FANDOM


1. Vymezení cestovního ruchu

specifika trhu, nabídky a poptávky, vývoj cestovního ruchu, hlavní rysy soudobého cestovního ruchu, vliv vnějšího prostředí na poptávku po službách cestovního ruchu, současné trendy v poptávce, globální trendy.


2. Faktory ovlivňující rozvoj a rozmístění cestovního ruchu

památky UNESCO, biosférické rezervace.


3. Ubytovací, stravovací služby

certifikace služeb cestovního ruchu, franchising v cestovním ruchu, yield management, revenue management v hotelích a leteckých společnostech.


4. Cestovní kanceláře a agentury

průvodcovské služby, turistická informační centra.


5. Dopravní služby

CRS, GDS. IATA agency, non IATA agency.


6. Legislativní podmínky pro podnikání v cestovním ruchu

cestovní kanceláře a agentury, průvodcovské služby, ubytovací činnost, hostinská činnost, doprava, pojištění, řízení cestovního ruchu v ČR.


7. Perspektivní formy cestovního ruchu

hlavní znaky a význam, kongresový průmysl MICE, lázeňství, venkovská turistika, agroturistika.


8. Marketing v cestovním ruchu

specifika služeb cestovního ruchu, specifické přístupy k marketingu, rozšířený marketingový mix.


9. Destinace cestovního ruchu

komponenty destinace, turistické oblasti a regiony, NUTS, velikost destinace, možnosti uplatnění destinace na mezinárodním trhu.


10. Destinační management

způsoby řízení cestovního ruchu v destinaci, principy managementu destinace, Private-Public-Partnership; příklady dobré praxe.


11. Organizace cestovního ruchu

formy, úrovně působnosti, oblast činnosti, možnosti financování rozvoje cestovního ruchu z veřejných zdrojů (MMR, MZ, EU, ...).


12. Marketingové řízení destinace

STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking.


13. Životní cyklus destinace

klíčové produkty destinace (tvorba a význam).


14. Význam cestovního ruchu pro rozvoj destinace

přínosy a negativní vlivy.


15. Podpora rozvoje cestovního ruchu v ČR (aktuální koncepce rozvoje CR v ČR)

propagace ČR v zahraničí. Czechtourism.


16. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu (vymezení, principy)

vliv ekonomických, environmentálních a sociálně kulturních faktorů.


17. Profesní organizace činné v cestovním ruchu

Czechtourism, SOCR, AHR, AČCKA, ACK ČR, ECEAT (rozsah činnosti, působnost, cíle, význam).


18. Celní a pasová služba v cestovním ruchu


19. Současný potenciál rozvoje cestovního ruchu v České republice; infrastruktura, bezpečnost, rozsah a úroveň služeb, organizace řízení cestovního ruchu v regionech, financování, marketing, rozvoj ACR, PCR, DCR.


20. Geografie cestovního ruchu

vymezení, struktura, objekt a předmět GCR, turistické liniové a neliniové aktivity, regionální geografie.


21. Právní zakotvení veřejné správy


22. Územní organizace státu


23. Systém veřejné správy v ČR

včetně historického vývoje a veřejné správy v českých zemích.


24. Trendy modernizace veřejné správy


25. Rozpočtová soustava

příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, vývoj veřejných financí v ČR.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki