Fandom

Ekonomický klub Wiki

Daně a veřejné finance

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

1. Vymezení hospodářské politiky; pojem hospodářská politika, cíle a vztahy mezi nimi, nositelé, nástroje, liberální a intervencionistický přístup k hospodářské politice, omezení hospodářské politiky, tradiční teorie cyklu. 2. Monetární politika; transmisní mechanizmy (keynesiánský, monetaristický, úvěrový), role centrální banky, přímé a nepřímé nástroje, cílování inflace, nominální kotva, Evropská centrální banka. 3. Fiskální politika; rozpočtová vs. fiskální politika, politicko-ekonomický cyklus, automatické stabilizátory, diskreční opatření, státní rozpočet, deficit a jeho financování. 4. Sociální politika; vztah hospodářské a sociální politiky, základní principy a funkce sociální politiky, subjekty a objekty sociální politiky, sociální stát (welfare state), politika sociálního zabezpečení (sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc). 5. Přerozdělovací politika a politika zaměstnanosti; pojem chudoba (koncepty, měření); aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, národní a evropský rozměr politiky zaměstnanosti. 6. Zdravotní politika; cíle, nástroje, nositelé, systém financování (veřejné zdravotní pojištění aj.), zdravotní politika v ČR (změny po roce 1989, reforma zdravotnictví). 7. Daň z příjmů fyzických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, uplatňování výdajů, nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani, daňové zvýhodnění, specifika zdaňovaní jednotlivých druhů příjmů, zaměstnanecké benefity, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 8. Daň z příjmů právnických osob; poplatníci, předmět daně, osvobozené příjmy, zdaňovací období, metodika stanovení základu daně a daňové povinnosti, daňově uznatelné a neznatelné náklady (výdaje), specifika zdaňovaní neziskových subjektů, specifika zdaňování veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, odpisování hmotného a nehmotného majetku, daňové aspekty leasingu, daňový režim výnosů z cenných papírů, daňový režim pohledávek a závazků, daňové přiznání, zálohy, splatnost daně. 9. Majetkové daně; daň silniční, daň dědická, daň darovací, daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí. 10. Daň z přidané hodnoty; princip uplatňování DPH, předmět daně, osoby povinné k dani, plátci daně, registrace, základ daně, sazby daně, daňové doklady, datum zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň na výstupu, místo plnění, nárok na odpočet daně, osvobozená plnění s nárokem na odpočet, osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, krácení nároku na odpočet, zdaňovací období, daňové přiznání. 11. Daň z přidané hodnoty; uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu, zasílání zboží, dovoz a vývoz zboží, uplatňování DPH při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a třetích zemí, souhrnné hlášení. 12. Spotřební daně, ekologické daně; mechanismus fungování, plátci daně, zdaňovací období, daňové přiznání a splatnost daně, specifika zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a tabákových výrobků, specifika uplatňování daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv a daně z elektřiny.

V síti Wikia

Náhodná Wiki