Fandom

Ekonomický klub Wiki

Automatizace řízení a informatika

46stránek na
této wiki
Add New Page
Diskuse0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Povinné předměty Editovat

Předmět Automatizace procesů Editovat

1. Metrologie a měřicí technika; legislativa, terminologie. 2. Statické vlastnosti systémů; převodní charakteristika, typy chyb. 3. Dynamické vlastnosti systémů; diferenciální rovnice, analýza vlastností v časové a frekvenční oblasti, základní typy soustav – statické, astatické, derivační. 4. Regulace; základní typy regulátorů; regulační schéma a jeho úpravy, stabilita systémů. 5. Analogová měřicí technika; analogové systémy, analogové osciloskopy, zapisovače. 6. Číslicová měřicí technika; logické analyzátory, číslicové osciloskopy. 7. Převodníky neelektrických veličin; čidla, snímače, pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku. 8. Akční členy; relé, stykače, servopohony, výkonové členy 3f motorů. 9. Automatizační logická a silová schémata; základní zásady tvorby schémat z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. 10. Logické systémy; technologie logických obvodů, logické funkce, minimalizace logických funkcí, čítače, registry, klopné obvody. 11. Vizualizace a sběr technologických dat; tvorba programového vybavení pro průmyslovou automatizaci. 12. Průmyslová komunikace; typy komunikace mezi průmyslovými měřicími, řídicími a operátorskými systémy, typy měřicích sběrnic.

Předmět Informační technologie Editovat

1. Teoretické základy informatiky; množiny, data a algoritmy; výrokový a predikátový kalkul ve formulaci algoritmů a dat; grafy v práci informatika; algoritmy a vyčíslitelnost; systémová věda; kybernetika a teorie informace; formalizace v informatice. 2. Konstrukce počítače; základní konstrukční celky počítače; princip programového řízení počítače; procesory a jejich technologie; paměti a jejich technologie; vstupně-výstupní zařízení a jejich technologie; sběrnice; hlavní kvantitativní charakteristiky osobních počítačů. 3. Operační systémy; architektura; klasifikace; OS třídy UNIX; operační prostředí; druhy příkazů. 4. Algoritmizace; algoritmus; vlastnosti algoritmu; způsoby vyjádření algoritmu; algoritmizace základních typů úloh: zpracování řady dat, souboru dat; algoritmizace řazení, rozvojů nekonečných řad; algoritmizace dialogu uživatele s počítačem. 5. Programování; strukturované programování; modulární programování; objektové programování; assembler; abstraktní typy dat; událostmi řízené programy; vývojová prostředí; rychlý vývoj aplikací. 6. Elektronická prezentace; typografie; logická a fyzická stavba dokumentu; formátování logickým značkováním – styly; optimální postup pořizování textu; zpracování textu; webová prezentace; prezentační software. 7. Tabulkové procesory; manipulace s tabulkou; typy dat; formátování buněk; hledání řešení; adresace buněk a oblastí; výrazy; matematické, statistické, logické a další funkce; grafy. 8. Obrazová informace; rastrový a vektorový obraz; barevné prostory a metody řešení omezené škály barev; kolorimetrie a diagram chromatičnosti CIE; grafické formáty souborů; komprese rastrového obrazu; prostředky pro zpracování obrazové informace. 9. Datová komunikace a počítačové sítě; princip komunikace otevřených systémů, komunikační model základní a vrstvový; síťové protokoly; protokolová architektura TCP/IP; vrstvy architektury TCP/IP; adresace; směrování; protokoly síťové vrstvy TCP/IP; transportní protokoly TCP/IP; komponenty počítačových sítí; přenosové technologie LAN a WAN; elektronická pošta; služba WWW.

Volitelné předměty Editovat

Předmět Informační systémy Editovat

1. Analýza IS; strukturovaná analýza; hlavní modely strukturované analýzy; doplňkové modely strukturované analýzy; objektová analýza; UML; CASE nástroje. 2. Architektura IS; globální architektura IS; dílčí architektury IS; vrstvené architektury; klient/server architektura. 3. Životní cyklus IS; vodopádový model; spirálový model; iterativní přístup k ŽC; prototypování; agilní metodiky; testování; zavádění IS; provoz a údržba IS; Business Process Reengineering; systémová integrace. 4. Databázové systémy; datové modely; normalizace datového modelu; databázové objekty; jazyk SQL; pokročilé SQL dotazy; programování v PL/SQL; transakční zpracování; přístupy k tvorbě databázových aplikací; vybrané komerční a nekomerční databáze; ODBC. 5. Systémy podnikové inteligence; principy a technologie systému BI; datový sklad; OLTP a OLAP technologie; dolování dat; manažerské nadstavby IS. 6. Aplikace IS; aplikační SW; ERP systémy; CRM systémy; SCM systémy. 7. Webové inženýrství; technologie webových aplikací; architektura webových aplikací; modelování webových aplikací; nástroje tvorby webu, vývojová prostředí a rámce. 8. Informační bezpečnost; technologie zabezpečení přístupu a provozu podnikových sítí; prevence a monitoring počítačových sítí a systémů; bezpečnostní rizika, útoky a cíle; technologie a mechanismy zajištění bezpečné komunikace. 9. Kryptologie a komprimace; informace, entropie, redundace dat; kompresní algoritmy; kryptologie; šifry a jejich klasifikace; symetrická a asymetrická kryptografie; digitální podpis. 10. Webové aplikace a systémy; charakteristika webových aplikací; vývoj a provoz webových informačních systémů; bezpečnost; použitelnost; adaptivní web; webové služby; sémantický web. 11. Webový design; vymezení webdesignu; webová rozhraní; struktura webu; normální tok dokumentu; techniky navigace; přístupnost obsahu a webové standardy; multimediální komponenty webu; stylové jazyky; kaskádování.

Předmět IS/ICT odpadového hospodářství a životního prostředí Editovat

1. Metodologie expertní činnosti; terminologie. Rámec expertní činnosti. Obecné a speciální metody expertní činnosti. Podstata a nástroje expertní činnosti. Metody modelování a systematického projektování. Metody analýz informačních databází. Softwarová podpora expertní činnosti. Zadání případové studie. 2. Expertní činnost; legislativní úprava. Činnosti experta v projektech EIA, QMS, EMS, IPPC, SMS, HACCP. Kontrolní, revizní, rozhodčí a znalecká činnost experta. Specifika expertní činnosti pro orgány a instituce státní správy a samosprávy. Specifika expertíz v systémech managementu jakosti, hygieny a zdravotní nezávadnosti potravin, environmentu, bezpečnosti, rizik. 3. Legislativní a normativní předpisy; právo, vznik právních předpisů; základy teorie práva, základní právní pojmy a formy práva, základní právní pojmy (zákon, nařízení, vyhláška, směrnice ES, nařízení ES, normy). Terminologie, informační systémy OH, ČP, PVŽP. Databáze příslušných legislativních a normativních předpisů. 4. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA); vznik, principy, účel EIA, SEA. Informační systém EIA.5. Zákon o odpadech; informační systémy odpadového hospodářství – CEHO, IRZ, pověřené orgány odpadového hospodářství, evidence a ohlašování odpadů. 6. Legislativa ochrany vod; zákon o vodách, základní pojmy, charakteristika odpadní vody. 7. Legislativa ochrany ovzduší; zákon o ovzduší, prováděcí právní předpisy, základní pojmy, kategorizace zdrojů znečišťování, REZZO, ISPOP. 8. Integrovaná prevence a omezování znečišťování (IPPC); legislativní rámec, vznik, principy, BAT, registry. 9. Technologie čistíren odpadních vod. 10. Technika zpracování odpadů z mlýnů, sladoven, cukrovarů a pivovarů. 11. Technika zpracování ekologicky závadných bioodpadů. 12. Technika pro sanaci půd a vod kontaminovaných ropnými produkty. 13. Spalovny zemědělských, potravinářských a komunálních odpadů. 14. Technika bioenergetických transformací dřevních odpadů.

Předmět IS/ICT v zemědělství a potravinářství Editovat

1. Uchovatelnost potravin-fyzikální vlastnosti; proces sušení, statický výpočet sušárny, druhy sušáren, chladírny a mrazírny potravin-technologický výpočet, zařízení a druhy chladíren a mrazíren. 2. Zařízení pro finalizaci potravinářských zrnin a olejnin; sklady zrnin a olejnin, mlýny, lisovny olejů. Zřízení pekáren a výroby těstovin. 3. Technologie a technika potravinářského zpracování brambor; v systému čistší produkce, stroje a zařízení škrobáren. 4. Stroje a zařízení pivovarů, výroby vína a nealkoholických nápojů. 5. Technika pro potravinářské finalizace mléka; výroba másla, tvarohu, sýrů, jogurtů. 6. Technika pro jatečné zpracování a tržní finalizaci masa a potravinářských produktů; specifikace pro vepřové, hovězí a drůbeží maso. 7. Stroje a zařízení pro dopravu, manipulaci a distribuci surovin potravin a potravin. 8. Charakteristika a základní pojmy stacionární techniky; stacionární systémy podle činností, výpočet objemu prací a požadované výkonnosti vypracování blokového schématu a výpočet skutečné výkonnosti, výpočet potřeby provozních prostorů, pracovní a energetické náročnosti, stanovení provozní spolehlivosti a ekonomické efektivnosti. 9. Dopravní články ve stacionárních technických systémech; profilové a korečkové dopravníky, šnekové a pneumatické dopravníky, zásobníky a podavače, palety a paletizace. 10. Stacionární systémy pro dopravu a skladování kapalin; potrubní sítě pro stacionární vodovodní soustavy, zásobní nádrže pro stacionární vodovodní soustavy, automatické vodárny.

Předmět Programové vybavení počítače Editovat

1. Programovací paradigmata; imperativní, funkcionální a logická paradigmata; hierarchie programovacích jazyků; kompilace; interpretace; strukturovaný přístup; objektový přístup. 2. Datové typy; statické datové typy; typová konverze a kontrola; dynamické datové typy a jejich využití; abstraktní datové typy; princip, způsoby vyjádření struktury, syntaxe a sémantiky jejich operací; metody implementace abstraktních datových typů. 3. Algoritmy; algoritmizace a klasifikace algoritmů; metoda stanovení složitosti; odhad časové a prostorové složitosti algoritmů; srovnání rekurzivních a iterativních algoritmů. 4. Základní principy objektově orientovaného programování; význam OOP pro návrh rozsáhlých systémů; základní principy návrhu tříd a jejich struktura; zapouzdření; typy vazeb mezi objekty (asociace, agregace, kompozice a dědičnost) a rozdíly mezi nimi. 5. Dědičnost a polymorfismus; význam dědičnosti z hlediska rozšiřitelnosti systému; rozdíl mezi jednoduchou a vícenásobnou dědičností; nebezpečné vícenásobné dědičnosti; pojem rozhraní a možnosti jeho implementace v programovacích jazycích; polymorfismus.6. Značkování a značkovací jazyky; princip značkovacích jazyků; klasifikace značkovacích jazyků; soudobé využití značkovacích jazyků (výměna dat, web, tvorba dokumentů); prostředky zpracování značkovacích jazyků. 7. Programovací jazyk C++; využití proudů pro práci s terminálem a soubory; mechanismus výjimek; typy a využití dynamických datových struktur (dyn. pole, zásobník, atp.); šablony; algoritmy knihovny STL; grafické uživatelské rozhraní. 8. Programovací jazyk Perl; charakteristika jazyka Perl, srovnání s jinými jazyky, silné a slabé stránky jazyka; regulární výrazy; jmenné prostory; modulární programování; přístup k tvorbě aplikací; programování webových a databázových aplikací. 9. XML technologie; rysy a možnosti značkovacího jazyka XML; modely XML dat; formalizace XML struktur; modularizace a jmenné prostory; validace; XSL a možnosti transformace; automatizované zpracování XML. 10. Programovací jazyk Java; zásady OOP v jazyce Java – datová abstrakce, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus; třídy a rozhraní; vstupně-výstupní operace, datové streamy; GUI aplikace; tvorba programů řízených událostmi; applety; JavaDoc dokumentace; JAR archívy; testovací rámec JUnit; síťová komunikace v Javě. 11. Java aplikace; Java platformy (J2EE, J2SE, J2ME); servlety; Java Server Pages; zpracování chyb; JDBC, práce s SQL databází; práce s XML; reportování; nástroj Apache Ant; J2ME.

V síti Wikia

Náhodná Wiki