostředníci a zprostředkovatelé obchodní činnosti, druhy velkoobchodních a maloobchodních činností, maloobchodní síť, provozní typy maloobchodních jednotek, systemizace a dynamika provozních jednotek, retailing.


3. Technologie obchodního provozu

technologická skupina zboží, obchodně provozní operace ve velkoobchodě a maloobchodě, mechanizační prostředky a zařízení, plochy a dispoziční řešení, manipulační jednotka, přepravní obaly, sortiment, změny a pracnost sortimentu, informační systém oběhu zboží, nákupní prostředí maloobchodní prodejní jednotky, flexibilita prodejny, služby v maloobchodě.


4. Význam ceny a cenová tvorba v obchodní činnosti

cíle cenové tvorby, význam a druhy slev, tvorba maloobchodních cen, kalkulace a typy obchodní přirážky, cenové řady, využití psychologie při tvorbě cen, paketový prodej, cenový vůdce, velikost a načasování slev, specifické charakteristiky služeb ovlivňující stanovení jejich ceny, metody stanovení cen služeb.


5. Dominance a diverzifikace obchodních firem

vysoce integrované obchodní firmy, vertikální kooperace, franchising, horizontální kooperace, nehmotné statky ovlivňující fungování kooperačních seskupení, maloobchodní značky.


6. Způsob prodeje a proces rozhodování o distribuční cestě

základní charakteristika distribuce, distribuční cesta, alternativní struktury distribuční cesty, toky v distribučních cestách, potřeba rozhodnutí o struktuře distribuční cesty, distribuční cíle, úkoly distribuce, počet a intenzita úrovní distribuční cesty, faktory ovlivňující strukturu distribuční cesty, variantní řešení způsobu prodeje pomocí kalkulace distribučních nákladů.

7. Zahraniční obchod a obchodní politika

význam a funkce zahraničního obchodu, protekcionismus, liberalismus, GATT-WTO, směrnice OECD, jednotný vnitřní trh, společná obchodní politika EU, nástroje obchodní politiky – obecně a v EU, INTRASTAT a jeho aplikace v ČR, třístranný obchod.


8. Zastupování zájmů státu

význam a kategorie zastupitelských úřadů, spolupráce zastupitelských úřadů ČR s podniky, druhy právních systémů.


9. Formy vstupu na zahraniční trh a náležitosti kontraktu

přímé a nepřímé obchodní metody, náročnost na kapitálové vstupy, franchising, vazbové obchody, proexportní politika – instituce, podstatné náležitosti kupní smlouvy, dodací parita, platební podmínky.


10. Dokumenty a přeprava zboží

třídění dokumentů, dopravce, zasilatel, charakteristika jednotlivých druhů přepravy, kontejnerizace, význam značení zboží a země původu.


11. Rizika a pojištění v zahraničním obchodě

vymezení a třídění rizik, trh, obchodní závazky, přeprava, teritorium, kurz, odpovědnost, rizikovost v řízení podniků, základní pojmy pojišťovnictví, lomené pojištění, druhy pojištění, franchisa u pojištění, hladiny dopravního pojištění, společná havárie.


12. Celnictví a celní řízení

organizace celní správy, proclívání zboží, celní deklarace, celní deklarant, funkce a význam cla, účel a průběh celního řízení, celní sazebník, původ zboží, celní hodnota, celní režimy, celní dluh, intrakomunitární plnění.


13. Pojem logistika, historický vývoj logistiky

definice logistiky, národohospodářský a podnikatelský pohled na logistiku, třídění logistiky, historie logistiky, magický trojúhelník, magický čtyřúhelník.


14. Logistické řízení, aktivní a pasivní prvky logistického řetězce, identifikace pasivních prvků

principy a nástroje logistického řízení, rozdělení prvků logistického řetězce, identifikace aktivních a pasivních prvků, logistický systém, logistické procesy a operace, logistická infrastruktura, logistický řetězec, manuální a automatická identifikace, typy čárových kódů používaných v maloobchodě.


15. Nákup

základní funkce a úkoly nákupu, předmět nákupu, nákupní mix, rozhodování o nákupu, nákupní výzkum trhu a volba dodavatele, hodnocení dodavatelů.


16. Zásoby a jejich řízení – funkce zásob, systémy řízení zásob

obsah a cíl řízení zásob, funkce zásob, negativa a pozitiva zásob, rizika spojená s držením zásob, klasifikace zásob, strategie řízení zásob, systémy řízení zásob plánem a poptávkou, modely řízení zásob, rozdíl mezi řízením zásob v různých typech podniků.

17. Dopravní logistika a skladování

vymezení pojmů, skladba dopravy, přepravní prostředky, druhy dopravy, náklady na přepravu, definované formy přepravy, obsah a cíl skladování, základní způsoby skladování, typy skladů a skladovacích systémů, funkce skladů.


18. Logistická strategie

návaznost logistické strategie na strategická rozhodnutí podniku, systémový přístup k chápání logistiky, strategický plán, logistické plánování, logistický audit.


19. Teoretická podstata zbožíznalství

význam disciplíny pro podnikatelské subjekty podnikající ve vnitřním a zahraničním obchodě i pro jednotlivé spotřebitele, výrobek, produkt, zboží, konverze výrobku ve zboží, třídění zboží, kvalitativní změny výrobků na jednotlivých stupních výrobkové vertikály, vymezení odvětví NH podle CZ NACE.


20. Význam průmyslových výrobků

charakteristiky průmyslových výrobků, třídění průmyslových výrobků, vlastnosti průmyslových výrobků, vymezení spotřebitele podle právních norem Evropské unie, význam vlastností průmyslových výrobků pro konečného spotřebitele.


21. Podstata konverze potravinářských surovin na potraviny a skladování

důvody konverze, druhy konverze, technologie konverze obilovin, okopanin, luskovin, determinace vlastností cereálií pro výživu obyvatel, požadavky na skladovací prostory a skladování produktů, příprava skladovacích prostor pro omezení ztrát skladovaných produktů, ošetřování uskladněných produktů mechanickými a chemickými prostředky, příprava potravinářských surovin k prodeji, značení potravin, záruční lhůty a možnosti reklamace potravin.


22. Význam normalizace, certifikace a standardizace pro podnikatelské subjekty a spotřebitele

vymezení základních charakteristik a účelu normalizace, standardizace a certifikace, ekonomické a obchodní přínosy a NH a podnikového hlediska, instituce zřízené státem a soukromými podnikateli k činnostem v uvedených oblastech, náležitosti, význam a průkaznost certifikátů a potvrzení o shodě ve srovnání s USA.


23. Národohospodářský a podnikatelský význam cereálií, beta vulgaris a solanum tuberosum

vlastnosti a pěstitelské znaky uvedených skupin výrobků, význam skupin výrobků z hlediska národohospodářského a podnikatelského pro výživu obyvatel a krmivářské účely, vývojové trendy spotřeby jednotlivých druhů skupin výrobků.


24. Projevy kreativních a degradačních vlivů na kovových materiálech, potravinářských surovinách a potravinách

vymezení kreativních a degradačních vlivů, projevy fyzikálních, chemických, fyzikálně chemických a biotechnologických vlivů na kovových výrobcích, potravinářských surovinách a potravinách, škody způsobené degradačními vlivy, efekty dosažené kreativními vlivy při obchodování s potravinářskými surovinami a potravinami v globalizujícím konkurenčním prostředí.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki