FANDOM


1. Základní principy marketingu a marketingové plánování

definice, funkce marketingu, koncepce řízení firem, základní pojmy – užitek, potřeby, touhy, přání, spokojenost, trh, směna, spotřebitelská hodnota, typy spotřebních aktivit, 4P, 4C, spotřebitelský (B2C) a průmyslový (B2B) marketing, veličiny trhu – tržní potenciál, tržní kapacita, tržní podíl, nasycenost trhu, konkurenční výhoda, USP – jedinečná prodejní vlastnost, návaznost marketingu na jiné činnosti v podniku, zdroje informací pro marketing, marketingový výzkum, marketingový plán, proces segmentace, prvky marketingového mixu, netradiční marketingové metody – guerilla marketing, virální marketing.


2. Chování spotřebitele

předmět zkoumání chování spotřebitele, nákupní rozhodovací proces, kupní role, typy nákupního chování, faktory ovlivňující spotřebitele při nákupu – osobní, psychologické, společenské, kulturní, situační, nákupní chování organizací.


3. Produkt

co může být produktem, produkt vs. užitek, základní složky/vrstvy produktu, spotřební zboží, průmyslové zboží, tvorba nového produktu, fáze procesu přijímání nového produktu, životní cyklus produktu, produktový mix, produktová řada, služby – jejich vlastnosti, marketing služeb.


4. Cena

cena a její význam, cenová politika a její cíle, omezující faktory tvorby ceny, cenová citlivost, metody tvorby ceny, cenové strategie firmy, diskriminační ceny, změny ceny – skonto, kvantitativní slevy, funkční slevy, prodej na protiúčet, časové / sezónní slevy, důsledky používání slev.


5. Distribuce

marketingové pojetí distribuce – cíle, hmotné a nehmotné toky, subjekty distribučního kanálu, přímá a nepřímá distribuce, charakteristiky distribuce dle produktu (spotřební zboží, průmyslové zboží, služby), úrovně intenzity distribuce.


6. Propagace

komunikační mix – nástroje marketingové komunikace, cíle marketingové komunikace, koncepce AIDA, reklama – typy reklamy, funkce, doporučení pro zvýšení efektivity, přímý marketing, public relations, osobní prodej, podpora prodeje, sponzoring, product / corporate placement, POS / POP, merchandising, proces komunikace, média v marketingové komunikaci – rozhlas, televize, tisková média, internet, strategie tlaku (push), strategie tahu (pull), příprava kampaně.


7. Význam, funkce obchodu a rizika v obchodní činnosti

definice obchodu, funkční a institucionální pojetí obchodu, národohospodářský a podnikatelský pohled na obchod, třídění obchodu, efektivnost obchodu, transakcionální teorie, historie obchodu, druhy rizik a možnosti zajištění splnění závazku – zejména smluvní pokuta a úroky z prodlení.


8. Obchodní kategorie

prostředníci a zprostředkovatelé obchodní činnosti, druhy velkoobchodních a maloobchodních činností, maloobchodní síť, provozní typy maloobchodních jednotek, systemizace a dynamika provozních jednotek, retailing.


9. Technologie obchodního provozu

technologická skupina zboží, obchodně provozní operace ve velkoobchodě a maloobchodě, mechanizační prostředky a zařízení, plochy a dispoziční řešení, manipulační jednotka, přepravní obaly, sortiment, změny a pracnost sortimentu, informační systém oběhu zboží, nákupní prostředí maloobchodní prodejní jednotky, flexibilita prodejny, služby v maloobchodě.


10. Význam ceny a cenová tvorba v obchodní činnosti

cíle cenové tvorby, význam a druhy slev, tvorba maloobchodních cen, kalkulace a typy obchodní přirážky, cenové řady, využití psychologie při tvorbě cen, paketový prodej, cenový vůdce, velikost a načasování slev, specifické charakteristiky služeb ovlivňující stanovení jejich ceny, metody stanovení cen služeb.


11. Dominance a diverzifikace obchodních firem

vysoce integrované obchodní firmy, vertikální kooperace, franchising, horizontální kooperace, nehmotné statky ovlivňující fungování kooperačních seskupení, maloobchodní značky.


12. Způsob prodeje a proces rozhodování o distribuční cestě

základní charakteristika distribuce, distribuční cesta, alternativní struktury distribuční cesty, toky v distribučních cestách, potřeba rozhodnutí o struktuře distribuční cesty, distribuční cíle, úkoly distribuce, počet a intenzita úrovní distribuční cesty, faktory ovlivňující strukturu distribuční cesty, variantní řešení způsobu prodeje pomocí kalkulace distribučních nákladů.


13. Operační management

proces, typy operačních strategií, standardizace, metody tvorby norem.


14. Návrh a vývoj produktů a služeb

proces návrhu a vývoje, metoda Taguchi, sídlo kvality, Computer Aided Design.


15. Volba umístění a prostorové uspořádání provozu.


16. Řízení zásob

zásoba, druhy, příčiny vytváření zásob.


17. Principy plánování a řízení provozu

princip tlaku – MRP, princip tahu – JIT, KANBAN, Teorie omezení.


18. Řízení jakosti

pojem jakost, neustálé zlepšování, kroužky jakosti, TQM.


19. Mezinárodní standardy jakosti

ISO 9000, EFQM.


20. Personalistika

personální činnost, úkoly personální práce, styly řízení, vliv podnikové kultury.


21. Pracovní podmínky

fyzikální, sociální podmínky, pracovní doba.


22. Plánování v personalistice

metody plánování, normování práce, vyhledávání, nábor a výběr zaměstnanců.


23. Personální informační systém

hodnocení zaměstnanců, rozmisťování zaměstnanců, vzdělávání.


24. Odměňování a péče o zaměstnance

pracovní vztahy, kolektivní vyjednávání.


25. využití exaktních optimalizačních metod pro podporu rozhodování

lineární progamování, síťová analýza.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki