FANDOM


Povinné předměty Editovat

Předmět Automatizace procesů Editovat

1. Metrologie a měřicí technika; legislativa, terminologie. 2. Statické vlastnosti systémů; převodní charakteristika, typy chyb. 3. Dynamické vlastnosti systémů; diferenciální rovnice, analýza vlastností v časové a frekvenční oblasti, základní typy soustav – statické, astatické, derivační. 4. Regulace; základní typy regulátorů; regulační schéma a jeho úpravy, stabilita systémů. 5. Analogová měřicí technika; analogové systémy, analogové osciloskopy, zapisovače. 6. Číslicová měřicí technika; logické analyzátory, číslicové osciloskopy. 7. Převodníky neelektrických veličin; čidla, snímače, pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku. 8. Akční členy; relé, stykače, servopohony, výkonové členy 3f motorů. 9. Automatizační logická a silová schémata; základní zásady tvorby schémat z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. 10. Logické systémy; technologie logických obvodů, logické funkce, minimalizace logických funkcí, čítače, registry, klopné obvody. 11. Vizualizace a sběr technologických dat; tvorba programového vybavení pro průmyslovou automatizaci. 12. Průmyslová komunikace; typy komunikace mezi průmyslovými měřicími, řídicími a operátorskými systémy, typy měřicích sběrnic.

Předmět Informační technologie Editovat

1. Teoretické základy informatiky; množiny, data a algoritmy; výrokový a predikátový kalkul ve formulaci algoritmů a dat; grafy v práci informatika; algoritmy a vyčíslitelnost; systémová věda; kybernetika a teorie informace; formalizace v informatice. 2. Konstrukce počítače; základní konstrukční celky počítače; princip programového řízení počítače; procesory a jejich technologie; paměti a jejich technologie; vstupně-výstupní zařízení a jejich technologie; sběrnice; hlavní kvantitativní charakteristiky osobních počítačů. 3. Operační systémy; architektura; klasifikace; OS třídy UNIX; operační prostředí; druhy příkazů. 4. Algoritmizace; algoritmus; vlastnosti algoritmu; způsoby vyjádření algoritmu; algoritmizace základních typů úloh: zpracování řady dat, souboru dat; algoritmizace řazení, rozvojů nekonečných řad; algoritmizace dialogu uživatele s počítačem. 5. Programování; strukturované programování; modulární programování; objektové programování; assembler; abstraktní typy dat; událostmi řízené programy; vývojová prostředí; rychlý vývoj aplikací. 6. Elektronická prezentace; typografie; logická a fyzická stavba dokumentu; formátování logickým značkováním – styly; optimální postup pořizování textu; zpracování textu; webová prezentace; prezentační software. 7. Tabulkové procesory; manipulace s tabulkou; typy dat; formátování buněk; hledání řešení; adresace buněk a oblastí; výrazy; matematické, statistické, logické a další funkce; grafy. 8. Obrazová informace; rastrový a vektorový obraz; barevné prostory a metody řešení omezené škály barev; kolorimetrie a diagram chromatičnosti CIE; grafické formáty souborů; komprese rastrového obrazu; prostředky pro zpracování obrazové informace. 9. Datová komunikace a počítačové sítě; princip komunikace otevřených systémů, komunikační model základní a vrstvový; síťové protokoly; protokolová architektura TCP/IP; vrstvy architektury TCP/IP; adresace; směrování; protokoly síťové vrstvy TCP/IP; transportní protokoly TCP/IP; komponenty počítačových sítí; přenosové technologie LAN a WAN; elektronická pošta; služba WWW.

Volitelné předměty Editovat

Předmět Informační systémy Editovat

1. Analýza IS; strukturovaná analýza; hlavní modely strukturované analýzy; doplňkové modely strukturované analýzy; objektová analýza; UML; CASE nástroje. 2. Architektura IS; globální architektura IS; dílčí architektury IS; vrstvené architektury; klient/server architektura. 3. Životní cyklus IS; vodopádový model; spirálový model; iterativní přístup k ŽC; prototypování; agilní metodiky; testování; zavádění IS; provoz a údržba IS; Business Process Reengineering; systémová integrace. 4. Databázové systémy; datové modely; normalizace datového modelu; databázové objekty; jazyk SQL; pokročilé SQL dotazy; programování v PL/SQL; transakční zpracování; přístupy k tvorbě databázových aplikací; vybrané komerční a nekomerční databáze; ODBC. 5. Systémy podnikové inteligence; principy a technologie systému BI; datový sklad; OLTP a OLAP technologie; dolování dat; manažerské nadstavby IS. 6. Aplikace IS; aplikační SW; ERP systémy; CRM systémy; SCM systémy. 7. Webové inženýrství; technologie webových aplikací; architektura webových aplikací; modelování webových aplikací; nástroje tvorby webu, vývojová prostředí a rámce. 8. Informační bezpečnost; technologie zabezpečení přístupu a provozu podnikových sítí; prevence a monitoring počítačových sítí a systémů; bezpečnostní rizika, útoky a cíle; technologie a mechanismy zajištění bezpečné komunikace. 9. Kryptologie a komprimace; informace, entropie, redundace dat; kompresní algoritmy; kryptologie; šifry a jejich klasifikace; symetrická a asymetrická kryptografie; digitální podpis. 10. Webové aplikace a systémy; charakteristika webových aplikací; vývoj a provoz webových informačních systémů; bezpečnost; použitelnost; adaptivní web; webové služby; sémantický web. 11. Webový design; vymezení webdesignu; webová rozhraní; struktura webu; normální tok dokumentu; techniky navigace; přístupnost obsahu a webové standardy; multimediální komponenty webu; stylové jazyky; kaskádování.

Předmět IS/ICT odpadového hospodářství a životního prostředí Editovat

1. Metodologie expertní činnosti; terminologie. Rámec expertní činnosti. Obecné a speciální metody expertní činnosti. Podstata a nástroje expertní činnosti. Metody modelování a systematického projektování. Metody analýz informačních databází. Softwarová podpora expertní činnosti. Zadání případové studie. 2. Expertní činnost; legislativní úprava. Činnosti experta v projektech EIA, QMS, EMS, IPPC, SMS, HACCP. Kontrolní, revizní, rozhodčí a znalecká činnost experta. Specifika expertní činnosti pro orgány a instituce státní správy a samosprávy. Specifika expertíz v systémech managementu jakosti, hygieny a zdravotní nezávadnosti potravin, environmentu, bezpečnosti, rizik. 3. Legislativní a normativní předpisy; právo, vznik právních předpisů; základy teorie práva, základní právní pojmy a formy práva, základní právní pojmy (zákon, nařízení, vyhláška, směrnice ES, nařízení ES, normy). Terminologie, informační systémy OH, ČP, PVŽP. Databáze příslušných legislativních a normativních předpisů. 4. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí (EIA, SEA); vznik, principy, účel EIA, SEA. Informační systém EIA.5. Zákon o odpadech; informační systémy odpadového hospodářství – CEHO, IRZ, pověřené orgány odpadového hospodářství, evidence a ohlašování odpadů. 6. Legislativa ochrany vod; zákon o vodách, základní pojmy, charakteristika odpadní vody. 7. Legislativa ochrany ovzduší; zákon o ovzduší, prováděcí právní předpisy, základní pojmy, kategorizace zdrojů znečišťování, REZZO, ISPOP. 8. Integrovaná prevence a omezování znečišťování (IPPC); legislativní rámec, vznik, principy, BAT, registry. 9. Technologie čistíren odpadních vod. 10. Technika zpracování odpadů z mlýnů, sladoven, cukrovarů a pivovarů. 11. Technika zpracování ekologicky závadných bioodpadů. 12. Technika pro sanaci půd a vod kontaminovaných ropnými produkty. 13. Spalovny zemědělských, potravinářských a komunálních odpadů. 14. Technika bioenergetických transformací dřevních odpadů.

Předmět IS/ICT v zemědělství a potravinářství Editovat

1. Uchovatelnost potravin-fyzikální vlastnosti; proces sušení, statický výpočet sušárny, druhy sušáren, chladírny a mrazírny potravin-technologický výpočet, zařízení a druhy chladíren a mrazíren. 2. Zařízení pro finalizaci potravinářských zrnin a olejnin; sklady zrnin a olejnin, mlýny, lisovny olejů. Zřízení pekáren a výroby těstovin. 3. Technologie a technika potravinářského zpracování brambor; v systému čistší produkce, stroje a zařízení škrobáren. 4. Stroje a zařízení pivovarů, výroby vína a nealkoholických nápojů. 5. Technika pro potravinářské finalizace mléka; výroba másla, tvarohu, sýrů, jogurtů. 6. Technika pro jatečné zpracování a tržní finalizaci masa a potravinářských produktů; specifikace pro vepřové, hovězí a drůbeží maso. 7. Stroje a zařízení pro dopravu, manipulaci a distribuci surovin potravin a potravin. 8. Charakteristika a základní pojmy stacionární techniky; stacionární systémy podle činností, výpočet objemu prací a požadované výkonnosti vypracování blokového schématu a výpočet skutečné výkonnosti, výpočet potřeby provozních prostorů, pracovní a energetické náročnosti, stanovení provozní spolehlivosti a ekonomické efektivnosti. 9. Dopravní články ve stacionárních technických systémech; profilové a korečkové dopravníky, šnekové a pneumatické dopravníky, zásobníky a podavače, palety a paletizace. 10. Stacionární systémy pro dopravu a skladování kapalin; potrubní sítě pro stacionární vodovodní soustavy, zásobní nádrže pro stacionární vodovodní soustavy, automatické vodárny.

Předmět Programové vybavení počítače Editovat

1. Programovací paradigmata; imperativní, funkcionální a logická paradigmata; hierarchie programovacích jazyků; kompilace; interpretace; strukturovaný přístup; objektový přístup. 2. Datové typy; statické datové typy; typová konverze a kontrola; dynamické datové typy a jejich využití; abstraktní datové typy; princip, způsoby vyjádření struktury, syntaxe a sémantiky jejich operací; metody implementace abstraktních datových typů. 3. Algoritmy; algoritmizace a klasifikace algoritmů; metoda stanovení složitosti; odhad časové a prostorové složitosti algoritmů; srovnání rekurzivních a iterativních algoritmů. 4. Základní principy objektově orientovaného programování; význam OOP pro návrh rozsáhlých systémů; základní principy návrhu tříd a jejich struktura; zapouzdření; typy vazeb mezi objekty (asociace, agregace, kompozice a dědičnost) a rozdíly mezi nimi. 5. Dědičnost a polymorfismus; význam dědičnosti z hlediska rozšiřitelnosti systému; rozdíl mezi jednoduchou a vícenásobnou dědičností; nebezpečné vícenásobné dědičnosti; pojem rozhraní a možnosti jeho implementace v programovacích jazycích; polymorfismus.6. Značkování a značkovací jazyky; princip značkovacích jazyků; klasifikace značkovacích jazyků; soudobé využití značkovacích jazyků (výměna dat, web, tvorba dokumentů); prostředky zpracování značkovacích jazyků. 7. Programovací jazyk C++; využití proudů pro práci s terminálem a soubory; mechanismus výjimek; typy a využití dynamických datových struktur (dyn. pole, zásobník, atp.); šablony; algoritmy knihovny STL; grafické uživatelské rozhraní. 8. Programovací jazyk Perl; charakteristika jazyka Perl, srovnání s jinými jazyky, silné a slabé stránky jazyka; regulární výrazy; jmenné prostory; modulární programování; přístup k tvorbě aplikací; programování webových a databázových aplikací. 9. XML technologie; rysy a možnosti značkovacího jazyka XML; modely XML dat; formalizace XML struktur; modularizace a jmenné prostory; validace; XSL a možnosti transformace; automatizované zpracování XML. 10. Programovací jazyk Java; zásady OOP v jazyce Java – datová abstrakce, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus; třídy a rozhraní; vstupně-výstupní operace, datové streamy; GUI aplikace; tvorba programů řízených událostmi; applety; JavaDoc dokumentace; JAR archívy; testovací rámec JUnit; síťová komunikace v Javě. 11. Java aplikace; Java platformy (J2EE, J2SE, J2ME); servlety; Java Server Pages; zpracování chyb; JDBC, práce s SQL databází; práce s XML; reportování; nástroj Apache Ant; J2ME.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki