Fandom

Ekonomický klub Wiki

Bankovní systémy

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

17. Bankovní systémy Bankovní systém = souhrn všech bank ve státě s přesně, většinou zákonně vymezenými kompetencemi a s uspořádáním jejich vzájemných vztahů

Bankovní systémy z hlediska funkcí Může mít národní i nadnárodní charakter. Jednostupňový – mikro a makro funkce soustředěny u obchodních bank, - vymezuje kompetence (práva a odpovědnosti) jednotlivých úrovní (národní, nadnárodní), - všechny banky mají právo emitovat peníze a zároveň provádět podnikatelskou činnost, spíše formální záležitost.

Dvoustupňový – hierarchické uspořádání systémů – centrální banka s makroekonomickými funkcemi a obchodní banky s mikroekonomickými funkcemi  dochází k oddělení mikro a makro funkcí: 1. úroveň CB (makroekonomická fce -> měnová fce <=> emisní monopol) - má nástroje k tomu, aby řídila měnovou politiku 2. úroveň – mikroekonomická fce OB1, OB2, OB3, OB4, OB5 (ostatní obchodní banky jsou existenčně závislé na výsledcích své ekonomické činnosti)

Centrální banka - je prvním stupněm bankovního systému - emisní monopol, provádí měnovou politiku - nemá prioritně podnikatelské cíle, poslání a funkce CB je makroekonomické - základním posláním je péče o měnový vývoj - měnové cíle CB: zajištění stability cenové hladiny a stability měny, podpora ekonomického růstu země - funkce: o emise hotovostním peněz o realizace měnové politiky – prostřednictvím nástrojů ovlivňuje peněžní nabídku v ekonomice o banka bank – úvěrující a depozitní instituce obchodních bank o banka státu – vede státní účty, spravuje měnové rezervy, podílí se na financování státního dluhu o zástupce státu v mezinárodních měnových institucích - nástroje: o diskontní sazba o operace s cennými papíry na peněžním trhu (repo operace a reverzní repo operace) o povinné minimální rezervy o úvěry poskytované obchodním bankám - provádí regulaci a dohled nad bankovním sektorem země, cílem je stabilizovat bankovní sektor o vydává licenční podmínky – pravidla pro vstup do bankovní sféry o vydává pravidla pro činnost bankovních institucí o realizují dohled nad činností obchodních bank

Obchodní banky - druhý stupeň bankovního systému - jsou existenčně závislé na výsledcích svého hospodaření - funkce: finanční zprostředkování a realizace platebního styku, což vede k úspoře transakčních nákladů klientů

Dvoustupňové bankovní systémy z hlediska legislativní úpravy = jaké činnosti obchodní banky ze zákona mohou vykonávat.

1) Univerzální systém - spojení obchodů komerčního (platební styk, úvěry..převažují) a investičního typu (nákup a prodej CP, směnárenské obchody, správa portfolia, výnosové provize..) v jedné bance. - obchody komerčního typu: poskytování úvěrů klientům a nákup vkladů od klientů, realizace platebního styku bankami – tyto obchody přináší bankám úrokové výnosy a generují úrokové náklady, banky inkasují a platí poplatky a provoze - obchody investičního typu: obchody s cennými papíry na vlastní a cizí účet, obchody s finančními deriváty, poradenská činnost, depotní obchody, akviziční obchody, majetková správa – tyto obchody nesou bankám příjmy v podobě provizí a poplatků , výnosy ze změn tržních cen finančních aktiv - přednosti univerzálního systému: o klienti mohou získat produkty investičního i komerčního bankovnictví u jedné banky – časová i nákladová úspora o informační komplexnost – umožňuje hlubší znalosti banky o klientech, potencionálně lepší reakce na měnící se poptávku klientů o umožňuje to bance diverzifikovat portfolio a snížit tak riziko z koncentrace portfolia, zakládá větší ekonomickou stabilitu univerzálních bank - problémy univerzálního systému: o tendence k vyšší koncentraci kapitálu, což může mít negativní důsledky na konkurenční prostředí, fůze bank jsou posuzovány orgány pro hospodářskou soutěž o možný střet zájmů, banka by mohla využívat neveřejné informace o klientech k vlastním obchodům, proto je legislativně zakotven požadavek na vytváření bariér v organizačním, řídícím a kontrolním systému banky

2) Oddělený systém - institucionální oddělení komerční a investiční činnosti => banky, které mohou provádět jen obchody investičního typu a nesmí provádět komerční typ obchodů a naopak, - vznik díky velké hospodářské krizi v USA (kolaps celého bankovního systému, lidi přestali věřit svým bankám) => banky začaly používat vklady svých klientů na burze, aby eliminovaly ztráty => nenávratné investice - v řadě zemí pak bylo institucionálně ustanoveno oddělení obchodů => ochrana klienta, snižování rizika pro klienta… - krátce to vydrželo, ale přelévání kapitálu je velmi výrazné => banky svou oddělenost začaly cítit jako nevýhodu vůči bankám s univerzálními systémy (mohou obsloužit klienta ve všech sférách, mají daleko větší objem a kvalitu informací, mohou více diverzifikovat portfolio a jeví se jako stabilizační) - přednosti: o relativně omezená možnost vysoké koncentrace kapitálu obvykle nevytváří oligopolní strukturu bankovního systému o eliminace možných střetů zájmů, které plynou z personálního a informačního propojení komerčních a investičních obchodů - nevýhody o nižší možnost diverzifikace portfolia, tím i relativně nižší ekonomická stabilita bank o nemožnost bank poskytnout klientovi kompletní servis

3) Smíšený systém - má některé prvky z univerzálního systému a některé z odděleného, - banky s licencí na obchody komerčního typu mohou zakládat investiční společnosti (mít majetkový podíl v jiných společnostech) např. v Maďarsku, Itálii.

Typy bank z hlediska specializace => do jakých oblastí bude investovat

Komerční banky - orientace na klientelu retailové bankovnictví – FO, nepodnikatelé + drobná podnikatelská klientela - trh s velkým potenciálem, je růstový - např. v ČR orientace bank není tak vyhrazená na podnikatelskou klientelu => komerční banka je spíše orientovaná na retailovou klientelu

Spořitelní banky – Česká spořitelna výrazně orientovaná na retail Zemědělské banky – financování zemědělství a venkova, nyní nemáme žádnou takovou banku Hypoteční banky – financování nemovitostí, v ČR je hypoteční banka

Banky se specifickými funkcemi – zpravidla neziskový charakter (ostatní jsou ziskové) - vlastnická forma je buď státní, nebo se státní účastí - s cílem rozvoje určitých oblastí NH – ziskové kritérium je až druhořadé  rozvojové banky: předmět – podpora určitého odvětví nebo regionu (např. zemědělství) Záruční a rozvojové banky – financují odvětví a podnikatelské aktivity, které kvůli zvýšenému riziku odmítají obchodní banky financovat. Hlavní funkcí je poskytování záruk 3. osobě za závazky klientů a jednak přímá investiční podpora investičních záměrů klientů

		Záruční a rozvojová banka

 exportní banky – podpora exportu, Česká exportní banka  konsolidační banky – mají za úkol konsolidovat určitá odvětví, které jsou na tom špatně

Investiční banky – financování rozsáhlých investičních celků, ztrácí význam – podnikatelská orientace - začaly podnikat na konci 19. stol. po průmyslové revoluci => potřeba investic do nových strojů, lodí..začaly vznikat banky soukromého typu, financovaly rizikovější projekty formou primárních emisí, pak začaly upadat a po 2. sv. válce opět nabyly účinnosti, potom zase ztratily význam... - v ČR není


Česká národní banka

- je zřízená zákonem 6/1993 o České národní bance - hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu funkce: • vydává hotovostí peníze • určuje měnovou politiku • řídí peněžní oběh, platební styk, zúčtování bank, pečuje o jeho plynulost a hospodárnost

Měnová politika je vzhledem k zákonem stanovenému cíli stěžejní oblastí její činnosti. K základním měnovým nástrojům patří operace s cennými papíry. Při REPO operacích přijímá ČNB od bank přebytečnou likviditu a předává bankám dohodnuté cenné papíry jako kolaterál (Zástavu). Obě strany se zavazují, že po doběhnutí doby splatnosti proběhne reverzní operace v níž ČNB vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí ČNB zapůjčené cenné papíry (kolaterál). Základní doba trvání je 14 dní- tvoutýdenní REPO SAZBA. ČNB provádí repo operace s variabilní sazbou, tzn. že repo sazba je maximální limitní sazba, za kterou mohou být banky v repo obchodu uspokojovány. REPO operace slouží především k odčerpání likvidity z obchodních bank Druhou oblastní působení je regulace a dohled nad finančním sektorem ČR. ČNB vykonává dohled nad činností obchodních bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v ČR. Pečuje o bezpečné fungování a rozvoj obchodních bank. Do roku 2006 vykonávala regulaci a dohled pouze nad bankovním sektorem ČR S účinností od 1. dubna 2006 došlo k integraci dohledu nad finančním trhem a ten je v kompetenci ČNB. Ta reguluje a dohlíží na činnost nad těmito organizacemi: • bankami a stavebními spořitelnami (mimo poboček zahraničních bank, kde vykonává dohled v omezeném rozsahu) • pojišťovnami a penzijními fondy (mimo poboček zahraničních pojišťoven, kde vykonává dohled v omezeném rozsahu) • družstevními záložnami • bytovými fondy • nebankovními obchodníky s cennými papíry • nebankovními devizovými místy.

Od 1.1.2008 je realizován model funkcionální, kdy v rámci ČNB vznikly sekce regulace a analýz finančního trhu, sekce licenčních a sankčních řízení a sekce dohledu nad subjekty finančního trhu.

V rámci regulační činnosti ČNB • vyhlašuje licenční podmínky a uděluje licence k bankovnímu podnikání na území ČR • vydává opatření a vyhlášky upravující činnost obchodních bank na území ČR • kontroluje dodržování opatření a vyhlášek obchodními bankami

V případě, že ČNB zjistí nedostatky v činnosti obchodní banky, může dle závažnosti porušení předpisů nařídit následující opatření: • udělit pokutu obchodní bance • vyhlásit nucenou správu v obchodní bance • částečně nebo zcela odejmout licenci k bankovnímu podnikání.

V síti Wikia

Náhodná Wiki