Fandom

Ekonomický klub Wiki

Ekonomická informatika

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Programovací paradigmata; principy, oblasti použití, rozdělení programovacích jazyků, základní vlastnosti. 2. Datový typ; definice, jednoduché a strukturované typy, dynamické struktury, typ podprogram, typová kontrola, typová konverze, univerzální typy. 3. Algoritmus; definice, vlastnosti, způsoby vyjádření, časová a prostorová složitost. 4. Programové obraty a algoritmy; iterace, rekurze, rekurentní vztahy, numerické algoritmy, vyhledávání, řazení, hodnoticí kritéria. 5. Vztah programu a operačního systému; dávkové a interaktivní programy, práce se soubory, hodnoty v proměnných prostředí, příkazový řádek, konfigurace programů. 6. Strukturovaný přístup; vlastnosti, programovací nástroje pro podporu strukturovaného přístupu – podprogramy, moduly, knihovny, srovnání s objektovým přístupem. 7. Abstraktní datové typy; pojem a účel, formalizace hodnot, diagram signatury, význačné typy (seznam, fronta, zásobník, strom, graf), možnosti implementace. 8. Objekty; definice, princip zapouzdření, rozhraní třídy, konstruktory a destruktory, vazby a násobnosti vazeb mezi třídami, implementace v různých jazycích, objektový přístup, objektové knihovny, vývojová prostředí. 9. Dědičnost a polymorfismus objektů; význam dědičnosti; dědění atributů a metod označených public, private a protected; překrytí a přetížení metody; virtuální a čistě virtuální metoda; abstraktní třída. 10. Principy datových přenosů; typy signálů, principy kódování a modulace, základní komunikační model. 11. Síťová infrastruktura; typy síťových zařízení, přenosová média, topologie, typy sítí, L2/L3 infrastruktura, VLAN, Ethernet, bezdrátové sítě. 12. Síťové architektury; referenční model OSI, architektura TCP/IP, protokoly IP, ICMP, ARP, směrování IP, směrovací protokoly, transportní protokoly UDP a TCP. 13. Adresace v počítačových sítích; L2 adresace, MAC adresa, L3 adresace, IPv4/IPv6 adresa, L4 adresace, porty, sockety, adresace v aplikační vrstvě (URL/URI, ...). 14. Síťové aplikace a jejich protokoly; WWW, HTTP, e-mail, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, TFTP, CIFS, SSH, Telnet, DNS, DHCP, SNMP, SSL/TLS. 15. Databázové modely, jejich návrh a omezení; specifika relačního modelu, normální formy, entitně relační diagram. 16. Jazyk SQL; datové typy, datový slovník, DDL, DML, DQL, faktorizace dotazu, nevhodné techniky. 17. Jazyk PL/SQL; programové konstrukty, práce s kurzory, kolekce, užití PL/SQL, triggery. 18. Transakční zpracování dat; vlastnosti transakcí, serializace rozvrhu, dvoufázový protokol, metoda časových razítek, deadlock. 19. Databázový systém; součásti databázového systému, postavení v třívrstvé architektuře, možnosti zapojení DBS při tvorbě aplikací, frameworky, embedded SQL. 20. Architektura informačních systémů; klasický přístup – globální architektura a dílčí architektury, moderní přístup – architektura 4+1 pohledů, architektura orientovaná na služby, komponentová architektura. ERP – jeho vlastnosti; struktura a moduly. 21. Vývoj informačního systému; životní cyklus vývoje informačního systému, etapy vývoje a jejich obsah, modely životního cyklu – vodopád, spirála, iterativní a přírůstkový model. Princip prototypování. Testování produktu; kvalita informačních systémů, princip testování, typy testů a strategie testování. Bezpečnostní politika v oblasti informačních systémů. 22. Metody, metodiky a metodologie vývoje informačních systémů; rigorózní metodiky – Yordonova, SSADM, RUP, agilní metodiky; rozdíl mezi principy těchto metodik. 23. Požadavky na informační systém; typy a způsob jejich řízení. Strukturovaná analýza; datový, funkční a řídící model, prvky, struktura, vazby mezi diagramy, využití. Vlastnosti CASE nástrojů. Objektová analýza;základní a odvozené vlastnosti objektů, vlastnosti tříd, UML, diagramy UML a jejich prvky. Systémová integrace – úrovně, efekty, rizika, outsourcing. 24. Systémy podnikové inteligence; zaměření a obsah, technologie OLTP a OLAP, datový sklad a jeho komponenty, datová tržiště, dolování dat, manažerské aplikace.

V síti Wikia

Náhodná Wiki