FANDOM


OboryEditovat

F Finance

VS Veřejná správa


Otázky k programuEditovat

1. Formy a stádia integrace

regionalizace, globalizace, integrace v ekonomické, politické a bezpečnostní sféře, stádia ekonomické integrace, zóna volného obchodu, celní unie, vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, mezinárodní instituce.


2. Historie evropské integrace

motivy evropské integrace po druhé světové válce, proces prohlubování integrace, proces rozšiřování integrace, Schumanova deklarace, Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro využití atomové energie, Jednotný evropský akt, Smlouva o EU, Amsterodamská smlouva, Smlouva z Nice, Lisabonská smlouva.


3. Instituce a legislativa EU

Evropská rada, Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, hlasování jednomyslné/kvalifikovanou/prostou/absolutní většinou, spolurozhodovací procedura, nadnárodní vs. mezivládní charakter rozhodování, primární legislativa, sekundární legislativa, nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, implementační lhůta.


4. Politiky a rozpočet EU

společné politiky, sdílené politiky, doplňující politiky, výlučné kompetence EU, princip subsidiarity, zemědělské dávky, cla, zdroj založený na DPH, zdroj založený na HND, výdajové okruhy rozpočtu EU, finanční perspektiva, vyrovnanost rozpočtu, rozpočtové bilance.


5. Rozšiřování a budoucnost EU

kodaňská kritéria, kandidátské státy, potenciální kandidátské státy, proces přistupování ČR do EU, Nástroj předvstupní pomoci, vícerychlostní Evropa, variabilní geometrie, Evropa „na jídelníčku“, Spojené státy evropské.


6. Politické a vojenské integrační celky

Organizace spojených národů, Organizace severoatlantické smlouvy, Valné shromáždění OSN, Rada bezpečnosti OSN, Mezinárodní soudní dvůr, cíle a principy fungování NATO – článek 5, síly rychlé reakce NATO, vztah k EU.


7. Globální ekonomické integrační celky

ekonomická integrace, globalizace, Mezinárodní měnový fond, Skupina světové banky, Světová obchodní organizace, platební bilance, stabilita směnných kurzů, úvěrová politika, program odpuštění dluhů, boj proti chudobě, liberalizace mezinárodního obchodu, doložka nejvyšších výhod, mnohostranná kola jednání, konsensus.


8. Regionální ekonomické integrační celky

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Evropská zóna volného obchodu (EFTA), Evropský hospodářský prostor (EHP), Severoamerická zóna volného obchodu (NAFTA), Společný trh jihu (MERCOSUR), Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN), Asijsko-Pacifická ekonomická spolupráce (APEC), členské státy, vztah k EU.


9. Veřejné finance, veřejný sektor

důvody existence veřejného sektoru, hlavní znaky veřejného sektoru, velikost veřejného sektoru, pojem veřejných financí.


10. Principy a funkce veřejných financí

principy fungování soukromých x veřejných financí, nenávratnost, nedobrovolnost, neekvivalence, normativní a pozitivní pojetí veřejných financí, funkce veřejných funkcí z normativního pohledu, alokační funkce, redistribuční funkce, stabilizační funkce.


11. Veřejné statky, externality

statky, volné statky, ekonomické statky, veřejné statky, kritéria dělení statků, rozdíly ve vnímání veřejných a soukromých statků, institucionální pojetí veřejných statků, kritika a omezení statků, externality, dělení externalit, důsledky externalit, řešení externalit, internalizace, Coaseho teorém.


12. Teorie veřejné volby

politický trh, politický cyklus, hlasování, většinové hlasování, hlasovací techniky, Condorcetovo kritérium, Bordův počet, Arrowova věta, hlasovací paradox, zájmové skupiny, logrolling.


13. Rozpočtová soustava

vymezení rozpočtu, soustava rozpočtů v ČR, fondy, rozpočtové zásady a pravidla, obecná pravidla, zákon o státním rozpočtu, rozpočtová skladba, příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, jejich omezení, rozpočtový proces, rozpočty ÚSC.


14. Fiskální nerovnováha

veřejný deficit a veřejný dluh, zdroje fiskální nerovnováhy, vztah veřejného deficitu a dluhu, metodiky vykazování deficitu a dluhu, primární deficit, skutečný deficit, aktuální deficit, aktivní deficit, pasivní deficit, Ricardiánská ekvivalence, řešení problému fiskální nerovnováhy – krytí deficitu, krytí dluhu, fiskální a rozpočtové důsledky existence deficitu, vývoj veřejného dluhu v ČR, dluhová služba, transformační náklady.

15. Fiskální federalismus

pojem a vznik fiskální federalismu, principy fiskálního federalismu, modely fiskálního federalismu, model fiskálního federalismu v České republice, decentralizační teorém, fiskální federalismus a funkce veřejných financí (fiskální), Tiboutova hypotéza.


16. Problémy veřejných financí v ČR, reforma veřejných financí

příjmy a výdaje veřejných financí, saldo veřejných financí, výdajové kapitoly, mandatorní a kvazimandatorní výdaje, stárnutí populace, reformy veřejných financí, reformní kroky a změny v aktuálním rozpočtu.


17. Vymezení hospodářské politiky

pojem hospodářská politika, cíle a vztahy mezi nimi, nositelé, nástroje, liberální a intervencionistický přístup k hospodářské politice, omezení hospodářské politiky, tradiční teorie cyklu, analýza ekonomických časových řad, principy a využití regresní a korelační analýzy.


18. Monetární politika

transmisní mechanizmy (keynesiánský, monetaristický, úvěrový), role centrální banky, přímé a nepřímé nástroje, cílování inflace, nominální kotva, Evropská centrální banka.


19. Fiskální politika

rozpočtová vs. fiskální politika, politicko-ekonomický cyklus, automatické stabilizátory, diskreční opatření, státní rozpočet, deficit a jeho financování.


20. Sociální politika

vztah hospodářské a sociální politiky, základní principy a funkce sociální politiky, subjekty a objekty sociální politiky, sociální stát (welfare state), politika sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc).


21. Přerozdělovací politika a politika zaměstnanosti

pojem chudoba (koncepty, měření); aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, národní a evropský rozměr politiky zaměstnanosti.


22. Politika ochrany hospodářské soutěže

nositelé, relevantní trh, formy omezování soutěže (kartel, zneužití tržní síly, přirozený monopol).


23. Zdravotní politika

cíle, nástroje, nositelé, systém financování (veřejné zdravotní pojištění aj.), zdravotní politika v ČR (změny po roce 1989, reforma zdravotnictví).


24. Vzdělávací politika

cíle, nástroje, nositelé, financování (role zdrojů z fondů Evropské unie), vzdělávací politika v ČR (změny po roce 1989, reforma školství – státní maturity, reforma terciárního vzdělávání aj.).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki