FANDOM


17. Bankovní systémy Bankovní systém = souhrn všech bank ve státě s přesně, většinou zákonně vymezenými kompetencemi a s uspořádáním jejich vzájemných vztahů

Bankovní systémy z hlediska funkcí Může mít národní i nadnárodní charakter. Jednostupňový – mikro a makro funkce soustředěny u obchodních bank, - vymezuje kompetence (práva a odpovědnosti) jednotlivých úrovní (národní, nadnárodní), - všechny banky mají právo emitovat peníze a zároveň provádět podnikatelskou činnost, spíše formální záležitost.

Dvoustupňový – hierarchické uspořádání systémů – centrální banka s makroekonomickými funkcemi a obchodní banky s mikroekonomickými funkcemi  dochází k oddělení mikro a makro funkcí: 1. úroveň CB (makroekonomická fce -> měnová fce <=> emisní monopol) - má nástroje k tomu, aby řídila měnovou politiku 2. úroveň – mikroekonomická fce OB1, OB2, OB3, OB4, OB5 (ostatní obchodní banky jsou existenčně závislé na výsledcích své ekonomické činnosti)

Centrální banka - je prvním stupněm bankovního systému - emisní monopol, provádí měnovou politiku - nemá prioritně podnikatelské cíle, poslání a funkce CB je makroekonomické - základním posláním je péče o měnový vývoj - měnové cíle CB: zajištění stability cenové hladiny a stability měny, podpora ekonomického růstu země - funkce: o emise hotovostním peněz o realizace měnové politiky – prostřednictvím nástrojů ovlivňuje peněžní nabídku v ekonomice o banka bank – úvěrující a depozitní instituce obchodních bank o banka státu – vede státní účty, spravuje měnové rezervy, podílí se na financování státního dluhu o zástupce státu v mezinárodních měnových institucích - nástroje: o diskontní sazba o operace s cennými papíry na peněžním trhu (repo operace a reverzní repo operace) o povinné minimální rezervy o úvěry poskytované obchodním bankám - provádí regulaci a dohled nad bankovním sektorem země, cílem je stabilizovat bankovní sektor o vydává licenční podmínky – pravidla pro vstup do bankovní sféry o vydává pravidla pro činnost bankovních institucí o realizují dohled nad činností obchodních bank

Obchodní banky - druhý stupeň bankovního systému - jsou existenčně závislé na výsledcích svého hospodaření - funkce: finanční zprostředkování a realizace platebního styku, což vede k úspoře transakčních nákladů klientů

Dvoustupňové bankovní systémy z hlediska legislativní úpravy = jaké činnosti obchodní banky ze zákona mohou vykonávat.

1) Univerzální systém - spojení obchodů komerčního (platební styk, úvěry..převažují) a investičního typu (nákup a prodej CP, směnárenské obchody, správa portfolia, výnosové provize..) v jedné bance. - obchody komerčního typu: poskytování úvěrů klientům a nákup vkladů od klientů, realizace platebního styku bankami – tyto obchody přináší bankám úrokové výnosy a generují úrokové náklady, banky inkasují a platí poplatky a provoze - obchody investičního typu: obchody s cennými papíry na vlastní a cizí účet, obchody s finančními deriváty, poradenská činnost, depotní obchody, akviziční obchody, majetková správa – tyto obchody nesou bankám příjmy v podobě provizí a poplatků , výnosy ze změn tržních cen finančních aktiv - přednosti univerzálního systému: o klienti mohou získat produkty investičního i komerčního bankovnictví u jedné banky – časová i nákladová úspora o informační komplexnost – umožňuje hlubší znalosti banky o klientech, potencionálně lepší reakce na měnící se poptávku klientů o umožňuje to bance diverzifikovat portfolio a snížit tak riziko z koncentrace portfolia, zakládá větší ekonomickou stabilitu univerzálních bank - problémy univerzálního systému: o tendence k vyšší koncentraci kapitálu, což může mít negativní důsledky na konkurenční prostředí, fůze bank jsou posuzovány orgány pro hospodářskou soutěž o možný střet zájmů, banka by mohla využívat neveřejné informace o klientech k vlastním obchodům, proto je legislativně zakotven požadavek na vytváření bariér v organizačním, řídícím a kontrolním systému banky

2) Oddělený systém - institucionální oddělení komerční a investiční činnosti => banky, které mohou provádět jen obchody investičního typu a nesmí provádět komerční typ obchodů a naopak, - vznik díky velké hospodářské krizi v USA (kolaps celého bankovního systému, lidi přestali věřit svým bankám) => banky začaly používat vklady svých klientů na burze, aby eliminovaly ztráty => nenávratné investice - v řadě zemí pak bylo institucionálně ustanoveno oddělení obchodů => ochrana klienta, snižování rizika pro klienta… - krátce to vydrželo, ale přelévání kapitálu je velmi výrazné => banky svou oddělenost začaly cítit jako nevýhodu vůči bankám s univerzálními systémy (mohou obsloužit klienta ve všech sférách, mají daleko větší objem a kvalitu informací, mohou více diverzifikovat portfolio a jeví se jako stabilizační) - přednosti: o relativně omezená možnost vysoké koncentrace kapitálu obvykle nevytváří oligopolní strukturu bankovního systému o eliminace možných střetů zájmů, které plynou z personálního a informačního propojení komerčních a investičních obchodů - nevýhody o nižší možnost diverzifikace portfolia, tím i relativně nižší ekonomická stabilita bank o nemožnost bank poskytnout klientovi kompletní servis

3) Smíšený systém - má některé prvky z univerzálního systému a některé z odděleného, - banky s licencí na obchody komerčního typu mohou zakládat investiční společnosti (mít majetkový podíl v jiných společnostech) např. v Maďarsku, Itálii.

Typy bank z hlediska specializace => do jakých oblastí bude investovat

Komerční banky - orientace na klientelu retailové bankovnictví – FO, nepodnikatelé + drobná podnikatelská klientela - trh s velkým potenciálem, je růstový - např. v ČR orientace bank není tak vyhrazená na podnikatelskou klientelu => komerční banka je spíše orientovaná na retailovou klientelu

Spořitelní banky – Česká spořitelna výrazně orientovaná na retail Zemědělské banky – financování zemědělství a venkova, nyní nemáme žádnou takovou banku Hypoteční banky – financování nemovitostí, v ČR je hypoteční banka

Banky se specifickými funkcemi – zpravidla neziskový charakter (ostatní jsou ziskové) - vlastnická forma je buď státní, nebo se státní účastí - s cílem rozvoje určitých oblastí NH – ziskové kritérium je až druhořadé  rozvojové banky: předmět – podpora určitého odvětví nebo regionu (např. zemědělství) Záruční a rozvojové banky – financují odvětví a podnikatelské aktivity, které kvůli zvýšenému riziku odmítají obchodní banky financovat. Hlavní funkcí je poskytování záruk 3. osobě za závazky klientů a jednak přímá investiční podpora investičních záměrů klientů

		Záruční a rozvojová banka

 exportní banky – podpora exportu, Česká exportní banka  konsolidační banky – mají za úkol konsolidovat určitá odvětví, které jsou na tom špatně

Investiční banky – financování rozsáhlých investičních celků, ztrácí význam – podnikatelská orientace - začaly podnikat na konci 19. stol. po průmyslové revoluci => potřeba investic do nových strojů, lodí..začaly vznikat banky soukromého typu, financovaly rizikovější projekty formou primárních emisí, pak začaly upadat a po 2. sv. válce opět nabyly účinnosti, potom zase ztratily význam... - v ČR není


Česká národní banka

- je zřízená zákonem 6/1993 o České národní bance - hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu funkce: • vydává hotovostí peníze • určuje měnovou politiku • řídí peněžní oběh, platební styk, zúčtování bank, pečuje o jeho plynulost a hospodárnost

Měnová politika je vzhledem k zákonem stanovenému cíli stěžejní oblastí její činnosti. K základním měnovým nástrojům patří operace s cennými papíry. Při REPO operacích přijímá ČNB od bank přebytečnou likviditu a předává bankám dohodnuté cenné papíry jako kolaterál (Zástavu). Obě strany se zavazují, že po doběhnutí doby splatnosti proběhne reverzní operace v níž ČNB vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB zapůjčené cenné papíry (kolaterál). Základní doba trvání je 14 dní- tvoutýdenní REPO SAZBA. ČNB provádí repo operace s variabilní sazbou, tzn. že repo sazba je maximální limitní sazba, za kterou mohou být banky v repo obchodu uspokojovány. REPO operace slouží především k odčerpání likvidity z obchodních bank Druhou oblastní působení je regulace a dohled nad finančním sektorem ČR. ČNB vykonává dohled nad činností obchodních bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v ČR. Pečuje o bezpečné fungování a rozvoj obchodních bank. Do roku 2006 vykonávala regulaci a dohled pouze nad bankovním sektorem ČR S účinností od 1. dubna 2006 došlo k integraci dohledu nad finančním trhem a ten je v kompetenci ČNB. Ta reguluje a dohlíží na činnost nad těmito organizacemi: • bankami a stavebními spořitelnami (mimo poboček zahraničních bank, kde vykonává dohled v omezeném rozsahu) • pojišťovnami a penzijními fondy (mimo poboček zahraničních pojišťoven, kde vykonává dohled v omezeném rozsahu) • družstevními záložnami • bytovými fondy • nebankovními obchodníky s cennými papíry • nebankovními devizovými místy.

Od 1.1.2008 je realizován model funkcionální, kdy v rámci ČNB vznikly sekce regulace a analýz finančního trhu, sekce licenčních a sankčních řízení a sekce dohledu nad subjekty finančního trhu.

V rámci regulační činnosti ČNB • vyhlašuje licenční podmínky a uděluje licence k bankovnímu podnikání na území ČR • vydává opatření a vyhlášky upravující činnost obchodních bank na území ČR • kontroluje dodržování opatření a vyhlášek obchodními bankami

V případě, že ČNB zjistí nedostatky v činnosti obchodní banky, může dle závažnosti porušení předpisů nařídit následující opatření: • udělit pokutu obchodní bance • vyhlásit nucenou správu v obchodní bance • částečně nebo zcela odejmout licenci k bankovnímu podnikání.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki