FANDOM


1. Postavení účetnictví v informačním systému podniku

právní úprava vedení účetnictví, rozsah vedení účetnictví, účetní dokumentace, chronologie, systematika, účet jako metodický prostředek, rozsah vedení účetnictví. Syntetické, analytické, podrozvahové účty. Účetní výkaznictví, účetní směrnice a jejich význam. Otevírání, uzavírání účtů, výsledek hospodaření.


2. Dlouhodobý majetek

vymezení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, oceňování DHM a DNM, účtování o pořízení DHM a DNM koupí, darem, dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii, drobný dlouhodobý majetek, opotřebení dlouhodobého majetku, vyřazení DHM a DNM likvidací, prodejem, darováním, inventarizace DHM a DNM.


3. Zásoby

vymezení, rozdělení, oceňování nakupovaných zásob při jednotlivých způsobech nabytí, metody oceňování úbytku zásob stejného druhu, účtování o zásobách materiálu a zboží průběžným a periodickým způsobem, inventarizace zásob.


4. Účtování o hotovosti a ceninách

Bankovní účty. Peníze na cestě. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek – vymezení, oceňování. Účtování o pořízení již obchodovaných majetkových cenných papírů. Realizovatelné cenné papíry v okamžiku pořízení a k rozvahovému dni. Principy účtování zúčtovacích vztahů. Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a společníkům. Daň z příjmů splatná. Časové rozlišení. Dohadné účty.


5. Založení a vznik kapitálové společnosti

zřizovací výdaje. Zvyšování a snižování základního kapitálu. Rezervy. Náklady a výnosy. Leasing, operativní leasing, finanční leasing (varianta s mimořádnou nebo první zvýšenou splátkou).


6. Roční účetní uzávěrka

Roční účetní uzávěrka v kapitálové obchodní společnosti, osobní společnosti. Účetní závěrka – obsah, forma.


7. Daň z příjmů fyzických osob

poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, uplatňování výdajů, nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani, zdaňovací období, daňové zvýhodnění, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně.


8. Specifika zdaňovaní jednotlivých druhů příjmů

zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdaňování příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnost, zdaňování příjmů z pronájmu, zdaňování příjmů z kapitálového majetku, zdaňování ostatních příjmů. Zaměstnanecké benefity.


9. Daň z příjmů právnických osob

poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, zdaňovací období, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, daňově uznatelné a neznatelné náklady (výdaje), zdaňovací období, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně.


10. Specifika zdaňovaní u některých typů poplatníků

zdaňování neziskových subjektů, zdaňování veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, zdaňování účastníků sdružení bez právní subjektivity, zdaňování a podávání přiznání v souvislosti s ukončením podnikatelské činnosti, zdaňování a podávání přiznání poplatníků v insolvenčním řízení.


11. Odpisování hmotného a nehmotného majetku

daňový režim jednotlivých způsobů vyřazení majetku, daňové aspekty leasingu, daňový režim výnosů z cenných papírů, daňový režim pohledávek, daňový režim úrokových nákladů a zdaňování neuhrazených závazků.


12. Majetkové daně

daň silniční, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí – poplatníci, předmět daně, osvobození, metodika stanovení základu daně a daně, daňová přiznání, placení daní.


13. Daň z přidané hodnoty – principy, předmět, daňové doklady

aň na vstupu, daň na výstupu, daňová povinnost, osoby povinné k dani, plátci daně, obrat, registrace, zrušení registrace, odpočet při změně režimu, základ daně, sazby daně, datum uskutečnění zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň na výstupu, místo zdanitelného plnění u zboží, staveb a služeb, zdaňovací období, daňové přiznání, běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, daňové dobropisy a vrubopisy, opravné daňové doklady.


14. Daň z přidané hodnoty – nárok na odpočet daně a uplatňování daně při obchodu se zahraničními subjekty

poměrný odpočet dle § 72 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty, osvobozená plnění s nárokem na odpočet, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, krácení nároku na odpočet, úprava odpočtu daně, vyrovnání nároku na odpočet, uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží, dovoz a vývoz zboží, uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a třetích zemí, souhrnné hlášení.


15. Spotřební daně, ekologické daně

mechanismus fungování, plátci daně, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, specifika zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků, specifika uplatňování daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.


16. Založení a předmět činnosti obchodních bank

banka, vklad úvěr, bankovní licence, jednotná bankovní licence, akciová společnost, představenstvo, valná hromada, dozorčí rada, bankovní centrála, bankovní pobočka, rozvaha banky, aktiva, pasíva, finanční aktiva, cizí zdroje, vlastní kapitál.


17. Bankovní systémy

bankovní systém, centrální banka, obchodní banka, universální bankovní systém, oddělený bankovní systém, komerční bankovnictví, investiční bankovnictví, Česká národní banka, měnová politika, bankovní regulace, bankovní dohled.


18. Organizace a nástroje platebního styku

platební styk, SWIFT, hotovostní platební styk, bezhotovostní platební styk, clearingový systém, korespondentský systém, tuzemský platební styk, zahraniční platební styk, přeshraniční platební styk, bankovní převod, příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, cash pooling, směnka vlastní, směnka cizí, akceptant, remitent, směnečné doložky, šek, šekovník, šek pokladní, šek zaručený, šek nezaručený, šek bankovní, šek soukromý, platební karta, debetní karta, kreditní karta, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, inkasní banka, akreditivní banka.


19. Pasivní bankovní obchody

pasivní obchody, primární vklady, sekundární vklady, úrok, úroková sazba, úrokovací období, obchodní podmínky, vklad na požádání, termínovaný vklad, revolvingový vklad, vkladní knížka, spořicí účet, depozitní směnka, kontokorentní účet, stavební spoření, cílová částka, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, pojištění vkladů, fond pojištění vkladů.


20. Úvěrové obchody banky

úvěr, úrok, úmor, splátkový kalendář, úvěrová smlouva, bonita (úvěruschopnost) klienta, scoring, rating, ručení, přistoupení k dluhu, přistoupení k závazku, depotní směnka, zástavní právo, cese pohledávek, vinkulace vkladu, eskontní úvěr, akcept směnky, akceptační úvěr, avalový úvěr, hypoteční úvěr, hypotéka, hypotekární dluh, hypoteční zástavní list, spotřebitelský úvěr, roční procentní sazba nákladů.


21. Bankovní záruky a mimobilanční obchody

bankovní záruka, záruční listina, příkazce, beneficient, ručící banka, avizující banka, potvrzující banka, platební bankovní záruka, neplatební bankovní záruka, stand-by akreditiv, záruka za vádium, záruka akontační, záruka kauční, záruka za ztracené dokumenty, přímá bankovní záruka, nepřímá bankovní záruka, protizáruka.


22. Funkce pojišťovnictví ve finančním systému

systém pojišťovnictví, soukromé komerční pojištění, etická stránka pojišťovnictví, úloha komerční pojišťovny, funkce pojištění, princip pojištění, pojistný vztah, pojistné operace, finanční toky v pojišťovnictví, finanční služba, stabilizace tržní ekonomiky.


23. Pojištění jako transfer rizika

nejistota, riziko, spekulativní riziko, čisté riziko, objektivní riziko, subjektivní riziko, morální riziko, živelní riziko, šomážní riziko, averze k riziku, sklon k riziku, rozměr rizika, kritéria pojistitelnosti rizik, pojistné riziko, kategorie pojistných rizik, risk management, fáze risk managementu, identifikace rizik, profil rizika


24. Právní úprava pojišťovnictví a pojištění

veřejnoprávní úprava, soukromoprávní úprava, zákon o pojišťovnictví, zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, právní forma komerční pojišťovny/zajišťovny, dohledová instituce, regulace odvětví pojišťovnictví, vznik a zánik pojištění, obsah pojištění.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki