FANDOM


1. Programovací paradigmata; principy, oblasti použití, rozdělení programovacích jazyků, základní vlastnosti. 2. Datový typ; definice, jednoduché a strukturované typy, dynamické struktury, typ podprogram, typová kontrola, typová konverze, univerzální typy. 3. Algoritmus; definice, vlastnosti, způsoby vyjádření, časová a prostorová složitost. 4. Programové obraty a algoritmy; iterace, rekurze, rekurentní vztahy, numerické algoritmy, vyhledávání, řazení, hodnoticí kritéria. 5. Vztah programu a operačního systému; dávkové a interaktivní programy, práce se soubory, hodnoty v proměnných prostředí, příkazový řádek, konfigurace programů. 6. Strukturovaný přístup; vlastnosti, programovací nástroje pro podporu strukturovaného přístupu – podprogramy, moduly, knihovny, srovnání s objektovým přístupem. 7. Abstraktní datové typy; pojem a účel, formalizace hodnot, diagram signatury, význačné typy (seznam, fronta, zásobník, strom, graf), možnosti implementace. 8. Objekty; definice, princip zapouzdření, rozhraní třídy, konstruktory a destruktory, vazby a násobnosti vazeb mezi třídami, implementace v různých jazycích, objektový přístup, objektové knihovny, vývojová prostředí. 9. Dědičnost a polymorfismus objektů; význam dědičnosti; dědění atributů a metod označených public, private a protected; překrytí a přetížení metody; virtuální a čistě virtuální metoda; abstraktní třída. 10. Principy datových přenosů; typy signálů, principy kódování a modulace, základní komunikační model. 11. Síťová infrastruktura; typy síťových zařízení, přenosová média, topologie, typy sítí, L2/L3 infrastruktura, VLAN, Ethernet, bezdrátové sítě. 12. Síťové architektury; referenční model OSI, architektura TCP/IP, protokoly IP, ICMP, ARP, směrování IP, směrovací protokoly, transportní protokoly UDP a TCP. 13. Adresace v počítačových sítích; L2 adresace, MAC adresa, L3 adresace, IPv4/IPv6 adresa, L4 adresace, porty, sockety, adresace v aplikační vrstvě (URL/URI, ...). 14. Síťové aplikace a jejich protokoly; WWW, HTTP, e-mail, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, TFTP, CIFS, SSH, Telnet, DNS, DHCP, SNMP, SSL/TLS. 15. Databázové modely, jejich návrh a omezení; specifika relačního modelu, normální formy, entitně relační diagram. 16. Jazyk SQL; datové typy, datový slovník, DDL, DML, DQL, faktorizace dotazu, nevhodné techniky. 17. Jazyk PL/SQL; programové konstrukty, práce s kurzory, kolekce, užití PL/SQL, triggery. 18. Transakční zpracování dat; vlastnosti transakcí, serializace rozvrhu, dvoufázový protokol, metoda časových razítek, deadlock. 19. Databázový systém; součásti databázového systému, postavení v třívrstvé architektuře, možnosti zapojení DBS při tvorbě aplikací, frameworky, embedded SQL. 20. Architektura informačních systémů; klasický přístup – globální architektura a dílčí architektury, moderní přístup – architektura 4+1 pohledů, architektura orientovaná na služby, komponentová architektura. ERP – jeho vlastnosti; struktura a moduly. 21. Vývoj informačního systému; životní cyklus vývoje informačního systému, etapy vývoje a jejich obsah, modely životního cyklu – vodopád, spirála, iterativní a přírůstkový model. Princip prototypování. Testování produktu; kvalita informačních systémů, princip testování, typy testů a strategie testování. Bezpečnostní politika v oblasti informačních systémů. 22. Metody, metodiky a metodologie vývoje informačních systémů; rigorózní metodiky – Yordonova, SSADM, RUP, agilní metodiky; rozdíl mezi principy těchto metodik. 23. Požadavky na informační systém; typy a způsob jejich řízení. Strukturovaná analýza; datový, funkční a řídící model, prvky, struktura, vazby mezi diagramy, využití. Vlastnosti CASE nástrojů. Objektová analýza;základní a odvozené vlastnosti objektů, vlastnosti tříd, UML, diagramy UML a jejich prvky. Systémová integrace – úrovně, efekty, rizika, outsourcing. 24. Systémy podnikové inteligence; zaměření a obsah, technologie OLTP a OLAP, datový sklad a jeho komponenty, datová tržiště, dolování dat, manažerské aplikace.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki