FANDOM


1. Založení obchodních bank a bankovní systémy

banka, vklad úvěr, bankovní licence, jednotná bankovní licence, bankovní centrála, bankovní pobočka, rozvaha banky, aktiva, pasíva, finanční aktiva, cizí zdroje, vlastní kapitál, bankovní systém, universální bankovní systém, oddělený bankovní systém, komerční bankovnictví, investiční bankovnictví, Česká národní banka, měnová politika, bankovní regulace, bankovní dohled.


2. Organizace a nástroje platebního styku

platební styk, SWIFT, hotovostní platební styk, bezhotovostní platební styk, clearingový systém, korespondentský systém, tuzemský platební styk, zahraniční platební styk, přeshraniční platební styk, bankovní převod, příkaz k úhradě, příkaz k inkasu, cash pooling, směnka vlastní, směnka cizí, akceptant, remitent, směnečné doložky, šek, šekovník, šek pokladní, šek zaručený, šek nezaručený, šek bankovní, šek soukromý, platební karta, debetní karta, kreditní karta, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, inkasní banka, akreditivní banka.


3. Pasivní bankovní obchody

pasivní obchody, primární vklady, sekundární vklady, úrok, úroková sazba, úrokovací období, obchodní podmínky, vklad na požádání, termínovaný vklad, revolvingový vklad, vkladní knížka, spořicí účet, depozitní směnka, kontokorentní účet, stavební spoření, cílová částka, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, pojištění vkladů, fond pojištění vkladů.


4. Úvěrové a záruční obchody banky

úvěr, úrok, úmor, splátkový kalendář, úvěrová smlouva, bonita (úvěruschopnost) klienta, scoring, rating, ručení, přistoupení k dluhu, přistoupení k závazku, depotní směnka, zástavní právo, cese pohledávek, vinkulace vkladu, eskontní úvěr, akcept směnky, akceptační úvěr, avalový úvěr, hypoteční úvěr, hypotéka, hypotekární dluh, hypoteční zástavní list, spotřebitelský úvěr, roční procentní sazba nákladů. Bankovní záruka, záruční listina, příkazce, beneficient, ručící banka, avizující banka, potvrzující banka, platební bankovní záruka, neplatební bankovní záruka, přímá bankovní záruka, nepřímá bankovní záruka, protizáruka.


5. Funkce pojištění a pojišťovnictví ve finančním systému a jeho právní úprava

systém pojišťovnictví, soukromé komerční pojištění, etická stránka pojišťovnictví, úloha komerční pojišťovny, funkce pojištění, pojistný vztah, pojistné operace, finanční služba, stabilizace tržní ekonomiky, veřejnoprávní úprava, soukromoprávní úprava, zákon o pojišťovnictví, zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, právní forma komerční pojišťovny/zajišťovny, dohledová instituce, regulace odvětví pojišťovnictví, vznik a zánik pojištění, obsah pojištění


6. Pojištění jako transfer rizika

nejistota, riziko, spekulativní riziko, čisté riziko, objektivní riziko, subjektivní riziko, morální riziko, živelní riziko, šomážní riziko, averze k riziku, sklon k riziku, rozměr rizika, kritéria pojistitelnosti rizik, pojistné riziko, kategorie pojistných rizik, risk management, fáze risk managementu, identifikace rizik, profil rizika


7. Pojistné produkty v odvětví životních a neživotních pojištění

klasifikace pojistných produktů, zákonné pojištění, smluvní pojištění, forma pojištění, pojistné odvětví, pojištění životní, pojištění neživotní, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění podnikatelských subjektů, pojištění úvěrových rizik, environmentální pojištění


8. Komerční pojišťovny na pojistném trhu v ČR

činnosti komerční pojišťovny, obchod a propagace, likvidace pojistné události, zábranná činnost, kalkulace sazby pojistného, taxace pojistné smlouvy, správa pojištění, inkaso pojistného, organizační struktura, pojistný trh, segmentace pojistného trhu, ukazatele úrovně pojistného trhu, technické rezervy, principy finančního umístění technických rezerv, konkurenční prostředí v pojišťovnictví ČR, Česká asociace pojišťoven


9. Veřejné finance, veřejný sektor, principy a funkce veřejných financí, veřejné statky, externality

důvody existence veřejného sektoru, hlavní znaky veřejného sektoru, velikost veřejného sektoru, pojem veřejných financí. Principy fungování soukromých x veřejných financí, nenávratnost, nedobrovolnost, neekvivalence, normativní a pozitivní pojetí veřejných financí, funkce veřejných funkcí z normativního pohledu, alokační funkce, redistribuční funkce, stabilizační funkce, statky, volné statky, ekonomické statky, veřejné statky, kritéria dělení statků, rozdíly ve vnímání veřejných a soukromých statků, institucionální pojetí veřejných statků, kritika a omezení statků, externality, dělení externalit, důsledky externalit, řešení externalit, internalizace, Coaseho teorém


10. Teorie veřejné volby

politický trh, politický cyklus, hlasování, většinové hlasování, hlasovací techniky, Condorcetovo kritérium, Bordův počet, Arrowova věta, hlasovací paradox, zájmové skupiny, logrolling.


11. Rozpočtová soustava a fiskální federalismus

vymezení rozpočtu, soustava rozpočtů v ČR, fondy, rozpočtové zásady a pravidla, obecná pravidla, zákon o státním rozpočtu, rozpočtová skladba, příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, jejich omezení, rozpočtový proces, rozpočty ÚSC, pojem a vznik fiskální federalismu, principy fiskálního federalismu, modely fiskálního federalismu, model fiskálního federalismu v České republice, decentralizační teorém, fiskální federalismus a funkce veřejných financí (fiskální), Tiboutova hypotéza


12. Fiskální nerovnováha a reforma veřejných financí v ČR

veřejný deficit a veřejný dluh, zdroje fiskální nerovnováhy, vztah veřejného deficitu a dluhu, metodiky vykazování deficitu a dluhu, primární deficit, skutečný deficit, aktuální deficit, aktivní deficit, pasivní deficit, Ricardiánská ekvivalence, řešení problému fiskální nerovnováhy – krytí deficitu, krytí dluhu, fiskální a rozpočtové důsledky existence deficitu, vývoj veřejného dluhu v ČR, dluhová služba, transformační náklady, reforma veřejných rozpočtů v ČR.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki