FANDOM


OboryEditovat

CR Cestovní ruch

MO Management obchodní činnosti

ME Manažersko-ekonomický

SE Sociálně ekonomický obor


Otázky k programuEditovat

1. Podstata podniku a podnikání

podnikání a jeho rysy, podnikatel, podnik, znaky podniku, podnikové funkce, výrobní faktory z hlediska podnikové ekonomiky.


2. Typologie podniků

podniky dle právní formy, dle sektorů a hospodářských odvětví, dle velikosti, dle převládajícího výrobního faktoru, dle typu výroby, sdružení podniků.


3. Aktiva podniku

majetková struktura podniku, likvidnost, likvidita, dlouhodobý majetek, odpisy, výrobní kapacita, oběžný majetek, řízení zásob.


4. Finanční zdroje podniku

struktura vlastního kapitálu, struktura cizích zdrojů a příčiny jejich použití, náklady na finanční zdroje, optimální kapitálová struktura podniku.


5. Náklady podniku a jejich klasifikace


charakteristika nákladů, nákladovost, faktory určující výši nákladů, nástroje řízení nákladů, ekonomické pojetí nákladů, modelování nákladů, využití regresní analýzy při modelování nákladů, druhové třídění nákladů, třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti, kalkulační třídění nákladů, třídění nákladů dle závislosti na změně objemu výkonů.


6. Kalkulační třídění nákladů

kalkulační vzorec, kalkulační jednice, metody kalkulace, druhy kalkulací, kalkulace neúplných nákladů.


7. Výsledek hospodaření podniku

výnosy, zisk, funkce zisku, faktory ovlivňující výši zisku, rozdělení zisku po zdanění, druhy výsledku hospodaření.


8. Vztahy mezi základními ekonomickými ukazateli

cena, tržby, náklady, zisk, objem výroby, stejnorodá výroba, různorodá výroba, bod zvratu, grafická analýza bodu zvratu a matematický aparát, principy a využití regresní a korelační analýzy.


9. Podnikové činnosti

výrobní (provozní) činnost, nákupní činnost, personální činnost, investiční činnost, vědecká činnost.


10. Podstata podnikových financí a finanční rozhodování podniku

cíle finančního řízení, hlavní oblasti a organizace finančního řízení, typy rozhodovacích situací, fáze finančního rozhodování podniku, principy finančního řízení podniku, faktor času a riziko ve finančním rozhodování, využití pravděpodobnosti při finančním rozhodování.


11. Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty podniku

charakteristika jednotlivý položek bilance, bilanční princip, charakteristika výsledovky, struktura výsledovky, základní rozdíl mezi bilancí podniku a výsledovkou.


12. Peněžní toky podniku

podstata cash-flow (CF), členění CF, použití CF, analýza CF, způsoby sestavování výkazu CF.


13. Finanční aspekty právních forem podnikání

zakládání a činnosti jednotlivých forem podnikání, rozdělení výsledku hospodaření v různých formách podnikání (podnik jednotlivce, obchodní společnosti, družstvo).


14. Finanční analýza

charakteristika, uživatelé finanční analýzy, vstupy do finanční analýzy, základní metody finanční analýzy, absolutní ukazatele finanční analýzy, poměrové ukazatele finanční analýzy, predikce budoucího vývoje pomocí časových řad, statistické zpracování časových řad a jejich dekompozice.


15. Interní zdroje financování podniku

odpisy jako interní zdroj financování, metody odpisování a odpisové politiky v ČR, zisk podniku (zdanění, rozdělení a faktory jeho růstu).


16. Externí zdroje financování podniku

vklady vlastníků, dluhové financování (doba splácení, zajištění, náklady dluhu, bonita dlužníka), finanční leasing, operativní leasing, faktoring, forfaiting, dotace.


17. Kapitálové plánování a investiční rozhodování

plánování peněžních toků z investic, podniková diskontní míra, finanční kritéria efektivnosti investičních projektů, inflace a riziko v investičním rozhodování, zdroje financování investic, metody hodnocení efektivnosti investic.


18. Finanční plánování

cíle a pojetí finančního plánu, klasifikace finančních plánů dle času, finanční kontrola, dlouhodobý finanční plán podniku a jeho základní části, postup při sestavování dlouhodobého finančního plánu, konstrukce bodových a intervalových odhadů při finančním plánování, principy a využití testování hypotéz.


19. Teorie managementu

klasické teorie, postklasické teorie, význam pro současnost.


20. Techniky managementu

techniky orientované na vedení lidí, techniky orientované na řízení procesů, techniky orientované na řízení organizací.21. Manažer; obsah práce, osobnost, role, kompetence.


22. Prostředí managementu

charakteristika a klasifikace faktorů prostředí, situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí, strukturální analýza odvětví, SWOT analýza.


23. Manažerské funkce

plánování, stanovení cílů, time management; organizování, organizační a řídící struktury, organizační kultura; vedení lidí, způsoby a techniky vedení; kontrola; rozhodování a rozhodovací analýza.


24. Management organizačního rozvoje

management změn, postoje ke změnám, modely zavádění změn, krizový management, příčiny a řešení podnikových krizí.


25. Mezinárodní management

podnikání na zahraničních trzích, mezikulturní rozdíly, obsazování manažerských pozic.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki