FANDOM


1. Vymezení hospodářské politiky; pojem hospodářská politika, cíle a vztahy mezi nimi, nositelé, nástroje, liberální a intervencionistický přístup k hospodářské politice, omezení hospodářské politiky, tradiční teorie cyklu. 2. Monetární politika; transmisní mechanizmy (keynesiánský, monetaristický, úvěrový), role centrální banky, přímé a nepřímé nástroje, cílování inflace, nominální kotva, Evropská centrální banka. 3. Fiskální politika; rozpočtová vs. fiskální politika, politicko-ekonomický cyklus, automatické stabilizátory, diskreční opatření, státní rozpočet, deficit a jeho financování. 4. Sociální politika; vztah hospodářské a sociální politiky, základní principy a funkce sociální politiky, subjekty a objekty sociální politiky, sociální stát (welfare state), politika sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc). 5. Přerozdělovací politika a politika zaměstnanosti; pojem chudoba (koncepty, měření); aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, národní a evropský rozměr politiky zaměstnanosti. 6. Zdravotní politika; cíle, nástroje, nositelé, systém financování (veřejné zdravotní pojištění aj.), zdravotní politika v ČR (změny po roce 1989, reforma zdravotnictví). 7. Daň z příjmů fyzických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, uplatňování výdajů, nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani, daňové zvýhodnění, specifika zdaňovaní jednotlivých druhů příjmů, zaměstnanecké benefity, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 8. Daň z příjmů právnických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, zdaňovací období, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, daňově uznatelné a neznatelné náklady (výdaje), specifika zdaňovaní neziskových subjektů, specifika zdaňování veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, odpisování hmotného a nehmotného majetku, daňové aspekty leasingu, daňový režim výnosů z cenných papírů, daňový režim pohledávek a závazků, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 9. Majetkové daně; daň silniční, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí. 10. Daň z přidané hodnoty; princip uplatňování DPH, předmět daně, osoby povinné k dani, plátci daně, registrace, základ daně, sazby daně, daňové doklady, datum zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň na výstupu, místo plnění, nárok na odpočet daně, osvobozená plnění s nárokem na odpočet, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, krácení nároku na odpočet, zdaňovací období, daňové přiznání. 11. Daň z přidané hodnoty; uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží, dovoz a vývoz zboží, uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a třetích zemí, souhrnné hlášení. 12. Spotřební daně, ekologické daně; mechanismus fungování, plátci daně, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, specifika zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků, specifika uplatňování daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki