FANDOM


Fiskální nerovnováha Editovat

Jako fiskální nerovnováhu označujeme stav, kdy se výdaje státu nerovnají příjmům. Je tak možné dojít ke dvěma situacím:

  • Rozpočet je přebytkový, vyýdaje jsou nižší než příjmy
  • Rozpočet je deficitní, výdaje jsou vyšší než příjmy.

Fiskální deficit Editovat

Deficitní hospodaření je výsledkem situace, kdy poklesl výběr daní a dalších poplatků, zvýšily se výdaje státu nebo kombinace obého. Deficit může vzniknout:

  • aktivním konáním státu, například snížením daňové sazby či jiným omezením výběru, zvýšením výdajů státu
  • pasivně, obvykle z důvodů uvnitř ekonomiky, které si vyžádají vyšší příjmy nebo znemožní generovat mzdy, zisky a spotřebu v takové výši, aby výběr z daní na ně uvalených vyrovnal výdaje

Deficit primární (primární rozpočtová bilance) je deficit, resp. bilance, ve kterém nejsou zahrnuty úroky z dluhu. Ty mohou být relativně velké.

Deficity z jednotlivých let se sčítají. Prostým součtem všech výsledků hospodaření dostaneme výši státního dluhu.

Státní dluh a ČR. Editovat

Česká republika za poslední dekádu nikdy nesestavila vyrovnaný rozpočet. Vyrovnané rozpočty byly sestavovány do roku 1997, poté se začaly objevovat deficity. Rekordních výšek dosáhly v posledních letech, kdy se ke strukturálnímu rozpočtu přidal silný cyklický výkyv.

Potíže spojené se státním dluhem Editovat

Státní dluh s sebou nese náklady na obsluhu dluhu a na úroky z něj placené. Mimo to zmenšuje manévrovací prostor pro uplatňování korekcí v hospodářské politice. Na druhou stranu, jsou-li prostředky investovány do vhodných projektů, mohou se navrátit.

Ricardiánská ekvivalence (Barro-Richardova věta) – bude-li vláda zvyšovat agregátní poptávku snižováním daní, lidé budou očekávat jejich opětovné zvýšení pro splacení dluhu. Z tohoto důvodu neutratí peníze, které jim snížení daní ušetří a promítnou se jen do úspor. AD se tak nehne. Jde o monetaristickou reakci na Keynesiánskou fiskální expanzi.

Krytí dluhu a deficitu Editovat

Deficity mohou být kryty čtyřmi způsoby

  • změnami v rozpočtu – zvýšení daní nebo škrtání výdajů, vysoce nepopulární
  • přebytky z minulých let – má-li stát naspořeno z minulých let, může deficit uhradit z těchto peněz
  • Dluhovým financováním
  • Emisí peněz – „natištění nových peněz“ centrální bankou, kterými se pokryjí zvýšení výdaje, nastartuje však obvykle i inflaci a proto je zakázána.

Krytí dluhu Dluhy států na rozdíl od dluhů firem či domácností v podstatě nemusejí být nikdy splaceny. Je tomu tak z toho důvodu, že zánik státu se na rozdíl od zmíněných dvou entit neočekává a v podstatě ani není reálný. Jen minimum státních dluhů je tak spláceno, spíše je na splacení každého dluhopisu v době jeho splatnosti emitován další dluhopis, kterým je původní nahrazen.

Monetizace dluhu – skoupení dluhopisů státu ze sekundárního trhu centrální bankou, provází ji emise peněz.


Reforma veřejných rozpočtů Editovat

je stále odkládána. Mluví se o ní již desetiletí, reálné snahy o zavedení sice jsou, ale obvykle ztroskotají na politické nevůli. Zásadními součástmi reformy je reforma penzí, reforma zdravotnictví, konsolidace veřejných financí spojená s reformou státní správy. Situace se mění téměř každým dnem, proto je vhodné zjistit aktuální informace.

Transformačními náklady rozumíme náklady na transformaci systému, v tomto případě systému řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. MF je v roce 2004 vyčíslilo na více než půl bilionu korun z nichž největší část byl spotřebován bankovním sektorem (370 mld), dále podnikovým sektorem (140 mld) a domácnostmi (50 mld).


Metodiky vykazování deficitu a dluhu Editovat

Základní metodiky Editovat

Základní rozdíl – ESA sleduje data na aktuálním principu, každý příjem/výdaj je započten do období, do kterého spadá svým vznikem bez ohledu na dobu peněžního plnění, GFS sleduje data a peněžním principu, každý příjem a výdaj je započten ve chvíli, kdy je fakticky realizován.

  • ESA 95 – statistika, kterou používá Eurostat, je oficiální statistikou pro komunikaci s EU. Zachycuje časové rozlišení, dostupnost veškerých dat není okamžitá a je obecně náročnější na zdrojová data. Za její sestavení je odpovědný statistický úřad státu.
  • GFS 86 – jednodušší statistika, kterou používá ministerstvo financí. Je dostupná velmi rychle po skončení období a jednodušší na predikce. Vzhledem k rozkolu s metodikou ESA byla vytvořena metodika GFS 2001, která je bližší evropské metodice.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki