FANDOM


1. Postavení sociální psychologie v systému věd a předmět sociální psychologie

definice psychologie, definice sociální psychologie, systém psychologických věd – základní, speciální a aplikované psychologické vědy, paradigmata v sociální psychologii, sociálně-psychologické experimenty (self-fulfilling prophecy, ekologická validita, vliv experimentátora, etnocentrismus apod.), aplikace sociální psychologie v praxi.


2. Sociální percepce a osobnost

percepce a sociální percepce, chyby v sociální percepci, atribuce a základní atribuční chyba, struktura osobnosti a sebepojetí (např. S. Freud, Ch., H. Cooley, E. Erikson), teorie morálního vývoje (J. Piaget, L. Kohlberg), role, typy konfliktů rolí, Zimbardův vězeňský experiment, sociální učení a socializace, aplikace výše uvedených témat na pracovní prostředí.


3. Sociální interakce

sociální facilitace, sociální lenivost, zákon sociálního vlivu, konformita, poslušnost, interpersonální přitažlivost, teorie sociální směny, teorie rovnosti, vztah a jeho vývoj, stereotypy, předsudky, agresivita, prosociální chování, temperamentové typy (např. dle Eysencka) a jejich vzájemná interakce, transakční analýza, typy konfliktů, zvládání konfliktů, aplikace výše uvedených témat na pracovní prostředí.


4. Skupina, skupinové procesy

znaky sociální skupiny, proces utváření sociálních skupin, sociální status, klasifikace sociálních skupin, skupinová komunikace – efektivní komunikační sítě, skupinové myšlení, obrana proti skupinovému myšlení, autorita, formy společenské moci, styly vedení, charakteristiky úspěšného vůdce, aplikace výše uvedených témat na pracovní prostředí, pracovní skupina, pracovní tým.


5. Verbální a neverbální komunikace

definice komunikace, Lasswellovo komunikační schéma, komunikační proces, analýza diskurzu, redundance, druhy komunikace, metakomunikace, paralingvistika, komunikační manévry a taktiky, neverbální komunikace, řečový registr, problémová komunikace, bariéry komunikace, naslouchání a podporování komunikace, aplikace výše uvedených témat na pracovní prostředí.


6. Masová komunikace a prezentační dovednosti

Vytváření skutečnosti komunikací, teorie masové komunikace, psychologické aspekty masové komunikace, persuase, manipulace, propaganda (názorové autority, spáčský efekt, buzz proces, band vagon, mainstream, spirála mlčení), politicky korektní jazyk, vědecký jazyk,struktura prezentace, příprava prezentace, nevhodné projevy při prezentaci, zvládání trémy a stresu při prezentaci.


7. Postoje

definice postoje, tři dimenze postoje, postoje a hodnoty, význam postojů, vývoj postojů, teorie odůvodněného jednání, změna postojů – teorie kognitivní konsonance (F.Heider), teorie kognitivní disonance (L. Festinger), persuase – model C. Hovlanda, reklama a změna postojů, měření postojů, aplikace výše uvedených témat na pracovní prostředí.


8. Stres a frustrace

definice stresu, GAS – obecný adaptační syndrom, aplikace GAS na pracovní stres, eustres a distres, stresory, škála životních událostí, následky stresu, prevence stresu, význam stresu, povolání a stres, typické stresory v jednotlivých obdobích života, osobnost typu A, B; definice frustrace, reakce na frustraci, příklady frustrace v pracovním prostředí a možnosti řešení, time-management.


9. Motivace

definice motivace, pozitivní a negativní motivace, A. H. Maslow a jeho teorie hierarchického uspořádání lidských potřeb, aplikace Maslowova modelu motivace na pracovní prostředí, F. Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace, teorie spravedlnosti J. S. Adamse, D. McGregorova teorie pracovní motivace X a Y, motivace v organizacích, faktory ovlivňující pracovní spokojenost.


10. Komunikace v pracovním prostředí

řízený rozhovor, vyjednávání, facilitace, mediace, typy problémových zákazníků, deset zlatých pravidel prodeje, skupinová komunikace, asertivita v pracovní komunikaci, komunikace manažera, pravidla pozitivní kritiky, komunikace v prostředí pracovní porady, přijímací pohovor (z hlediska zaměstnavatele, z hlediska uchazeče o zaměstnání), diskriminace na pracovišti (mobbing, bossing, sexuální harassment, rasismus), interkulturní komunikace v pracovním prostředí.


11. Sociální právní systémy a sociální události

právní vývoj systémů sociální ochrany na území ČR, prameny, organizace sociální správy, financování sociální správy, sociální události obecně, právo na důstojnost.


12. Sociální služby

příspěvek na péči, sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence, kontrola využívání příspěvků, životní a existenční minimum.


13. Státní sociální podpora

přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné, nárok na dávku, správní delikty související se státní sociální podporou .


14. Pojistné

na sociální zabezpečení, důchodové, nemocenské, zdravotní, penzijní, úrazové, organizace provádějící sociální zabezpečení, kontrola systémů, sankce.


15. Procesy v sociální správě

druhy, zásady, procesní podmínky, správní proces - řízení podle správního řádu, řízení ve správním soudnictví, jednotlivé druhy procesů v sociální správě.


16. Právní úprava zaměstnanosti

právo na zaměstnání, zprostřekování zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, Úřady práce, Inspektoráty bezpečnosti práce

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki